Rapport

Nationell yrkesresa för vård och omsorg

Förstudie om behovet av en nationell strukturerad introduktion och kompetensutveckling för baspersonal och legitimerad personal inom kommunal vård och omsorg.

Denna förstudie klargör behov och förutsättningar för ett strukturerat nationellt kompetensutvecklingsprogram, enligt konceptet för Yrkesresan, för utförare inom kommunal vård och omsorg. Med kommunal vård och omsorg menar vi här verksamheter inom funktionshinderområdet, äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. Med utförare menar vi baspersonal inom funktionshinderområdet och äldreomsorg samt legitimerad personal inom kommunal hälso- och sjukvård.

Yrkesresan är ett kompetensutvecklingskoncept som syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. Konceptet innehåller både digitalt lärande och fysiska utbildningsträffar.

Fem yrkesresor planeras

Efter erbjudande från SKR i slutet av 2020 att ansluta till Yrkesresan har hittills 235 kommuner tackat ja. Totalt ska fem yrkesresor produceras för olika verksamhetsområden inom socialtjänsten under avtalsperioden 2021–2027. Första yrkesresan vänder sig till medarbetare inom myndighetsutövning i social barn- och ungdomsvård.

För att kunna ta ställning till vilka ytterligare verksamhetsområden som Yrkesresan kommer att bli aktuell för, kommer förstudier att genomföras som kan bidra till beslutsunderlag i prioritering av fortsatt arbete. Först ut är denna förstudie om behov och förutsättningar för en eventuell yrkesresa inom området vård och omsorg.

Resultat

Förstudien visar att:

  • Det finns ett stort intresse för ett nationellt introduktions- och kompetensutvecklingsprogram inom vård och omsorg bland Sveriges kommuner, en så kallad yrkesresa.
  • Yrkesresan inom vård och omsorg ska vara ett introduktions- och kompetensutvecklingsprogram för personal med slutförd utbildning inom vård och omsorg på gymnasie-, yrkeshögskole- eller högskolenivå.
  • Kommunal vård och omsorg innefattar olika kompetensområden och yrken. Inom de tre verksamhetsområdena behöver således personalen utveckla en djupare kunskap inom många skilda områden beroende på vilken yrkesroll de har och vilken målgrupp de möter i sitt arbete.
  • Behovet av introduktion och kompetensutveckling bedöms bäst kunna tillgodoses genom en yrkesresa inom vård och omsorg, där möjlighet finns att genom val av kurser anpassa innehåll utifrån yrke, verksamhet och den målgrupp som medarbetaren möter.
  • Kompetensutveckling uppdelat i stegen ny, van och erfaren bedöms inte vara till nytta för denna målgrupp. Benämningarna bas, fördjupning och spets föreslås i stället.
  • SKR har beräknat produktions- och förvaltningskostnad för framtagandet av yrkesresor. Behovet av ett brett kursutbud, anpassning av material och områdets komplexitet bedöms innebära en större kostnad än vad som ryms inom kostnadsramen för en yrkesresa.

Kontakt

I korthet

Författare

Cecilia Axelsson

Framtagen

2021

Samarbetspartners

Förstudien har genomförts av Göteborgsregionen (GR) tillsammans med Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) efter beslut i Partnerskapet.

Uppdaterad