Rapport

Prognos om GR-kommunernas personalbehov 2010–2020

Personalbehovsprognosen avser GR-kommunerna och det sociala området 2010–2020. Kommunernas behov av personal till vård- och omsorgstjänsterna kommer att öka fram till och med år 2020, främst på grund av större befolkning och förhållandevis fler äldre.

Kommunernas vård- och omsorg är en stor verksamhet. Inklusive stödtjänster och personal hos externa utförare sysselsätter den i GR-kommunerna omkring 30 000 personer, och omsätter 18 miljarder kronor.

I denna rapport beräknas behovet av personal inom det sociala området till och med år 2020. Den visar på ett årligt rekryteringsbehov till sektorn på drygt 2 000 personer. Det är ett i och för sig respektingivande antal nya medarbetare som krävs varje år, men egentligen inte så mycket över den nivå på rekryteringarna som skett hittills under 2000-talet.

Snarare ligger utmaningen i att fram till år 2020 klara denna rekrytering från en arbetsmarknad där antal personer i förvärvsaktiv ålder utvecklas betydligt långsammare än befolkningen i stort.

Äldre-äldre-boom

Rapporten visar också att antalet äldre i behov av omsorg ökar relativt lite de närmaste tio åren. Däremot är det lätt att redan nu identifiera den kraftiga ökning av antalet äldre-äldre som kommer att bli ett faktum ganska snart efter år 2020. En av de stora uppgifterna för det svenska samhället blir att använda denna tioårsperiod för till att på olika sätt förbereda oss för denna äldre-äldre-boom. Att starta den processen först efter år 2020 är att vänta för länge.

Regionala obalanser

Vidare kan man se klara regionala obalanser mellan antal utbildade och antal pensioneringar för vissa yrkesgrupper. Medan det på Göteborgs universitet årligen utbildas ungefär fyra gånger så många socionomer som GR-kommunernas pensionsavgångar, är förhållandet för sjuksköterskor att pensionsavgångarna i Göteborgsregionen (kommun + landsting) är ungefär dubbelt så stora som antalet utbildningsplatser för sjuksköterskor vid Göteborgs universitet.

När det gäller yrkesgrupperna vårdbiträden/undersköterskor råder en situation där ungdomsgymnasiets utbildning inom omvårdnadsprogrammet långtifrån täcker behovet, och arbetsgivarna är mycket beroende av olika slags vidareutbildning.

Fler rapporter om GR-kommunernas personal- och rekryteringsbehov

GR-kommunernas personal- och rekryteringsbehov 2019–2029

Kontakt

Åsa Nilsson

Analytiker och projektledare

031-335 51 98

I korthet

Författare

Måns Norberg

Framtagen

Oktober 2010

Uppdaterad