Rapport, Statistik

Nyckeltal personalhälsa 2019 i Göteborgsregionens kommuner

GR sammanställer varje år nyckeltal inom personalområdet, som bedöms vara intressanta ur ett arbetsgivarperspektiv och som kan ha ett samband med arbetsmiljö, hälsa och ohälsa. Delvis tas det under året fram två kortare rapporter, och efter årsskiftet tas en mer omfattande helårsrapport fram.

Ladda ner rapporter för 2019

Syfte

I tertialrapporterna lyfts ett antal nyckeltal fram. Helårsrapporterna innehåller en bredd av nyckeltal och beskrivningar av utfallen på nyckeltalen, med fokus på skillnader mellan Göteborgsregionens kommuner samt utvecklingen över tid.

Syftet med de gemensamma nyckeltalen är att:

  • ge underlag för att stödja, påverka och styra arbetet med att främja en god hälsa bland Göteborgsregionens kommunanställda
  • utgöra en grund för regionalt och kommungemensamt agerande
  • utbyta idéer och skapa grund för nätverksbyggande.

Exempel på nyckeltal

Många av nyckeltalen berör sjukfrånvaro ur olika perspektiv, till exempel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, upprepad sjukfrånvaro, sjukfrånvaro utifrån kön och ålder, långtidssjukfrånvaro samt sjukfrånvaro inom olika verksamhetsområden och yrkesgrupper. Rapporten innehåller också olika nyckeltal med avseende på sjuklönekostnad, arbetad tid och kostnader och personalomsättning.

Nyheter i 2019 års rapport

2019 års rapport innehåller ungefär samma tabellmaterial och beskrivningar som 2018 års rapport men också några nyheter:

  • nyckeltalet andelen anställda över 60 respektive 65 år
  • socialsekreterare omfattas för första gången i urvalet av yrkesgrupper som särredovisas beträffande både sjukfrånvaro och personalomsättning
  • ytterligare diagram som visar på trender i sjukfrånvaro och personalomsättning.

Fler rapporter om Nyckeltal personalhälsa

Nyckeltal personalhälsa 2021

Nyckeltal personalhälsa 2020

GR har sammanställt årliga rapporter med nyckeltal inom det här området sedan 2003. Om du vill ha äldre rapporter är du välkommen att kontakta oss.

Om kommunernas arbete för att öka personalhälsan

Att skapa en god arbetsmiljö handlar om att förebygga ohälsa och främja hälsa. För det krävs kunskap om vad som är effektiva metoder att arbeta med. Kunskap är alltid en förutsättning för att kunna göra rimliga bedömningar och fatta bra beslut. Samtliga kommuner i Göteborgsregionen arbetar aktivt med hälsoinsatser, förebyggande åtgärder och rehabiliteringsrutiner för att bland annat minska sjukfrånvaron bland medarbetarna.

Förhoppning är att den här återkommande rapporten ska bidra till ett kunskapsbaserat och långsiktigt arbete för att minska sjukfrånvaron i Göteborgsregionens kommuner.

Kontakt

Björn Wallermark

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 64

I korthet

Publiceringsår

Tertialrapporter: 2019

Helårsrapport: 2020

Initiativtagare

Nyckeltalen för personalhälsa sammanställs på initiativ av personalcheferna i Göteborgsregionens kommuner

Uppdaterad