Artikel

Nya utvecklingsområden synliggjorda för en framtidsrustad skola

Ett samlat grepp för samverkan mellan skola och arbetsliv, en likvärdig studie- och yrkesvägledning samt att höja elevernas motivation och framtidstro var ledorden för samverkansinsatsen Framtidsrustad skola. Under läsåret 2019/2020 erbjöds processtöd till kommunala grundskolor i Göteborg för att utveckla just dessa delar. Här kan du ta del av resultaten från insatserna!

Framtidsrustad skola var ett samverkansprojekt som pågick under läsåret 2019/2020.

Genom en verklighetsnära undervisning, där kopplingen mellan skola och arbetsliv är tydlig, får eleverna konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. Framtidsrustad skola syftade till att stödja skolorna i att utveckla elevernas livslånga lärande och till att stärka både deras framtidstro och förmåga att göra väl underbyggda studie- och yrkesval.

Ett fokus låg på att ta ett helhetsgrepp kring arbetet med den vida studie- och yrkesvägledningen. Projektet syftade till att stärka och stödja samarbetet mellan lärare, skolledning och studie- och yrkesvägledare – och göra vägledningen till hela skolans ansvar.

Projektet syftade även till att skapa en kvalitetssäker, likvärdig och systematisk samverkan mellan skola och arbetsliv, på både operativ och strategisk nivå, samt till att kvalitetssäkra praon.

Samverkansprojektet var ett initiativ mellan Grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad, Vägledningscentrum och Göteborgsregionen (GR). GR projektledde utvecklingsinsatserna.

Fyra aktiviteter för att komma i mål

Som ett första led i projektet genomfördes en kartläggning i syfte att ta fram ett nuläge och ett önskat läge. Här deltog hela styrkedjan i form av förvaltningsledning, studie-och yrkesvägledare, rektorer, lärare och nyckelpersoner. Elever och arbetslivet var också viktiga röster i kartläggningen.

Samverkansråd skola och arbetsliv

Inom projektet skapades ett samverkansråd bestående av representanter från skola och arbetsliv samt andra nyckelaktörer i kommunen. Tanken var att samverkansrådet skulle bidra till likvärdigheten och kvalitetssäkringen av olika samverkansinsatser samt vara ”en dörr in” för arbetslivet i kontakten med grundskolorna.

Kompetensutveckling

Kompetensutvecklingsinsatser togs fram utifrån de behov som kartläggningen visade på. Kompetensutvecklingen riktade sig till lärare, rektorer och andra funktioner inom styr- och stödkedjan.

Processtöd till pilotskolor

Som en del i projektet inleddes ett utvecklingsarbete på ett antal pilotskolor i Göteborgs Stad, i syfte att skapa ett långsiktigt, systematiskt och kvalitetssäkert arbete kring den vida studie- och yrkesvägledningen (utifrån respektive skolas behov och förutsättningar). Alla grundskolor i Göteborgs stad kunde anmäla sig till insatsen.

Inriktningen på arbetet baserades på skolans behov och resultatet från kartläggningen. I utvecklingsarbetet togs en samverkansmodell fram, vilken kan spridas till fler skolor.

Det här generade Framtidsrustad skola

  • De aktiviteter och insatser som genomfördes inom ramen för insatsen har lagt en grund för kommande arbete samt har synliggjort de utmaningar och behov som finns i staden.
  • Genom den strategiska utvecklingsgruppen har grundskoleförvaltningen, Vägledningscentrum och Göteborgsregionen upprättat en värdefull dialog kring verksamhetsgemensamma frågor. Dialog kommer att fortsätta efter avslutad insats.
  • Insatsen har också bidragit till en plattform för samverkan med arbetslivet genom etablering av ett samverkansråd där arbetet fortsätter tillsammans med grundskoleförvaltningen och Göteborgsregionen efter avslutad insats.
  • Det operativa arbetet kring likvärdig och kvalitetssäker prao har påbörjats i stadens grundskolor.

Ytterligare har samverkanskinsatsen satt studie- och yrkesvägledning på kartan och nuläget i staden har synliggjorts genom en kartläggningsrapport. På så vis har nya utvecklingsområden lyfts, vilket skapar förutsättningar för fortsatt arbete.

Göteborgsregionen har tillsammans med grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad en dialog kring hur studie- och yrkesvägledningen kan följas upp genom det systematiska kvalitetsarbetet. Samverkan har förlängts till 2022 med eventuellt ytterligare förlängning.

Mer om Göteborgsregionens (GR) arbete med skola-arbetslivsamverkan

GR arbetar brett för att öka samverkan mellan skola och arbetsliv. Vi arrangerar bland annat mötesplatser, arbetar för en likvärdig studie- och yrkesvägledning i regionen och erbjuder skräddarsydda insatser för företag, branscher och skolor.

Vi kan bland annat hjälpa till med processtöd, kartläggningar, projektledning samt utveckla arbetet med prao och andra arbetslivsaktiviteter. Vi tar även kontinuerligt fram lärarhandledningar och metodmaterial på området.

Samverkan med arbetslivet

Uppdaterad