Artikel

Ny studie ska leda till bättre vård- och omsorgsplaner

Det pågår en omstrukturering av hälso- och sjukvården i Sverige i riktning mot vård som ges i hemmet eller i öppna vårdformer, i stället för på sjukhus. Detta brukar kallas för en mer nära vård. Förebyggande vård och egenvård lyfts som viktiga delkomponenter i nära vård, liksom att vården ska vara personcentrerad.

Ett verktyg för att uppnå en personcentrerad vård och omsorg inom såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst är olika typer av planverktyg. I utredningen om en god och nära vård identifieras hela 18 författningsreglerade sådana planer (SOU 2019:29, s. 144–45). Länk till annan webbplats.

Personalen känner sig osäker

Samtidigt påpekar utredningen att vård- och omsorgspersonal ofta känner sig osäkra på när dessa planer ska upprättas, vilken information de ska innehålla samt hur de ska användas. Tidigare forskning visar att planerna ofta är av dålig kvalitet, innehåller otillräckligt med information och präglas av bristande personcentrering. Att närmare undersöka vilka planer som används, hur planerna används samt om och i så fall på vilket sätt de bidrar till ökad patientdelaktighet och personcentrering liksom förbättrad samverkan mellan vårdgivare, är därför viktigt.

Projektets syfte

Syftet med projektet är att bidra med kunskap om vård- och omsorgsplaners funktion och effekter för personer 65 år och äldre i ordinärt boende, deras anhöriga och vård- och omsorgspersonal samt hur vård- och omsorgsplaner bör utformas och användas för att bidra till en personcentrerad vård och omsorg.

Mer specifikt ska studien besvara följande frågeställningar:

  1. Vilka vård- och omsorgsplaner upprättas för personer 65 år och äldre som får vård och omsorg i ordinärt boende?
  2. Vilken information innehåller dessa planer?
  3. Hur används planerna?
  4. Bidrar planerna till en mer personcentrerad vård och högre patientdelaktighet, och i så fall hur?
  5. Bidrar vårdplanerna till bättre samverkan mellan vårdgivare, och i så fall hur?
  6. Hur skulle planerna kunna förändras för att bidra till en mer personcentrerad vård och bättre samverkan mellan vårdgivare?

Studie i två till tre kommuner

Studiens frågeställningar ska besvaras genom en kvalitativ studie i två till tre kommuner i Göteborgsregionen där data samlas in genom;

  1. granskning av vård-och omsorgsplaner,
  2. intervjuer med patienter och anhöriga till patienter inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården,
  3. fokusgruppsintervjuer och individuella intervjuer med vård- och omsorgspersonal i kommuner och i Västra Götalandsregionen.

Studien pågår under maj 2022 till och med december 2023.

Kontakt

Theresa Larsen

Analytiker och projektledare

031-335 51 99

Uppdaterad