Rapport

Kompetens- och kunskapsutvecklingsbehov inom ekonomiskt bistånd

Denna förstudie har genomförts i samarbete mellan åtta kommuner i Göteborgsregionen. Syftet med förstudien var att involvera chefer, verksamhetsutvecklare, socialsekreterare, analytiker och forskare i en gemensam process för att utforma innehållet i ett forsknings- och utvecklingsarbete inom ekonomiskt bistånd.

I den här förstudien får vi bland annat en bild av vad socialsekreterare och arbetsledare uppfattar som utmaningar inom verksamhetsområdet. Dessutom synliggör förstudien en rad outforskade områden, och beskriver utmaningar som följer med den nya socialtjänstlagen som ställer krav på att alla verksamheter ska bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Kommunerna som deltog var: Ale, Göteborg, Mölndal, Lilla Edet, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Resultat

Enligt denna förstudie behöver ekonomiskt bistånd:

  • ökad kunskap om vilka arbetssätt som ger bäst resultat för klienter i behov av stöd till självförsörjning – särskilt i fråga om klienter med långvarigt biståndsmottagande
  • stöd för systematiskt och kunskapsbaserat utvecklingsarbete – särskilt i fråga om implementering av digitala verktyg och uppföljning av digitaliseringens konsekvenser
  • stärka och professionalisera yrkesrollen
  • förbättra samverkan, framför allt med externa aktörer
  • fler kompetensutvecklingsinsatser – särskilt för personer med längre yrkeserfarenhet

GR:s medlemskommuner föreslås:

  • omhänderta frågan om riktade kompetensutvecklingsinsatser för socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd med syfte att stärka och vidareutveckla yrkesrollen
  • omhänderta frågan om hur ekonomiskt bistånds roll kan stärkas i samverkan, både internt i kommunerna och med externa parter
  • gemensamt och med stöd av GR ansöka om finansiella medel för att stärka verksamhetsområdets kapacitet att utveckla lokal kunskap och dess tillgång till strukturer för kompetens- och kunskapsutveckling. Av särskilt intresse är att utveckla kunskap om digitaliseringens påverkan på det sociala arbetet för självförsörjning och effektiva arbetssätt för klienter med långvarigt försörjningsstöd

Kontakt

Cornelia Björk

Analytiker och projektledare

031-335 51 27

I korthet

Författare

Cornelia Björk och Alice Sjöstedt

Publiceringsår

2023

Uppdaterad