Rapport

Barns delaktighet i socialtjänsten – Västermodellen i Göteborg

Den här delrapporten innehåller en beskrivning av hur arbetet med Västermodellen har organiserats i Göteborgs stad och hur det har bedrivits under planerings- och genomförandefas, pilotomgång och inledningsvis vid det bredare införandet, från augusti 2017 till juni 2019.

Den övergripande ambitionen med Västermodellen är att hämta in barns röster om och upplevelser av sin kontakt med socialtjänsten. Modellen synliggör och systematiserar även socialarbetarnas erfarenheter. Kunskapen som kommer fram ligger sedan till grund för utveckling av verksamheten.

Bakgrund i Västernorrlandsmodellen

Västermodellen baseras på den så kallade Västernorrlandsmodellen och bygger på fyra steg. Först förbereder och genomför socialarbetare en intervju med ett barn eller en ungdom som man själv inte är handläggare åt. Intervjun handlar om barnets kontakt med socialtjänsten, barnets kunskap om socialtjänsten och upplevd delaktighet. Steg två innebär att intervjuerna diskuteras och analyseras i ett seminarium med arbetslaget. I ett tredje steg samlas allt material från intervjuer och seminarium i en så kallad årsrapport där även konkreta förslag på hur verksamheten ska utvecklas formuleras. Slutligen ska årsrapporten redovisas för socialnämnden eller motsvarande.

Hösten 2017 startade en pilotomgång på tolv enheter inom Göteborgs stad och för närvarande införs Västermodellen inom elva ytterligare enheter i staden. Göteborgs stad vände sig till Göteborgsregionen, FoU i Väst för att under projekttiden få hjälp med processtöd och följeforskning (utvärdering som följer ett projekt under tiden som det pågår).

De preliminära resultaten visar att Västermodellen fungerar väl och har potential att bli en del av ordinarie verksamhet. Följeforskningen kommer att fortsätta under 2020 och en slutrapport beräknas vara klar i slutet av 2020.

Kontakt

Jeanette Olsson

Forskare och projektledare

031-335 51 86

I korthet

Författare

Jeanette Olsson

Framtagen

2019

Bild av framsidan på rapporten "Barns delaktighet i socialtjänsten"

Uppdaterad