Rapport

Framtidens snabbcykelstråk: Analys och strategi

I projektet ”Framtidens snabbcykelstråk” undersöktes möjligheterna för samarbete mellan aktörer i Sverige, Norge och Danmark med fokus på snabbcykelstråk. Denna rapport är resultatet av en gemensam process över landsgränserna, för att hitta uppslag för framtida samarbeten.

Bakgrund

I projektet Framtidens snabbcykelstråk har syftet varit att undersöka potentialen för samarbete mellan Sverige, Norge och Danmark inom cykel och snabbcykelstråk. Länderna har kommit olika långt och har olika förutsättningar att arbeta med frågan. Trots, eller tack vare det finns ett stort intresse av att lära av varandra. I maj 2021 arrangerades en workshop där aktörer från de tre länderna bjöds in att delta, med syfte att identifiera nyckelutmaningar för fortsatt arbete. Denna rapport är en sammanställning av workshopens resultat.

Mer om Göteborgsregionens (GR) arbete med cykel

GR har det regionala perspektivet på cykel och verkar för att olika väghållare ska arbeta gemensamt för att skapa en cykelinfrastruktur som håller ihop och är av god standard. En hög andel cykelresor ger renare luft, mindre buller och trängsel samtidigt som det är ett ekonomiskt och tillgängligt transportslag.

Hållbart resande

Kontakt

I korthet

Framtagen/publiceringsår

2022

Framtagen inom projekt

Framtidens snabbcykelstråk

GR:s roll

Projektledare

Finansiär

Västra Götalandsregionen och Europeiska regionala utvecklingsfonden (Interreg ÖKS).

Uppdaterad