Rapport

Mänskliga möten och arbetslivsetablering

Syftet med projektet Mänskliga möten och arbetslivsetablering var att pröva en arbetsmodell, primärt med ambitionen att förbättra arbetssituationen för omsorgspersonal inom äldreomsorgen. Syftet var också att verka för en inkluderande arbetsmarknad.

Arbetsmodellen innebar att undersköterskorna vid de båda äldreboendena fick avlastning i arbetet genom att en del städuppgifter lyftes bort från deras tjänster. Avsikten var att den tid som frigjordes skulle ägnas åt ”mänskliga möten”, det vill säga social samvaro med de boende. Städuppgifterna sammanfördes i nya tjänster som sedan erbjöds till personer som har svårt att få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Utvärderingens resultat

Utvärderingen av projektet visade att de personer som bemannade de nya tjänsterna blev väl omhändertagna och trivdes med sina arbetsuppgifter. Framförallt var de nöjda med att ha ett riktigt arbete och att kunna försörja sig själva. Målet att anställningen skulle fungera som en språngbräda och leda vidare till annat arbete eller till studier uppnåddes emellertid inte, åtminstone inte i det korta perspektivet.

Undersköterskorna upplevde att de förhållandevis små förändringar som gjordes ledde till en betydligt förbättrad arbetssituation, där de kände sig mindre splittrade mellan arbetsuppgifter och att de fick mer utrymme för att etablera och underhålla goda omsorgsrelationer med vårdtagarna.

Från verksamhetens sida var tanken att efter projektets slut permanenta ”språngbrädan” och att på årsbasis erbjuda städtjänsterna till personer som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Här visar modellen på en sårbarhet. Städtjänsterna finansierades med statliga lönesubventioner, i detta fall extratjänster. Till följd av nationella politiska beslut togs extratjänster bort under projektets gång, men ambitionen från både verksamheten och CFA är att hitta nya lösningar.

Om projektet

Projektet Mänskliga möten och arbetslivsetablering var ett kommunalt pilotprojekt som bedrevs vid Krokslätts äldreboende och Örgrytehemmet i stadsdelen Centrum, Göteborg. 

Projektet genomfördes i samarbete med Centrum för arbetsmarknadsanställningar (CFA) inom förvaltningen Arbetsmarknad och vuxenutbildning och finansierades med stimulansmedel inom ramen för Göteborgs Stads tema Hållbart arbetsliv.


Kontakt

Gunilla Bergström

Forskare och projektledare

031-335 51 95

I korthet

Författare

Gunilla Bergström

Framtagen

Augusti 2019

Uppdaterad