Rapport

Hållbar täthet i stationssamhällen

Denna rapport sammanställer riktlinjer och indikatorer för hållbar täthet i stationsnära lägen i Göteborgsregionen.

Rapportens slutsatser baseras på rekommendationer från UN-Habitat Länk till annan webbplats. och tidigare underökningar av markanvändning och täthet i en nordisk kontext, bland dem Mervärdeskapande stadsutveckling (Göteborgs stad, GR et al 2017).

Stationsnära lägen har definierats som ytor inom en kilometer från en järnvägsstation. För att undersöka och exemplifiera vilka möjligheter som finns för har en kartläggning av nuvarande täthet och dess samband med serviceutbud inom regionens stationssamhällen genomförts.

Rapporten innehåller också en fallstudie Ytterby stationssamhälle i Kungälv .
Kungälvs kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Ytterby, som bland annat ska redogöra för hur Ytterby kan förtätas inifrån och ut samt genom planering öka andelen kollektivtrafikresenärer.

I korthet

Författare

Tobias Nordström, Staffan Swartz, Alexander Ståhle

Framtagen/publiceringsår

2017

Framtagen inom projekt

SMART-MR

GR:s roll

Göteborgsregionen (GR) beställde rapporten tillsammans med Kungälvs kommun

Samarbetspartner/s

Kungälvs kommun, Spacescape

Finansiär

Interreg Europe

SMART-MR Interreg EU-flagga

Uppdaterad