Rapport

Lägesindikatorer för hållbara resvanor

För att Sverige ska kunna nå landets miljömål måste utsläppen från inrikestransporter minska med 70 procent till 2030, jämfört med 2010 års nivå. Framför allt är vägtrafiken i fokus. De "5 D:na” och stadsplanering kan vara nyckeln för att nå målen.

Minskade utsläpp kräver utveckling av nya drivmedel och fordon men också en omfattande överflyttning till mer energieffektiva färdmedel. 93 procent av utsläppen 2017 kom från vägtrafiken.

Inom forskningen finns ett viktigt samförstånd: Stadsbyggandet har en central roll för resvanor och bilinnehav. Sambanden har studerats såväl globalt som i Norden.

Fem viktiga D

Forskare som vill kategorisera resvanor talar ofta om bokstaven D, dessutom gånger fem. D är nämligen begynnelsebokstaven i en rad nyckelord som påverkar resmönstren.

  • Distans till snabb kollektivtrafik. (Hur lång väg har du till hållplatsen – och hur tar du dig dit? Och vilken tillgång till regional kollektivtrafik har du från hållplatsen?)
  • Densitet. (Gatulängd per person inom 1 kilometer, siffran blir också ett mått på balansen mellan flerfamiljshus och småhus).
  • Diversitet. (Blandningen av boende och arbetande inom 1 kilometers radie. Vilka är resenärerna? Vart åker de, till jobb eller andra aktiviteter?)
  • Destinationstillgänglighet. (Hur lätt har resenären att nå regionens kärna eller andra större tätorter?)
  • Design. (Hur många korsningar har du på vägen? Måttet mäter korsningstäthet inom 1 kilometer).

Forskningsförankrade modeller

Faktorerna är sådana vi vet påverkar resandet. Men även om sambanden är kända saknas enkla och forskningsförankrade verktyg för att skatta vad stadsbyggandet har för inverkan i sammanhanget. Därmed uppstår svårigheter att utkräva ansvar för trafikalstring liksom möjligheter att i tidiga skeden styra planering för att uppnå målen om minskad vägtrafik.

För att stadsplanering ska kunna bli ett medel för att öka andelen hållbara transporter har Göteborgsregionen velat utveckla forskningsförankrade och även lokalt förankrade modeller som hjälper planerare och beslutsfattare att bättre förstå konsekvenserna av hur de förbereder utbyggnader.

Projektet har finansierats av forskningsprojektet ”Regional analys. I studien har samband mellan cirka 200 hypotetiska lägesindikatorer kopplade till de ”fem D:na” och resvanedata för Västsvenska paketet undersökts.

 

I korthet

Författare

Per Kristersson, Göteborgsregionen. Tobias Nordström, Staffan Swartz och Oskar Sirland, Spacescape. Anna Clark, Trivector.

Framtagen/publiceringsår

2019

Framtagen inom projekt

SMART-MR

Uppdaterad