Artikel

”Digitalisering handlar om verksamhetsutveckling”

Under våren 2022 erbjöd GR utbildningar i digital transformation för chefer och strateger på förvaltningsnivå. Mölndals stad är en av de kommuner som sett behovet av att öka förståelsen hos dessa målgrupper för vad digitaliseringen innebär, och de ser fördelar med att GR nu gör utbildningar gemensamt för kommunerna.

Digital transformation är en av de sex utmaningar som GR pekar ut i Strategisk inriktning 2020–2023, som ett område som Göteborgsregionen behöver fokusera på och där det kan finnas ett värde i att kommunerna arbetar gemensamt. Inom det sociala området har GR:s socialchefsnätverk beslutat om prioriteringar och utsett en temagrupp för digitalisering. Ett av deras fokusområden är kompetensutveckling för ledning. Inom detta område har GR erbjudit utbildningar för verksamhetschefer och enhetschefer inom kommunal vård och omsorg, i att utveckla sitt ledarskap för att leda kontinuerlig digital transformation.

– Vi har genomfört ledarskapsutbildningar för verksamhetschefer inom vård och omsorg, men vi har sett att kommunerna efterfrågar utbildning även för chefer på strategisk nivå. Under våren kommer vi därför tillsammans med Göteborgs universitet att erbjuda utbildningarna ”Digital transformation – för kommunledningen” respektive ”Digital transformation – för chefer och strateger”, berättar Karin Westberg som är utbildningsledare på GR.

Tanken med att hålla separata utbildningsomgångar för dessa olika målgrupper är att deltagarna ska få diskutera just utifrån sina respektive roller och det ansvar som de har.

Fördelar med gemensam administration

Annika Samuelsson, som är digitaliserings- och IT-chef i Mölndals stad, berättar att staden under hösten 2021 genomfört en utbildning i digitalisering tillsammans med Göteborgs universitet för 30 chefer och specialister från alla förvaltningar i staden. Även om det finns fördelar med att hålla utbildningar internt inom staden och anpassa dem utifrån de egna förutsättningarna, ser hon det som positivt att det är GR som anordnar utbildningar gemensamt för de strategiska nivåerna i kommunerna.

– En stor anledning till att välja GR:s utbildning är tiden det tar att själv administrera utbildningen. Vi mäktar inte med det själva – då kan GR vara en viktig spelare. Men det är också positivt att träffa kollegor i andra kommuner. Det kan ge god effekt att få nya insikter genom att se hur andra kommuner har valt att ta sig an frågan. Att samarbeta mer mellan kommunerna är något som vi strävar efter, säger Annika.

En fördel med att hålla gemensamma utbildningar är att de olika nyckelrollerna i att leda digitaliseringsfrågan i sina respektive kommuner får träffa personer med liknande roller och utbyta erfarenheter. Det är ett utbyte som de kanske inte får inom den egna kommunen, utan där är ett GR-samarbete till nytta.

”Förståelsen för digitalisering har ökat efter utbildningen”

Men varför behövs utbildningar i digital transformation överhuvudtaget?

– I första hand handlar det om att öka förståelsen för vad digitalisering är, att det inte är en IT-fråga som ska drivas av IT-avdelningen. Digitalisering handlar om verksamhetsutveckling där IT kan stödja verksamheten utifrån sin expertroll med tekniken, men det är inte IT-avdelningen som kan driva hela stadens verksamhetsutveckling. Förståelsen för digitalisering har ökat efter utbildningen vi genomfört, säger hon.

Styrning och organisation menar hon är viktiga delar i utbildningen. Även att jobba med begreppet innovation.

– Den digitala transformationen innebär inte att vi ska digitalisera pappersblanketter utan det handlar om att förändra arbetssättet. Innovation är att förändra arbetssättet – det är där vi har möjlighet att effektivisera Exempel på innovation kan vara en chatbot på en hemsida med inbyggd AI som kan besvara frågor i stället för att ringa till ett traditionellt kontaktcenter, säger Annika.

GR:s arbete med digital transformation

Digital transformation är en av de sex utmaningar som GR pekar ut i Strategisk inriktning 2020–2023, som ett område som kommunerna i Göteborgsregionen gemensamt behöver fokusera på att möta under de kommande åren.

Inom det sociala området är det GR:s socialchefsnätverk som beslutar om prioriteringar och det finns en särskilt utsedd grupp som driver digitaliseringsfrågan: Temagrupp Digitalisering. Temagruppen har beslutat om tre fokusområden: Stödja breddinförande av teknik och e-tjänster, Stödja digitala möten kring individsamverkan samt Kompetensutveckling för ledning. Det är genom det sistnämnda som GR erbjuder utbildningar i att leda digital transformation.

Syfte med kompetensutvecklingen är att öka förståelsen hos chefer inom vård och omsorg för digitaliseringens möjligheter och att höja kompetensen i att leda förändringsarbete för att effektivt tillvarata dessa möjligheter.

Kontakt

Karin Westberg

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 88

Uppdaterad