Regionalpolitiska utbildningsmål

 

Utbildningsgruppens förslag till kvalitativa och kvantitativa mål för det
livslånga lärandet tar sin utgångspunkt i en vision för framtidens lärprocesser.
Målen antogs av GR:s Förbundsstyrelse i november 2001.

De regionalpolitiska utbildningsmålen i fulltextPDF
Med hjälp av 9 olika bilder kan du följa hur dessa mål uppnåtts över tid,
och jämföra regionens kommuner med varandra och riket som helhet.

Mål:

Alla invånare födda 1980 eller senare ska erhålla gymnasial utbildning.  

Rev 2010-12-30     
Andel obehöriga elever till gymnasieskolanPDF
(jämförelse mellan 2008, 2009 och 2010)
För att en elev ska vara behörig till gymnasieskolan krävs minst betyget godkänd i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Andelen beräknas av de som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet (elever som lämnat år 9 utan slutbetyg ingår således).  

Rev 2010-12-30
Andel elever som fullföljde utbildningen inom fyra år, exkl. IV-programmetPDF  Tidsserier
(jämförelse mellan GR och Sverige som helhet 2000 - 2010)

Mål:

Alla invånare födda före 1983 ska ha gynnsamma förutsättningar för att erhålla gymnasial utbildning

Rev 2010-06-14
Andel 30-åringar med gymnasial utbildning eller högrePDF   Tidsserier
(jämförelse mellan Sverige och GR 1985-2009)
Två- eller treårig gymnasial utbildning eller högre utbildning.
Rev 2010-06-14
Andel 30-åringar med gymnasial utbildning eller högrePDF
(jämförelse mellan 2007, 2008 och 2009)
Två- eller treårig gymnasial utbildning eller högre utbildning.
Mål:

Minst 50% av invånarna i regionen födda 1983 eller senare ska ha genomfört eftergymnasial utbildning ca 12 år efter avslutade studier. Alla invånare födda före 1983 ska ha gynnsamma förutsättningar för att erhålla eftergymnasial utbildning.

Rev 2010-06-14
Andel 30-åringar med eftergymnasial utbildningPDF    Tidsserier
(jämförelse mellan Sverige och GR 1985-2009)
Med eftergymnasial utbildning avses all avslutad utbildning som kräver gymnasiekompetens vid intagningen. ex. påbyggnadskurs, högskola, universitet, forskarutbildning etc.
Rev 2010-06-14
Andel 30-åringar med eftergymnasial utbildningPDF  
(jämförelse mellan 2007, 2008 och 2009)
Med eftergymnasial utbildning avses all avslutad utbildning som kräver gymnasiekompetens vid intagningen. ex. påbyggnadskurs, högskola, universitet, forskarutbildning etc.
Mål:

Regionens skolor ska vara ledande i Sverige i viktiga avseenden.
Kvaliteten på utbildningen ska vara bland de högsta i landet.

Rev 2010-12-30
Genomsnittligt meritvärde efter skolår 9PDF   Tidsserier
(jämförelse mellan GR och Sverige som helhet 2000 - 2010)  
Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg (G=10, VG=15 och MVG=20). Det möjliga maxvärdet är 320 poäng. Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de elever som fått betyg i minst ett ämne. Elevernas sammanlagda poäng divideras med antal elever som fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet.
Rev 2010-12-30   
Genomsnittligt meritvärde efter skolår 9PDF  
(jämförelse mellan 2008, 2009 och 2010)
Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg (G=10, VG=15 och MVG=20). Det möjliga maxvärdet är 320 poäng. Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de elever som fått betyg i minst ett ämne. Elevernas sammanlagda poäng divideras med antal elever som fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet.  
Rev 2010-12-30
Genomsnittlig betygspoäng för kurser i gymnasieskolanPDF
(jämförelse mellan 2008, 2009 och 2010)  
Alla betygssatta kurser medräknade, där kursens poäng multipliceras med vikt för betyg (IG=0, G=10 och MVG=20) samt divideras med poängsumman för respektive nationellt program. Uppgifterna avser elever i huvudmannens skolor.


   

REGIONGEMENSAM ELEVENKÄT

PSI-DATA / NYCKELTAL FRÅN KOLADA

Rekas.se

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund