Stöd och erbjudande

Delaktighetsmodellen: en mer jämlik dialog mellan brukare och personal

Hur kan brukarens möjlighet till delaktighet och inflytande över vardagen öka på boenden, inom daglig verksamhet eller boendestöd? Gruppsamtal utifrån delaktighetsmodellen kan vara ett sätt.

Tre personer sitter och pratar med varandra i ett gruppsamtal så som personal och brukare gör med hjälp av delaktighetsmodellen.

Delaktighetsmodellen bygger på gruppsamtal som följer en viss ordning, en så kallad delaktighetsslinga. Samtalen leds av två särskilt utbildade vägledare och kan kretsa kring frågor om självbestämmande, gemensamma utrymmen, gemensamma aktiviteter med mera.

Vägledarna lotsar brukare och personal med dialogens hjälp och uppmuntrar gruppdeltagarna att formulera frågor, så kallade stafettfrågor, till varandra. Exempel på saker som kan komma upp i samtalen är att få vara med och anställa personal, att knacka på dörren innan man kommer in, biobesök och andra aktiviteter.

Vägledarna ska komma utifrån och inte själva jobba med de som deltar i gruppsamtalen. Verksamheter som utbildar vägledare kan därför med fördel samarbeta och genomföra samtal i varandras verksamheter.

Utbildning i delaktighetsmodellen

Är ni intresserade av delaktighetsmodellen? Skulle ni vilja gå en vägledarutbildning?

GR har utbildat drygt 30 vägledare från 5 kommuner i Göteborgsregionen och även erbjudit nätverksträffar.

Välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Karin Westberg

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 88

I korthet

Målgrupp för erbjudandet

Verksamheter inom funktionsstöd

Metod

Delaktighetsmodellen

GR:s roll

Utbildningsanordnare

Uppdaterad