Rapport

GRAF-projektet: stöd till dem långt från arbetsmarknaden

Kompetens- och verksamhetsutveckling för att stötta personer som står långt från arbetsmarknaden att närma sig, få och behålla ett arbete.

GRAF-projektet

Syftet med GRAF-projektet var att genom kompetensutveckling av personal och chefer åstadkomma en förändring och utveckling av arbetsmetoder och organisatoriska strukturer kring funktionshinder och psykisk ohälsa i relation till arbete.

Under två års tid fick ca 500 deltagare möjlighet att utveckla sin kompetens, sina verksamheter samt höja ambitionen när det gäller stöd till personer med funktionsnedsättning att komma i arbete.

Denna rapport beskriver projektet, aktiviteterna samt resultaten.

Målgrupp: De som möter och stöttar personer med svårigheter

Från början var målgruppen personal inom funktionshinderverksamheterna såsom daglig verksamhet och daglig sysselsättning i de medverkande kommunerna, men efter mobiliseringsfasen utökades den till att även rikta sig till personal som i sitt arbete möter och stöttar personer där det finns svårigheter, med eller utan diagnos, att komma i arbete och/eller sysselsättning. Det kan tex vara personal inom arbetsmarknadsenheter, boendestöd och försörjningsstöd.

Verktyg för att driva metodutveckling

GRAF-projektet har utrustat personalen med verktyg för att driva metodutveckling på lokal och regional nivå och genom erfarenheter av denna metodutveckling ökat möjligheten till att individens kompetens och kunskap tar en naturlig plats i verksamhetsutvecklingen. Förutsättningarna är mycket bättre än innan projektet startade, men det är lång väg kvar att gå.

Implementeringsarbetet är viktigt och tar lång tid och förhoppningsvis kan GR vara en av många delar i en hållbar struktur för att stötta utvecklingen på lång sikt. Fyra av de deltagande kommunerna i GRAF-projektet är i någon form med i den förstudie som genomförts under våren 2014. Förhoppningsvis kommer den nya kunskapen att komma väl till pass i ett framtida ESF-projekt inom programområde 2.

Kontakt

I korthet

Författare

Nicholas Singleton, Caisa Hofgren, Karin Westberg och Jacob Bucht

Publiceringsår

Juni 2014

Uppdaterad