Rapport

På båda sidor av muren
men alltid på barnets sida – Utvärdering av Solrosen

Solrosen är en verksamhet som stödjer barn, unga och föräldrar med en frihetsberövad familjemedlem.

Solrosen är en ideell organisation och en del av Göteborgs Räddningsmission. Syftet med utvärderingen var främst att undersöka vad Solrosen upplevs ha för betydelse för de barn, unga och föräldrar som har kontakt med verksamheten. Utvärderingen har gjorts genom bland annat intervjuer, observationer och en enkät.

Några resultat från rapporten:

  • Solrosen upplevs ha en stödjande, stärkande och frigörande roll för både barn och föräldrar.
  • Solrosen upplevs skapa möjlighet att träffa andra familjer och vara en plats där barnen känner sig trygga. Här kan de träffa andra som förstår, och uppleva glädje och avkoppling.
  • Utifrån ett samhällsperspektiv spelar Solrosen en viktig roll, eftersom en majoritet av deltagarna i enkätstudien inte upplevde att de hade fått tillräckligt med stöd från samhället i samband med frihetsberövandet av en familjemedlem.
  • Solrosens personal utgår från barns rättigheter och arbetar med att skapa broar mellan barnet och den frihetsberövade föräldern och ger stöd till omsorgsföräldern som finns utanför murarna.
  • Kriminalvårdens personal har stort förtroende för Solrosens personal. De uppfattas som kompetenta, flexibla och upplevs arbeta i samma riktning som Kriminalvården själva. Samarbetet med Solrosen upplevs gagna Kriminalvården genom att Solrosen bidrar med barnperspektivet och öppnar upp för samtal med klienterna.
  • En viktig slutsats är att verksamheter som Solrosen behövs och att det är viktigt att det finns organisationer som står fria från myndigheter, som erbjuder stöd till barn, unga och föräldrar i en familj med en frihetsberövad familjemedlem.
  • Utifrån ett samhällsperspektiv kan Solrosen tänkas bidra till minskad kriminalitet eftersom verksamheten stödjer frihetsberövade föräldrar i deras föräldraskap, vilket kan hindra återfall i brott. Stöd till föräldrar på utsidan kan tänkas minska deras sjukfrånvaro och stödet till barn och ungdomar kan bidra till minskad psykisk ohälsa och beteendeproblematik. (Det senare går inte att fastställa utifrån den här studien, men däremot utifrån resultat från tidigare forskning.)

Kontakt

I korthet

Författare

Lisbeth Lindahl

Framtagen

Maj 2018

Uppdaterad