Rapport

Barns delaktighet i socialtjänsten – Härryda, Mölndal och Partille

Västermodellen erbjuder ett enkelt sätt att ta in barnens röster i verksamhetsutvecklingen i socialtjänsten. Detta är en rapport från införandet av modellen i Härryda, Mölndal och Partille. 

Västermodellen baseras på den så kallade Västernorrlandsmodellen som togs fram för att öka barns delaktighet i socialtjänsten. Den övergripande ambitionen med Västermodellen är att hämta in barns röster om och upplevelser av sin kontakt med socialtjänsten.

Modellen synliggör och systematiserar även socialarbetarnas erfarenheter. Kunskapen som kommer fram ligger sedan till grund för utveckling av verksamheten.

Barn har rätt att vara delaktiga i det sociala arbete som handlar om dem själva. Delaktighet är också en förutsättning för att socialtjänstens utredningar och insatser ska lyckas möta barnens behov.

En variant av Västernorrlandsmodellen

Som ett led i att öka barns delaktighet har flera nya arbetsmodeller tagits fram. En av dem var Västernorrlandsmodellen som syftar till att öka kunskapen om barns syn på sin kontakt med socialtjänsten, och sedan använda den kunskapen i
verksamhetsutveckling. Den har använts i Västernorrland och även i andra delar av landet. Göteborg stad beslutade att införa den 2017 och efter att de gjort vissa anpassningar av materialet kallade de modellen för Västermodellen. Härryda kommun, Mölndals stad och Partille kommun bestämde sig också för att genomföra Västermodellen.

Socialsekreterare intervjuade barnen

I samtliga kommuner var intresset stort från socialsekreterarna att vara med och intervjua barn. Överlag har modellen gått bra att genomföra, framför allt har intervjuandet och seminarierna upplevts positivt. Det var en del svårigheter med urval och att få intervjupersoner att ställa upp, men i övrigt har barn, medarbetare och chefer uppskattat modellen.

Intervjuerna berör tre områden; a) kontakt med socialtjänsten, b) kunskap om socialtjänsten, c) delaktighet. Vid seminarier där intervjuerna analyserades beslutade man också om förslag till förändringar i verksamheten utifrån det som kommit fram i intervjuerna.

Förslagen var likartade i de olika kommunerna. Det fanns stort fokus på att öka informationen till barnen, och göra dem mer delaktiga i alla delar av utredningen samt i utformande av insatser. Det beskrevs också att en förutsättning är att det finns tillräckligt med tid för att skapa en god relation till barnen. Det framkom också att barnen tycker att socialsekreterarens bemötande är viktigt. Dessutom framkom att barnen upplever att socialsekreterarna är viktiga för dem. De önskar träffa dem mer och på egen hand. Det blev en ”boost” för de medverkande socialsekreterarna att förstå detta. De tyckte också att det var roligt och lärorikt att få samtala med barnen på ett annat sätt än vanligtvis.

Resultat i linje med tidigare forskning

Det som framkom under arbetet med Västermodellen ligger helt i linje med det som tidigare rapporter och studier visat. Forskningen har tydligt visat att det blir bättre kvalitet på utredningar och bättre resultat av insatser om barnen är delaktiga. Västermodellen blir ett sätt för socialsekreterarna att ta in barnens röster för att kunna utveckla verksamheten på ett sätt som möjliggör delaktighet i högre grad.

För att det ska ske en förändring är det viktigt att förslagen följs upp, och att det finns förutsättningar för socialsekreterarna att kunna genomföra förändringarna. Kontinuitet och att ha tillräckligt med tid för att träffa barnen förefaller vara två väsentliga komponenter för att barns delaktighet ska kunna öka.

Västermodellen har överlag fungerat väl och tagits emot positivt i kommunerna. Det är ett enkelt sätt att ta in barnens röster i verksamhetsutvecklingen. Det kan vara en bra start för ett arbete med att öka barnens delaktighet i det dagliga arbetet. En
liknande modell skulle kunna genomföras med andra grupper, exempelvis föräldrarna till de aktuella barnen, samt andra vuxna brukare och klienter.

Kontakt

Jeanette Olsson

Forskare och projektledare

031-335 51 86

I korthet

Författare

Jeanette Olsson

Publiceringsår

2020

Framtagen inom projekt

Västermodellen

GR:s roll

GR:s forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst har gett processtöd och genomfört följeforskning.

Medverkande och finansiärer

Göteborgs stad, Härryda kommun, Mölndals stad och Partille kommun.

Uppdaterad