Gemensam samhällsplanering i stråket Göteborg-Borås

Att planera järnvägsutbyggnad, trafikering och bebyggelseutveckling tillsammans är en förutsättning för en hållbar regional struktur. Samarbete mellan kommuner, region och stat gör en sådan gemensam helhetssyn på den framtida utvecklingen möjlig.

Stråket Göteborg-Borås är ett av de fem stråken i Göteborgsregionens strukturbild. Den nya järnvägen Götalandsbanan ska stärka kommunikationerna när den knyter de två städerna närmare varandra, och kan spela en viktig roll för Västsveriges utveckling.

Med sina 9,5 miljoner pendlare varje år är Göteborg-Borås ett av landets största pendlingsstråk redan idag. Potentialen för en stark samhällsutveckling och tillväxt är därför stor om den planeras gemensamt. Genom att ta vara på stationslägenas möjligheter att skapa ny bebyggelse i goda kollektivtrafiklägen kan vi erbjuda god livskvalitet och bättre förutsättningar för näringslivet.

Samarbetet mellan kommuner och kommunalförbund består av en samverkansgrupp för samhällsplanering. Arbetet i gruppen ger möjligheter att överbrygga administrativa gränser. Gruppen stödjer också Trafikverkets planering genom att ta fram samlade bilder av utveckling av resande, näringsliv och boende i stråket samt dess betydelse för trafikering och järnvägens sträckning.

Den gemensamma målbilden visar vägen

Tillsammans har kommunerna tagit fram en målbild för stråket Göteborg-Borås 2035 som visar den gemensamma inriktningen för en framtida hållbar regional struktur:

"År 2035 är Göteborg-Borås ett ännu starkare stråk präglat av samverkan, stark identitet och framtidstro. Vi är Sveriges största tågpendlingsstråk där majoriteten av alla personresor görs på ett hållbart sätt. Den nya järnvägen har skapat en struktur som knyter ihop stråket i ett sammanlänkat transportsystem där hela resan fungerar effektivt.

Vi har fått en gemensam arbetsmarknad med starka kluster och ett aktivt utbyte mellan utbildning, forskning och näringsliv. Vi har kommit närmare varandra och stråket erbjuder en variation av möjligheter att leva, resa och arbeta.

Samhällena i stråket har hög tillgänglighet till både kust, skog, storstad och landsbygd, och möjliggör ett enklare och rikare vardagsliv.

Med andra ord är vi år 2035 ett stråk för möten, människor och mångfald!"

Projektet Tillväxtskapande samhällsplanering

Nu är det tvååriga projektet Tillväxtskapande samhällsplanering i stråket Göteborg-Borås avslutat.

Syftet med projektet var att ta fram planeringsunderlag som stöttar hållbara näringslivsetableringar i stråket. Med nya samskapande metoder och utgångspunkt i dagens markanvändning, näringslivssammansättning och tillgänglighet för näringslivet (av gods- och persontransporter), tog offentliga och privata aktörer fram gemensamma regionala bilder av potentialen för framtida etableringar i stråket.

Projektet har resulterat i en GIS-baserad nulägesbild, en dialogmetod för samskapande mellan privata och offentliga aktörer, samt en potentialstudie som behandlar önskad näringslivsutveckling. Syftet var vidare att skapa en regional arena bestående av både offentlig och privat sektor som fortsätter att utbyta erfarenheter om tillväxtskapande samhällsplanering efter projektets slut.

Projektet var medfinansierat av Tillväxtverket och ingår i den gemensamma samhällsplaneringen i stråket, som är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Mölndals Stad, Härryda kommun, Marks kommun, Bollebygds kommun och Borås Stad, samt kommunalförbunden Göteborgsregionen och Boråsregionen. Projektet pågick juli 2018 – juni 2020.

Läs mer:

Den här sidan nås via direktlänken www.goteborgsregionen.se/goteborg-boraslänk till annan webbplats samt via direktlänken www.goteborgsregionen.se/almedal-molnlyckelänk till annan webbplats

Senast uppdaterad:  

Publikationer

Projektet Tillväxtskapande samhällsplanering i stråket Göteborg-Borås:


Kontakt

Ida Lindbergh

Sebastian Andersson
Regionplanerare
Telefon: 031-335 52 34

Ida Lindbergh

Emmy Nicander
Regionplanerare
Telefon: 031-335 52 01

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund