Rapport

Boendeprognoser för behov av särskilda boendeformer

En kartläggning i elva GR-kommuner av arbetet med att prognostisera behovet av särskilda boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Hur kan vi öka kunskaperna om hur kommunerna kan göra bra prognoser för behovet av särskilda boenden som beviljas enligt socialtjänstlagen respektive lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)?

Att ta fram rättvisande prognoser är ett komplext arbete samtidigt som det får stor betydelse för människor om det finns boenden att tillgå eller inte. Det kan dessutom bli avsevärda kostnadseffekter om prognoserna inte stämmer med verkligheten.

Mot den bakgrunden gav socialchefsnätverket GR i uppdrag att kartlägga hur arbetet med prognoser för behovet av särskilda boenden går till idag i kommunerna.

Kartläggning av hur prognoser görs idag

I kartläggningen har följande frågeställningar varit vägledande:

• Hur görs prognoserna av behovet av särskilda boenden i GR:s kommuner?
• Vilka är erfarenheterna av hur arbetet med prognoserna har fungerat och vad behövs för att de ska bli så rättvisande som möjligt?
• Vilka faktorer spelar in vid prognostiseringen? Vilka av dessa är påverkbara respektive inte påverkbara?
• Finns det kunskap från relevanta aktörer som exempelvis SKL, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och IVO att ta del av?
• Finns goda exempel att hämta från landet i övrigt?

Kartläggningen berör olika aspekter av prognostisering av framtida behov av särskilda boenden inom funktionshinder och äldreomsorg. Det handlar om alltifrån hur arbetet med prognoser är strukturerat till vad kommunerna har valt att ha med i prognoserna och vilka erfarenheter som kommunerna har av tidigare prognoser, samt vad andra myndigheter och organisationer anser vara viktigt.

Kontakt

I korthet

Författare

Johanna Gustafsson och Sara Nordenhielm

Framtagen

Februari 2018

Uppdaterad