Artikel

GR tar grepp om kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen

Kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen är en stor utmaning för kommunerna. GR tar nu tillsammans med kommunerna ett stort grepp om kompetensförsörjningen i äldreomsorgen genom att skapa ett branschråd. En första prioriterad fråga för branschrådet är Äldreomsorgslyftet.

En sjuksköterska pratar med en patient.

Redan idag kämpar kommunerna i Göteborgsregionen, liksom i hela Sverige, med att attrahera och behålla tillräckligt med personal och kompetens inom vården och omsorgen. Framtidens prognoser säger att andelen äldre kommer vara ännu större i förhållande till andelen personer i arbetsför ålder, och det sker dessutom en tydlig nedgång i antalet som söker sig till vårdutbildningar. Under 2015-2019 har söktrycket till vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet minskat med 15 procent i Göteborgsregionen. En femtedel av personalen inom äldreomsorgen i GR-kommunerna var 2019 inte utbildade undersköterskor. Covid-19 har satt fokus på frågan om kompetensförsörjningen i äldreomsorgen än mer.

Temporärt branschråd i väntan på ett permanent

GR:s styrgrupp för arbetsmarknad har beslutat att utreda möjligheten att införa ett branschråd för äldreomsorg. Syftet med branschrådet kommer vara att samla olika aktörer och perspektiv för att arbeta långsiktigt och strategiskt med ett regionalt perspektiv, och att ta fram konkreta förslag och metoder för att bidra till kompetensförsörjningen i äldreomsorgen i regionen.

Tills dess att beslut är fattat om ett permanent branschråd driver GR sedan 28 maj 2020 ett tillfälligt branschråd. Den pågående pandemin har visat att frågan är angelägen och att det därför finns behov av ett temporärt branschråd som redan nu kan samla ihop de initiativ och satsningar som görs, som exempelvis äldreomsorgslyftet.

Frågan om att inrätta ett branschråd har även lyfts av socialchefsnätverket och det är just detta nätverk som utgör styrgrupp till branschrådet. Just nu pågår diskussioner med kommunerna och utredning av bland annat vilka frågor som branschrådet ska jobba med och vilket mandat det ska ha.

Samverkan med vård- och omsorgscollege

Göteborgsregionen har sedan tidigare ett väl etablerat vård- och omsorgscollege där kommunerna, Västra Götalandsregionen, utbildningsanordnare samt fackliga organisationer samverkar för relevanta utbildningar inom vård och omsorg. Tillsammans med ett branschråd som kan driva fram regionala modeller i frågor som exempelvis karriärvägar, roller och differentiering, titulatur och utbildningskrav finns det goda förutsättningar för att stärka den strategiska kompetensförsörjningen i äldreomsorgen.

Samordning av äldreomsorgslyftet

En första prioriterad frågan för branschrådet är hanteringen av äldreomsorgslyftet. Äldreomsorgslyftet är en satsning från regeringen med samarbetspartier och syftar till att anställda med tidsbegränsade anställningar inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid. Målgruppen är de som redan jobbar i vården eller omsorgen men som inte har rätt utbildning som vårdbiträde eller undersköterska, men även outbildade personer som kommer in som nya i yrket på grund av permitteringar och varsel i och med covid-19.

Branschrådet önskar att GR samordnar äldreomsorgslyftet för kommunerna. GR förbereder för en samordning och har dialog med berörda chefsnätverk.

Branschrådet ser gärna att målgruppen som redan är anställda men som saknar rätt utbildning ska prioriteras i satsningen och att GR samordnar behovsinventering, utbildningspaket, beställning och dialog med utbildningsanordnare samt antagning. Läs mer om äldreomsorgslyftet i faktarutan nedan.

”Stor kraft i frågan”

GR har nu dialog med kommunerna gällande både branschrådet och samordningen kring äldreomsorgslyftet.

- Vi behöver jobba långsiktigt tillsammans i GR för att klara kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen. Det finns en stor kraft framåt i frågan och branschrådet och äldreomsorgslyftet innebär en stor mobilisering kring strategisk kompetensförsörjning för oss i GR-kommunerna, säger Eva Apelvi, biträdande förvaltningschef på Kungsbacka kommun och en av representanterna i det temporära branschrådet.

Mer fakta om branschrådet

Det temporära branschrådet består av följande personer:

 • Lena Lager, socialchef, Härryda kommun
 • Eva Apelvi, socialchef, Kungsbacka kommun
 • Anita Hedström, socialchef, Alingsås kommun
 • Margareta Häggström, processledare kompetensförsörjning, Göteborgs stad
 • Margareta Antonsson, socialchef, Partille kommun
 • Lilian Hansson, äldreomsorgschef, Tjörns kommun
 • Malin Olsson, HR-chef, Ale kommun
 • Lena Holmlund, avdelningschef, GR Arbetsmarknad och social välfärd

Syftet med det temporära branschrådet:

 1. Arbeta med metoder och utbildningsinsatser som bidrar till kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen på kort, mellan och lång sikt.
 2. Utveckla och etablera en modell för branschråd inom äldreomsorgsektorn som på sikt även kan användas i andra sektorer inom vård och omsorg, exempelvis funktionsstöd.

Det kommande permanenta branschrådet

Enligt förslaget får branschrådet bedöma behov och prioritera, ange inriktning, driva strategiska processer, utveckla förslag till regionala lösningar och lämna rekommendationer samt driva påverkansarbete. Branschrådet ska dock inte fatta beslut om hur kommunerna ska agera eller arbeta med frågor/områden som inte har beslutats av socialcheferna.

Prioriterat till att börja med är regional samordning för äldreomsorgslyftet och att ha beredskap för ”snabba initiativ” med anledning av Covid 19.

Mer fakta om äldreomsorgslyftet

 • Statlig satsning på cirka 2,2 miljarder kronor under 2020 och 2021.
 • Beräknas leda till 10 000 nya vårdbiträden och undersköterskor i hela landet. Cirka 10 procent av platserna till Göteborgsregionen.
 • Staten finansierar kommunernas kostnader för den tid den anställde är borta från jobbet på grund av studier. Arbete ska bedrivas på minst 50 procent.
 • Studierna ska vara slutförda senast 31 december 2021. Platserna är helfinansierade av staten under 2020. From 2021 är kommunerna med och finansierar 30 procent.

Målgrupper:

 1. Personer som tidigare inte har arbetat hos arbetsgivaren och som till exempel är permitterade, uppsagda eller arbetslösa från andra branscher, men som nu anställs.
 2. Personer som redan arbetar i verksamheten på en tidsbegränsad anställning och som saknar rätt utbildning för arbete inom vård och omsorg.

Läs mer om äldreomsorgslyftet på SKR:s webbsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Lena Holmlund

Avdelningschef Arbetsmarknad och social välfärd

031-335 51 88

Uppdaterad