Göteborgsregionens synpunkter på förslag om en regional skolverksorganisation

Under hösten har betänkandet En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28) varit ute på remiss. I remissvaret på betänkandet lämnar GR synpunkter på den av utredningens bedömningar som kan få stor regional påverkan; att staten bör ta ett större ansvar för skolans likvärdighet genom att Skolverket etableras regionalt.


Om en regional skolverksorganisation införs i enlighet med utredningens bedömningar kommer den ha påverkan på Göteborgsregionen (GR) som organisation och på våra förutsättningar att samverka med våra medlemskommuner. I remissvaret beskrivs GR:s synpunkter på utredningens bedömning och, som ett alternativ till en regional etablering av Skolverket, föreslår GR istället att de regionala samverkansstrukturer som finns etablerade runt om i landet ges stöd och utrymme att fortsätta men även att vidareutveckla sitt arbete.

GR verkar redan inom flera av de områden som pekas ut som förslag på uppdrag för Skolverket regionalt och vi är framgångsrika bland annat tack vare en lyhördhet för skolhuvudmännens lokala behov och förutsättningar. Detta innebär att GR-samarbetet motsvarar det förstärkande arbete som utredningen menar att det finns behov av runt om i landet. GR menar därför att en god grund för fortsatt arbete med att vidareutveckla samverkan utifrån skolhuvudmännens behov och förutsättningar att verka för en likvärdig förskola/skola redan finns etablerad. Därmed finns det i Göteborgsregionen inte behov av regionala skolverkskontor på det sätt som utredningen beskriver.

Bakgrund

Under hösten har betänkandena från två stora offentliga utredningar på utbildningsområdet varit på remiss: Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning (SOU 2020:33) och En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28). Om förslagen som presenteras genomförs kommer de i olika utsträckning ha påverkan på GR som organisation och på våra förutsättningar att samverka med våra medlemskommuner. GR:s politiska styrgrupp på utbildningsområdet har överlämnat remissvar på båda betänkandena där GR lämnar synpunkter på de förslag och bedömningar som har påverkan på regional nivå.

Läs vidare:

Kontakt på GR: Ann-Sofie Gillner

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund