Rektorskonferens 2021: Nu bygger vi laget med sikte på framtiden

”Inga olästa mejl i inkorgen imorse”, ”Budgeten går ihop”, ”Fantastiska kollegor, ”Inga nya fall av Corona på skolan”. Efter att förra årets rektorskonferens fick ställas in var stämningen på topp när över 350 grundskolerektorer runtom i Göteborgsregionen äntligen fick anledning att samlas på en och samma digitala länk. Konferensen inleddes med att deltagarna fick dela med sig av något positivt som hänt under veckan och fortsatte sedan i samma anda under temat ”Nu bygger vi laget med sikte på framtiden”.

Efter att moderatorerna Sofia Larsson, verksamhetschef på Göteborgsregionen, och Anders Pettersson, chef för Göteborgsregionens Kompetensnav, hälsat alla deltagare välkomna presenterades dagens panel.

Panelen, som fanns med under hela dagen, bestod av Ulla-Stina Millton, Ale, Anders Hurtig, Lerum, och Åsa Ericsson, Ale, samtliga medlemmar i Göteborgsregionens grundskolenätverk. Tillsammans med en arbetsgrupp från GR var grundskolenätverket även arrangörer av årets konferens.

Skolan som digital plattform

Dagens första föreläsning hölls av Bo Dahlbom, IT-professor och mångårig rådgivare till regeringen i IT-politiska frågor. Bo föreläste om digitala plattformar och om hur skolan i alla tider har påverkats av strömningar och trender i samhället. Han beskrev hur vi har gått från en allmän folkskola, inspirerad av ett hantverkssamhälle med fostran och disciplin, till en mer processtyrd och produktionsorienterad skola under industrialiseringen.

Vidare styrdes föreläsningen in på vad som kommer att hända när vi nu gått in i den revolution som digitaliseringen innebär. Hur stort inflytande har digitaliseringen över skolan? Hur påverkas egentligen undervisningen, lärarnas arbete och organisering när skolan inte bara är en byggnad utan även en digital plattform?

Digitalisering ger tillfälle för reflektion

För att inte gå vilse i den nya tidsåldern menar Bo Dahlbom att det är viktigt att vi ser till att ha en tydlig idé och en grundsyn om vad skolan är för någonting. Och att vi genom det tillvaratar revolutionen och ser den som ett tillfälle för reflektion. För kanske var industrisamhället inte optimalt för skolan. Kanske passade det bättre för att bygga bilar än att utveckla människor. Och just därför kanske digitaliseringen faktiskt är precis vad skolan behöver. Vidare menar Bo att vi inte får vara rädda för den nya tidsåldern. Det finns nämligen bara ett sätt att hantera ny teknik och det är genom att börja använda den.

Tillitsbaserad styrning med Louise Bringselius

”Minska detaljstyrningen för ökad effektivitet, kvalitet och arbetsglädje” – så löd namnet på den andra föreläsningen för dagen, ledd av Louise Bringselius, filosofie doktor och docent i organisation och ledning vid Lunds universitet. Föreläsningen inleddes med att Louise visade en bild föreställandes en park med en asfalterad väg och en upptrampad stig. Med bilden ville Louise poängtera att människan skapar egna stigar där behovet faktiskt finns. Och var behovet finns vet de som går i parken – inte alltid den som planerat den. På samma sätt, menar Louise, fungerar det i skolan. Därför är det viktigt att låta strategiplanering och utveckling ske nära organisationen, kärnverksamheten och personalen.

Tillit som förhållningssätt

”Litar du på dina medmänniskor? Och hur ser du på dina medarbetare och kollegor?” – Louise berättade vidare hur förväntningar och fördomar tenderar att bli självförverkligade. Tror vi att människan är lat blir hon det. Tillit däremot leder till ökad motivation och bättre resultat. ”Välj därför en ledningsfilosofi som betonar tillit som förhållningssätt, där ambitionen är att skapa handlingsutrymme och förutsättningar för de medborgare och anställda som möts i kärnuppdraget.”, förklarade Louise.

Övertron till omorganisering

Slutligen talade Louise om hur det finns en övertro till omorganisering och menade att det sällan leder till ett bättre resultat. Publiken uppmanades därför att ställa sig frågan om det finns andra sätt att nå förändring. Hur kan vi göra för att samskapa förändringar istället för att sitta på avstånd och planera stora omorganiseringar? Här pekade Louise på betydelsen av gradvis justering och att låta förändringar växa organiskt. Hon betonade även vikten av att respektera synpunkter och att inte kalla kritik för motstånd.


Workshop och digitalt mingel

Efter föreläsningarna fick rektorerna möjlighet att tillsammans diskutera kring frågor kopplade till skolans digitalisering och tillitsbaserad styrning. Därefter öppnades dörrarna till det digitala minglet, där deltagarna både kunde småprata över en virtuell kaffe, träffa kollegor i olika konferensrum och sträcka på sig i gympasalen.

Regionens arbete med lärarförsörjning

Under konferensens sista föreläsning gjorde Sofia Larsson och Anders Pettersson en djupdykning i frågan om lärarförsörjningen. De visade siffror över rekryteringsbehovet och berättade att en anledning till att det ser ut som det gör beror på att en stor andel av den befintliga personalen går i pension. Samtidigt ser vi ökade elevkullar och ett fortsatt lågt söktryck på lärarutbildningar riktade mot grundskolan (även om pandemin inneburit en liten skjuts).

GR:s branschråd för förskola och grundskola

I branschråden jobbar man just nu med att undersöka möjligheten att befolka skolan med kompletterande personal som inte är behöriga lärare. Bland annat nämns de två tänkbara befattningarna elevkoordinator och skolpedagog. Genom att betrakta skolan som ett ekosystem försöker branschråden kartlägga hur ekosystemet påverkas när man lyfter in andra kompetenser, roller och yrkeserfarenheter. Därtill jobbar branschråden med att undersöka hur man kan se till att öka antalet legitimerade lärare – både i fråga om att få fler att examineras och genom att se till så att färre slutar. Här lyfts givetvis kontinuerlig kompetensutveckling som en viktig faktor.

Viktiga inspel från rektorerna

Under hela föreläsningen fick åhörarna svara på frågor och kom ma med inspel kopplade till ämnet. Den sista frågan rektorerna ombads besvara handlade om vilket stöd de kommer behöva för att vara rustade i arbetet med kommande lärarbrist. Förutom ekonomiska förutsättningar och rätt resurser efterfrågade rektorerna innovativa lösningar, stöd från HR, fortbildning, tydliga strukturer, samarbete med politiker och fackliga organisationer. Gemensamma riktlinjer och möjligheten att samarbeta kring viktiga beslut var ytterligare något som efterfrågades. Förhoppningsvis kunde dagens rektorskonferens, och det lagbygge som också var dagens tema, utgöra ett steg i rätt riktning.


Kontaktperson på GR: sofia.larsson@goteborgsregionen.se

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund