Publikation

Kartläggning av jordbruksmark i Göteborgsregionen

Jordbruksmark är en resurs som i ökande grad exploateras för bland annat bostäder, infrastruktur och industrier. Samtidigt finns det sedan länge en tydlig lagstiftning som säger att brukningsvärd jordbruksmark är ett nationellt intresse där byggnation ska undvikas. Publikationen bottnar i uppdraget att kartlägga befintlig jordbruksmark och ta fram förslag till regionala planeringsprinciper inom Göteborgsregionen.

Bilagor

Kartorna i bilagorna är webbanpassade. Önskar du ta del av originalfilerna i högre upplösning? Kontakta oss (kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan).

Klimatförändringar och rådande pandemi har ökat medvetenheten om beredskap och därmed av att bevara jordbruksmark. Förutom livsmedelsförsörjning finns många andra värden i jordbruksmark, exempelvis att fånga upp vatten vid häftiga regn och att utgöra livsmiljö för många växt- och djurarter.

Regional kartläggning och förstudie

På Göteborgsregionen (GR) finns ett politiskt uppdrag att kartlägga den befintliga jordbruksmarken samt ta fram delregionala planeringsprinciper. 2020 arbetade nätverken för översiktliga respektive miljöstrategiska planeringsfrågor med att kartlägga och utforska jordbruksmarken som planeringsfråga. Många kommuner upplever osäkerhet vid avvägning mellan bevarande och exploatering på jordbruksmark. Gemensamma planeringsprinciper för jordbruksmark inom Göteborgsregionen skulle därför vara ett bra stöd i kommunernas planering.

Publikationen innehåller en regional bild över Göteborgsregionens jordbruksmark samt fördjupande analyser om jordbruksmark inom våra stationssamhällen. Enligt Strukturbild för Göteborgsregionen (2008) är det i stationssamhällen som bostadsutvecklingen ska koncentreras. Det är därför angeläget att få en bättre bild av förekomst och fördelning av just stationsnära jordbruksmark samt sätta det i samband med bostadsbyggande. Den stationsnära jordbruksmarken uppskattas vara upp till två kilometer från station, och kartläggningen visar att ca 7 procent av den regionala jordbruksmarken finns i stationsnära läge.

I korthet

Framtagen

Augusti 2020

Författare

Sebastian Andersson och Terje Selnes

Javier Falla Arce har gjort GIS-kartläggningar

Uppdaterad