Resultatet av Göteborgsregionens enkät till vårdnadshavare inom förskola och pedagogisk omsorg

25 112 vårdnadshavare i Göteborgsregionen har nu gett sin bild av hur de uppfattar att verksamheten följer förskolans läroplan. Av dem som svarat anser 94% att deras barn trivs i förskolan och 93% att barnen känner sig trygga där.

Den gemensamma undersökningen genomförs i Göteborgsregionens samtliga 13 medlemskommuner sedan år 2017 och vänder sig till vårdnadshavare med barn i förskola och pedagogisk omsorg. Årets undersökning genomfördes under perioden 18 januari och 21 februari 2021.

Syftet med enkäten är att ge ett underlag för hur vårdnadshavare upplever att verksamheten följer förskolans läroplan. Bedömningen gjordes på en skala där 1 är minst positivt och 5 är mest positivt.

Resultat

Totalt svarade 25 112 vårdnadshavare av de 43 070 som bjöds in. Det ger en svarsfrekvens på strax under 60%. Högst svarsfrekvens hade Lerums kommun med 69%.

Mest positiva svar får frågor som rör barnets trivsel och trygghet. Medelvärdet på den femgradiga skalan är 4,52 gällande barnets trivsel respektive 4,47 på frågan om trygghet.

Högst andel negativa svar från vårdnadshavarna får frågorna kopplade till information om mål och innehåll i utbildningen, samt frågor som rör verksamhetens utomhusmiljö.

En del av kvalitetsarbetet

Resultatet används i medlemskommunernas systematiska kvalitetsarbete, verksamheterna får rapporter på avdelningsnivå förutsatt att det är sju eller fler svarande. Genom att använda samma enkät i samtliga medlemskommuner och i alla verksamheter ges också möjlighet att jämföra resultat i utvecklingssyfte.

Urvalet

I det gemensamma urvalet ingår vårdnadshavare till barn som fyllt 2 år senast den 1 oktober 2020 och som går på förskola eller i pedagogisk omsorg. Kommunerna kan även välja att göra ett tilläggsurval, då bjuds även de yngsta barnens vårdnadshavare in att delta i undersökningen. Totalt deltog över 800 förskolor och verksamheter inom pedagogisk omsorg.

Uppdraget är en naturlig fortsättning på den regiongemensamma elevenkäten, där samordning har skett genom Göteborgsregionen sedan 2011. Arbetet är väl förankrat och högt prioriterat i medlemskommunerna.

Insamlingen pågick under den pandemi som orsakats av covid-19. Det är svårt att säga om det på något sätt kan ha påverkat insamlingens svarsfrekvens eller resultat, men både svarsfrekvens och resultat liknar föregående år och skiljer sig generellt mycket lite mellan kommunerna.

Resultatrapporter

Resultatrapporter finns för olika organisatoriska nivåer; för Göteborgsregionen totalt, per kommun, per stadsdel/kommundel, per förskola/pedagogisk omsorg samt för avledning/familjedaghem. Kommunerna ansvarar likt tidigare år själva för att sprida sitt eget resultat gällande förskole- och avdelningsnivå.

Kommunerna får resultat om det är sju eller fler i svarsfrekvens. På regional nivå visas endast resultat för Göteborgsregionen totalt och per kommun.

Kontaktperson på GR

Frida Holmgren, frida.holmgren@goteborgsregionen.se, samordnare Regiongemensamma enkäter

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund