Rapport

Aktualiseringar till socialtjänsten
– en kartläggning i åtta kommuner

Den här studien visar att det skedde en kraftig ökning av antalet aktualiseringar och antal barn som blev aktualiserade till socialtjänsten från 2014 till 2017.

IFO-chefsnätverket i Göteborgsregionen uppmärksammade att antalet aktualiseringar till den sociala barn- och ungdomsvården hade ökat stadigt de senaste åren. Nätverket tog därför initiativ till denna kartläggning som omfattar åtta kommuner: Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn och samtliga stadsdelar i Göteborg.

I kartläggningen undersöks aktualiseringar utifrån aktualiseringstyp, barnets/ungdomens kön och födelseår, vem som aktualiserar, orsak till aktualiseringen samt om man fattar beslut om att inleda utredning eller ej.

Aktualiseringar i form av anmälningar

Enligt Socialstyrelsen består aktualiseringar av ansökningar, anmälningar och information på annat sätt. Den största andelen aktualiseringar i kartläggningen utgörs av anmälningar (80 procent).

Det framgår att de flesta aktualiseringar sker när barnet är 14–18 år. Totalt sett är andelen flickor 38 procent och andelen pojkar 62 procent. Den vanligaste orsaken till orosanmälan är bristande omsorg. Sammantaget i kommunerna väljer man att inte inleda utredning vid 36 procent av alla aktualiseringar.

Underlag för verksamhetsutveckling

Att jämföra rutiner och arbetssätt mellan olika stadsdelar och kommuner kan ge ytterligare kunskap om hur bedömningar görs i olika ärenden. Det skiljer sig en hel del i Göteborgsregionen när det gäller hur stor andel av alla barn och ungdomar som blir aktualiserade, i vilka åldrar detta sker, och i vilken utsträckning som utredning öppnas. Detta är kunskap som kan vara användbar vid planering av organisering och resurstilldelning.

Kontakt

Jeanette Olsson

Forskare och projektledare

031-335 51 86

I korthet

Författare

Jeanette Olsson och Malin Isaksson

Publiceringsår

Augusti 2018

Uppdaterad