Stöd och erbjudande

FoU i Väst

FoU i Väst är Göteborgsregionens enhet för forskning och utveckling. Vi stöttar verksamheter att utveckla arbetssätt som bygger på kunskap. Av oss kan ni bland annat få hjälp med kartläggningar, utvärderingar och analyser. Vi erbjuder också vetenskapligt stöd i olika projekt, till exempel följeforskning.

FoU i Väst

Tillsammans med våra uppdragsgivare utvecklar vi ett vetenskapligt förhållningssätt, där de viktiga drivkrafterna är nyfikenhet och lust till lärande. Vi skräddarsyr insatser och hittar det format som lämpar sig bäst för den aktuella frågan. Vi åtar oss ibland också uppdrag från regionala och nationella aktörer – om resultaten också bidrar till kunskapsutveckling i GR:s medlemskommuner.

FoU i Väst för en aktiv dialog med universitet, högskolor samt med nationella aktörer, till exempel Sveriges kommuner och regioner (SKR). Utgångspunkten är de lokala perspektiven och de kunskaper vi får genom konkreta uppdrag.

Vi är också en del av FoU-Sverige och Föreningen FoU Välfärd Länk till annan webbplats.. Runtom i landet finns ett 30-tal FoU-verksamheter som i likhet med oss bedriver forskningsstött utvecklingsarbete i samarbete med en eller flera kommuner.

FoU i Västs forskare och analytiker

Hos oss arbetar disputerade forskare och erfarna analytiker. Deras val att arbeta på en FoU-enhet, i stället för på ett universitet, bottnar i ett intresse av nära samverkan med praktiska verksamheter och att resultaten ska kunna användas i konkret verksamhet.

Detta kan ni få hjälp med

– Vad säger forskningen i den här frågan? En studie säger en sak, men en annan verkar säga motsatsen?

Om det är frågor ni ställer er kan det vara bra att ta fram en kunskapsöversikt. En kunskapsöversikt följer en särskild process där man systematiskt går igenom all tillgänglig forskning i en fråga och undersöker de samlade resultaten. Det ger ett betydligt stabilare underlag för ett kunskapsbaserat arbete än en enskild studie.

– Arbetar våra verksamheter likadant med den här frågan, eller finns det skillnader? Hur många personer lever under de här omständigheterna? Hur utbrett är behovet vi har uppmärksammat?

Om det är frågor ni ställer er kan en kartläggning vara ett bra första steg. Kartläggningar handlar om att övergripande beskriva något man vill bilda sig en uppfattning om, till exempel omfattningen och karaktären av ett fenomen. Underlaget kan sedan ligga till grund för beslut, planering av insatser eller för att utvärdera arbetet.

– Hur får vi vetenskapligt underbyggd kunskap om arbetssättet i vår verksamhet? Hur ser livssituationen ut för en särskild grupp invånare i vår kommun?

Om ni vill ta reda på något helt nytt kan en forskningsstudie vara intressant. Forskningsstudier handlar ofta om att ta fram ny kunskap inom ett område. De genomförs med vetenskapliga metoder samt utifrån teori och tidigare forskning inom området.

– Vi har en projektidé men kommer den att leda till de effekter vi har tänkt oss? Vi har jobbat med en insats i flera år men den fungerar inte som vi skulle vilja, hur kan vi analysera logiken den bygger på?

Om ni funderar i dessa banor kan programteori vara ett bra verktyg. Programteori är ett sätt att illustrera antaganden om orsak och verkan. Vilka resurser finns och vilka aktiviteter ska genomföras? Vilka effekter förväntas detta kunna leda till? Programteori kallas ibland för verksamhetslogik, förändringsteori eller effektkedjor.

– Vi har ett problem men har vi hittat den bästa lösningen? Vi har en idé till en insats men kan den lösa problemet?

Om ni ställer er dessa frågor kan stöd i projekt vara ett sätt att komma vidare. Stödet handlar om att hitta former för att utveckla ett projekt så att det verkligen möter de behov ni har tänkt er. Vi skissar gemensamt på vilka resurser ni har, vilka aktiviteter ni kan genomföra och vilka effekter det kan tänkas ge för att hitta och formulera en underbyggd logik.

– Vi har genomfört projekt tidigare, men känner oss frustrerade över att vi först i efterhand fick reda på vad som fungerade och inte.

Om det är er känsla inför ett kommande projekt kan följeforskning vara ett bra alternativ. Följeforskning är en typ av utvärdering som genomförs och återkopplas löpande under hela projektperioden. Följeforskning kallas ibland lärande utvärdering, eftersom fokus är att skapa förutsättningar för lärande och att också kunna justera projektet medan det pågår.

– Vi ska starta ett projekt men hur vet vi om vi kan få de resultat vi vill ha? När projektet är slut; ska vi fortsätta att arbeta så här? Behöver vi i så fall justera något?

Om det är frågor ni ställer er kan en utvärdering vara intressant. Utvärderingar handlar om att granska och värdera genomförande och resultat i relation till uppställda kriterier, till exempel ett projekts mål eller tänkta effekter. Utvärderingen genomförs på olika sätt beroende på vilka frågor som ska besvaras.

– Hur kan vi själva ta reda på om vårt arbete fungerar och hitta system för att följa det över tid?

Om det är något ni funderar på kan stöd i egenutvärdering vara bra. Detta är en form av utvärdering där ni gör arbetet själva. Vi stöttar er i att ta fram en plan för genomförandet, formulera önskade resultat, hitta mått som ni kan följa över tid samt stöd i hur ni kan tolka och använda resultat.

– Vi har hittat en metod som verkar fungera, men vår verksamhet ser inte riktigt likadan ut längre – hur gör vi då? Vi är klara med ett projekt men hur får vi in det i den ordinarie verksamheten?

Om det är frågor ni ställer er kanske implementeringsstöd är rätt för er. Implementeringsstöd översätter metoder så att de passar i verksamheten, bland annat genom att granska vilka förutsättningar som krävs för att metoden ska fungera och genom att granska logiken i den ursprungliga metoden. Det kan också handla om stöd som gör att resultatet från ett projekt kan användas för att bli en del av ordinarie verksamhet.

– Vi behöver mer kunskap i en fråga eller om en metod, men vet inte var vi hittar den och har inte tid att läsa in oss. I vilken ände ska vi börja?

Om det är något ni känner igen er i kan en utbildning vara bra. Utbildningar kan genomföras i form av korta föreläsningar, föreläsningsserier, i seminarieform, en FoU-studiecirkel eller i form av workshoppar – eller en blandning. Utbildningar kan kräva mer eller mindre engagemang från deltagarna beroende på vad ni behöver.

– Vi har tagit fram en kunskapsöversikt, utvärdering eller annat material tillsammans med FoU i Väst och tycker att resultaten är intressanta – hur når vi ut till fler?

FoU i Väst deltar gärna på konferenser, personalutbildningar eller andra forum där vi kan bidra till att sprida kunskap. Vi har också egna informationskanaler som vi tillsammans kan använda för kunskapsspridning.

Publik som sitter och lyssnar på en föreläsare.

Kontakt

Välkommen att höra av er till oss om ni vill diskutera en idé eller ett uppdrag, eller om ni önskar mer information!

I korthet

Aktuella arbeten vid FoU i Väst

Detta jobbar vi med just nu

Aktuella rapporter från FoU i Väst

Våra senaste rapporter

Vetenskapliga artiklar

Artiklar skrivna av medarbetare vid FoU i Väst

Målgrupp

I första hand arbetar FoU i Väst på uppdrag av GR:s medlemskommuner men vi genomför även arbeten i samarbete med regionala och nationella aktörer – om resultaten också bidrar till kunskapsutveckling i kommunerna i Göteborgsregionen.

I fokus

Aktuella arbeten vid FoU i Väst

Projekt och andra uppdrag som vi arbetar med just nu

Vetenskapliga artiklar

Här hittar du vetenskapliga artiklar som medarbetare vid FoU i Väst skrivit

De senaste rapporterna från FoU i Väst

Övrigt

Uppdaterad