Artikel

GR-kommuner storsatsar på utbildning i kvalitets- och patientsäkerhetsarbete

GR erbjuder utbildningar i kvalitet och patient/brukarsäkerhet i det öppna kursutbudet. Många av GR:s medlemskommuner har valt att satsa brett och köpa utbildningen på uppdrag för att utbilda alla sina enhetschefer och legitimerad personal.
– Väldigt mycket i det systematiska kvalitet- och patientsäkerhetsarbetet handlar om ökad teamsamverkan, säger Cecilia Olsson som är MAR i Mölndal.

Utbildningsledare Karin Westberg berättar att bakgrunden till utbildningarna i kvalitets- och patient/brukarsäkerhetsarbete är de rapporter om kvalitetsbrister inom kommunen som IVO* presenterade under pandemin. Karin tog hösten 2020 kontakt med Susanne Wallin Pettersson från 2Learn AB, som bland annat utbildar i vårt utvecklingsprogram för MAS och MAR* och verksamhetschef för hälso-och sjukvård. De diskuterade möjligheten att skapa en utbildning för chefer och legitimerad personal, med syftet att ge dem ökad kunskap om sitt uppdrag och ansvar utifrån kvalitet och patient- och brukarsäkerhet.

– När vi lanserade utbildningarna hörde Stenungsunds kommun nästan genast av sig och ville köpa en hel utbildning till alla sina enhetschefer. Sen hörde även Ale, Partille, Mölndal, Kungälv, Öckerö och Lilla Edet av sig för att köpa utbildningen för antingen enhetschefer, legitimerad person eller både ock, berättar Karin.

Ett viktigt syfte med utbildningen är att tydliggöra ansvaret för kvalitet och patient/brukarsäkerhet i verksamheterna. För att utbildningen ska ge allra bäst effekt uppmuntras även verksamhetschefer att delta, för att de ska kunna fånga upp sådant som behöver förändras i själva organisationen för att ge enhetscheferna så bra förutsättningar som möjligt. (Se länkar till utbildningarna nedan för att läsa mer om innehållet)

– Det är verkligen positivt att kommunerna satsar på denna utbildning och utbildar så brett. Det är väldigt stora satsningar som de gör, berömmer Karin.

Mölndal: Teamsamverkan, de små stegen och att få rutin på avvikelserna

Mölndals stad är en av de kommuner som valt att göra en bred satsning och utbilda alla enhetschefer, verksamhetschefer och stödfunktioner inom hela vård- och omsorgsförvaltningen (äldreomsorg, LSS/funktionsstöd och kommunal primärvård). Initiativet kom från deras stödfunktioner MAS, MAR och SAS* som i arbetet med att utreda avvikelser såg ett behov av att stärka enhetscheferna och ge dem mer kunskap i hur de ska jobba systematiskt med sina avvikelser.

– Vi såg behov av att stärka chefernas kunskap om det systematiska förbättringsarbetet men också kunskapen om deras ansvar utifrån hälso- och sjukvård, för det är inte så självklart när man har en enhet inom SoL eller LSS*. Vi upplevde att cheferna inte hade tillräcklig kunskap, inte tog hjälp av legitimerad personal och inte heller utvärderade och följde upp sina åtgärder enligt PDSA-cykeln*, berättar Cecilia Olsson, medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) i Mölndals stad.

I samband med utbildningssatsningen avsatte de också tid för en verksamhetsutvecklare inom hälso- och sjukvård som sedan i början av 2022 arbetar med arbetsgrupper av enhetschefer i olika konstellationer, i olika frågor där man behöver samverka.

– Väldigt mycket i det systematiska kvalitet- och patientsäkerhetsarbetet handlar ju om ökad teamsamverkan, att ta del av varandras kompetenser, så att inte enhetschefen sitter själv och utreder. Det trycker utbildaren Susanne väldigt mycket på: Det är tillsammans ni kan hitta orsakerna och de bästa åtgärderna. Det blir enklare att vara flera, med olika ögon, när man tittar på det som inträffat, säger Cecilia.

Förutom teamsamverkan har de fått med sig från utbildningen att det är bättre att göra små steg än inga alls. Det är också viktigt att få en systematik i att hantera avvikelser.

– Det är viktigt att få en bra snurr på det där, att man gör det regelbundet så man inte samlar på sig en massa på hög så att det blir ohanterligt och övermäktigt.
Efter avslutad utbildning kommer MAS, MAR, SAS* och deras chef plus förvaltningschefen ha en avstämning med utbildaren för att få höra vad hon ser att de behöver arbeta mer med i organisationen.

Partille: Pågående kvalitetsarbete, riskanalys och att konkretisera till enhetsnivå

Partille kommun har utbildat alla enhetschefer men också förvaltningschef, alla avdelningschefer samt stödfunktioner som MAS, MAR, SAS* och utvecklingsledare. Christin Hannu, som är avdelningschef Stöd och Utveckling på Vård- och omsorgsförvaltningen, berättar att utbildningen är en del i ett pågående utvecklingsarbete i kvalitetsledning. Sedan några år tillbaka har de satsat på att på olika sätt stärka det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet i den operativa verksamheten genom att stärka första linjens chefers ledningsansvar.

– Detta har resulterat i att vi har utvecklat vår förvaltningsövergripande uppföljning och analys och den processen pågår fortfarande. I arbetet såg vi att HSL*-ansvaret kopplat till ledningssystemet behöver konkretiseras på enhetschefsnivå. Det fanns oklarheter i ansvaret, och de riskanalyser som gjordes skedde på en så övergripande nivå att det var svårt att få till verksamma åtgärder på enhetschefsnivå, berättar Christin.

Hon betonar att det är ett ständigt pågående arbete att utveckla kvalitetsledningsarbetet.

– Just nu har vi mycket fokus på riskidentifiering och analyser och medarbetares delaktighet i förbättringsarbete. Målet är att vi har en kultur för att dela erfarenhet och samarbeta i att analysera och vidta åtgärder. Det handlar om att göra gör småändringar hela tiden för att flytta fokus från ett händelsestyrt till ett mer proaktivt arbete.

När det gäller utbildningen visade utvärderingen att erfarna chefer fick bekräftelse på sin kunskap och att nya fick väsentlig kunskap till sig.

– Det är svårt att avgöra vad som är vad i den utvecklig som sker men vår bedömning är att utbildningen har varit av stort värde för att öka kunskapen. Att dessutom förvaltningsledning och stödfunktioner tog del av utbildningen har gett en bra grund att relatera till exempelvis vid de avdelningsgemensamma analystillfällena.

Utbildningen betonade att det är enhetscheferna som är ansvariga, men att de också har stödfunktioner omkring sig – ”knyt dem till er” var uppmaningen till cheferna.

– Det är viktigt att stärka enhetscheferna i kvalitets- och säkerhetsarbetet eftersom det är på enheterna man ser avvikelserna. Det är där det tar sin början, sen kan man aggregera det och se om det berör fler verksamheter, men det tar sin början i vad enheterna har sett.

 

*IVO=Inspektionen för vård och omsorg, MAS=medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAR=medicinskt ansvarig för rehabilitering, SAS=socialt ansvarig samordnare, SoL=socialtjänstlagen, LSS=lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, PDSA= Plan, Do, Study och Act, HSL=hälso- och sjukvårdslagen

De två utbildningarna som GR arrangerade våren 2023

Att leda kvalitetsarbetet som patientansvarig legitimerad personal

En tvådagarsutbildning med syftet att tydliggöra och definiera legitimerad personals kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i vårdnära teamarbete, samt samarbetet med operativ enhetschef.
Målgrupp: Legitimerad personal (sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut) i kommunal hälso-och sjukvård.

Att leda det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet

Tredagarsutbildning om hur du som enhetschef leder det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet i din verksamhet.
Målgrupp: Enhetschefer inom kommunal vård och omsorg.

Även som uppdragsutbildning

Utbildningarna ovan går även att köpa av oss som uppdragsutbildning. Kontakta oss så diskuterar vi era behov.

Kontakt

Karin Westberg

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 88

Uppdaterad