Klart med branschråd för äldreomsorgen

Nu har GR:s socialchefsnätverk beslutat att skapa ett branschråd för äldreomsorgen i Göteborgsregionen. Ett temporärt branschråd har funnits sedan maj 2020, och från och med december startar det permanenta branschrådet. Syftet med branschrådet är att bidra till en långsiktig och strategisk kompetensförsörjning i Göteborgsregionens kommuner och göra branschen mer attraktiv.

Med allt fler äldre i behov av vård och omsorg, en minskad andel arbetsför befolkning och minskat söktryck på vårdutbildningar, är det en allt större utmaning för GR-kommunerna att lösa behovet av kompetens i äldreomsorgen. Kommunerna behöver därför agera gemensamt, och genom ett gemensamt branschråd som driver de strategiska frågorna får kommunerna mer kraft och stöd även i det lokala utvecklingsarbetet.

Branschrådets syfte

Det övergripande syftet med branschrådet är att bidra till en långsiktig och strategisk kompetensförsörjning i Göteborgsregionens kommuner och göra branschen mer attraktiv. Detta ska uppnås genom att branschrådet:

  • samlar olika aktörer och perspektiv
  • arbetar fram konkreta förslag och metoder
  • fungerar som kontaktyta mot och samarbetspart till nationella aktörer
  • fungerar som arena för påverkansarbete.

Intervjuer i kommunerna

Sedan våren 2020 har GR haft ett temporärt branschråd för äldreomsorgen. De har formulerat preliminära uppdrag som har förankrats, fördjupats och prioriterats genom intervjuer i GR-kommunerna. Totalt intervjuades 46 personer, bland annat socialchefer och äldreomsorgschefer, HR-chefer, hälso- och sjukvårdschefer, ekonomer samt rektorer för vuxenutbildning.

- Överlag har det varit hög samstämmighet när det gäller vilka uppdrag branschrådet bör ha, hur dessa ska prioriteras och om behoven av ökad regional samordning och enhetlighet mellan kommunerna. Men en förutsättning är också att det gemensamma arbetet ger utrymme för lokal anpassning och lokalt handlingsutrymme, berättar Sara Nordenhielm, planeringsledare på GR.

Titulatur, roller och Äldreomsorgslyftet

Högst prioriterat från början är att branschrådet ska:

  • Ta fram förslag (regional strategi) till GR-gemensam titulatur med utbildningskrav för baspersonal i äldreomsorgen.
  • Ta fram förslag (regional strategi) till hur roller och arbetsuppgifter kan differentieras i äldreomsorgen.
  • Bereda beslut och föreslå prioritering inför eventuell fortsatt samordning av Äldreomsorgslyftet.

I det nya branschrådet för äldreomsorg sitter representanter för Göteborgsregionens kommuner inklusive representanter från GR. Branschrådet ska samverka med fackliga organisationer för att skapa förutsättningar för att införa vissa av branschrådens rekommendationer och förslag.

Sökt medel för processtöd

För att säkra långsiktighet och stabilitet behövs särskild finansiering för processtöd, och GR har därför ansökt om medel från Europeiska socialfonden. Om medel beviljas pågår projektet 1 februari 2021 till och med 31 januari 2022, och projektet förutsätter ingen medfinansiering från kommunerna.

Läs mer om Branschråd Äldreomsorg


Kontaktperson på GR: Sara Nordenhielm

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund