Antalet familjerättsliga ärenden som går till domstol har ökat kraftigt de senaste åren och konflikterna tenderar att bli mer komplexa och svårlösta. Barn till föräldrar i vårdnadstvist befinner sig ofta i en svår och utsatt situation. Samtidigt som barns möjligheter att göra sin röst hörd i vårdnadstvister har förbättrats i lagstiftningen, visar forskning att det inte ser lika bra ut i praktiken.

För att nå en helhetssyn där barnet är i fokus genom hela vårdnadsprocessen krävs att barnets delaktighet stärks, att barnets behov av stöd och skydd tillgodoses, att föräldrar kan få insatser för egen del samt att samarbetet mellan olika aktörer i processen förstärks och utvecklas.

Barnets rättigheter i vårdnadstvister:
Vad är problemet och vad gör vi åt det?

Hur många barn berörs varje år? Vilka familjer handlar det om? Vad säger föräldrarna? Vad säger forskningen? Hur gör socialtjänsten i Ale, Göteborg och Mölndal för att förbättra stödet till barn och föräldrar? Det är några av frågorna som ställs i den här 15 minuter långa filmen.

Ta del av de filmade föreläsningarna och annat material från konferensen:

Aktuellt inom vårdnadsområdet
» Se föreläsningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
» Bildspel/OHPDF

Gunilla Cederström är expert och utredare inom familjerätt på Socialstyrelsen. Föreläsningen ger en inblick i vad som är på gång från nationellt håll på området och en genomgång av socialtjänstlagen och socialtjänstens uppdrag vid utredningar om vårdnad, boende och umgänge. Bland annat diskuteras den aktuella statliga utredningen Fortsatt föräldrar - om ekonomi och samarbete för barnens skull och propositioner om umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn och barns möjligheter att få vård.

Barns delaktighet i familjerättsliga processer

Karin Röbäck är socionom och doktor i socialt arbete vid Göteborgs universitet och berättar under föreläsningen om sin avhandling om barns delaktighet vid familjerättsliga tvister. Hur ska balansen mellan att skydda barnet vägas mot barns rättighet att uttrycka sin vilja i vårdnadstvister? Utifrån granskning av socialtjänstens dokumentation berättas om hur barn och situationen beskrivs och vad det kan ha för betydelse för besluten. Är det någon skillnad efter 2006 års lagförändringar? Vad behövs för att barnen ska få ett större inflytande?

Föräldrars röster

Sophia Lövgren är ordförande för Sveriges Makalösa föräldrar, en brukarorganisation för ensamstående föräldrar. Under föreläsningen ger hon föräldrarnas bild av att vara i vårdnadstvist. Inför konferensen har organisationen gjort en undersökning bland sina medlemmar om upplevelser av vårdnadstvister. Vad beskriver föräldrarna som de vanligaste orsakerna till vårdnadstvister? Vilka är deras upplevelser av kontakten med myndigheter? Vad efterfrågar föräldrarna och deras barn för stöd, egentligen?

Kunskap, erfarenheter och idéer om stöd till barn och föräldrar i samband med svåra vårdnadstvister

Anna Norlén är enhetschef för BUP Grinden som är ett kunskapscentrum med fokus på barn och trauma inom Stockholms Läns Landsting. Föreläsningen ger en inblick i specialenhetens erfarenheter av barn i svåra konflikter. Vad påverkar effekten av en traumatisk händelse? Vilka behov har barn efter ett trauma eller en påfrestning? Och vad är det för stöd och behandling som ges?

Handläggningsprocessen i vårdnadstvister

Annika Rejmer är rättssociolog och verksam på rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet. Hon har i sin forskning studerat hur handläggningsprocessen vid vårdnadstvister går till och vad det är som gör att antalet vårdnadstvister har ökat under det senaste decenniet. I föreläsningen avhandlas olika problem i handläggningsordningen på individnivå, myndighetsnivå och samhällsnivå. Vem är det som utvecklar en vårdnadstvist och vilket stöd erbjuder samhället? Varför fungerar inte handläggningsordningen idag?

Genombrottsprojektet Barnets rättigheter i vårdnadstvister

Ylva Söderlind Göthner från Allmänna Barnhuset är projektledare för projektet Barns rättigheter i vårdnadstvister som utgår från frågan om hur socialtjänstens familjerätt och barnavård ska arbeta för att ha en helhetssyn med barnet i fokus genom hela vårdnadsprocessen. Representanter för projektkommunerna inom GR berättar om arbetet med att i praktiken utveckla arbetsmetoder som på ett systematiskt och långsiktigt sätt kan stärka barns rättigheter i beslut och åtgärder om vårdnad, boende och umgänge.

SMS-frågor
Under konferensen kunde deltagarna ställa SMS-frågor till föreläsarna.
» SMS-frågor och svarPDF

Länktips för dig som vill veta mer
» FoU i Väst/GRlänk till annan webbplats
» Länsstyrelsen i Västra Götalands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
» Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
» Stiftelsen Allmänna Barnhusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
» Våldinärarelationer.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Konferensen arrangerades av:

Publikationer

Barnets rättigheter i vårdnadstvister - mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänstenPDF
De sex kommunerna i projektet berättar själva om sitt utvecklingsarbete.

Senast uppdaterad: 2018-11-15 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund