Rapport

Regionala analyser för grön infrastruktur

Genom den lokala naturvårdssatsningen (LONA) har GR beviljats stöd att genomföra projektet Grön infrastruktur i Göteborgsregionen som drivits med stöd av GR:s nätverk för miljöstrategisk planering.

Göteborgsregionen har gett EnviroPlanning i uppdrag att fördjupa och komplettera de analyser som länsstyrelserna tagit fram i de regionala handlingsplanerna för grön infrastruktur.

Kommunala underlag för värdefull skogsmark och värdefulla gräsmarker har sammanställts och kompletterat de regionala underlagen. Skogsmarken har analyserats för flera olika naturtyper: barrskog, tallskog, blandskog, trivial-lövskog och ädellövskog.

Därefter har en buffertanalys genomförts i GIS för att avgränsa värdesystem. Analysen har utgått från ett spridningsavstånd på max 500 m för både skogsarter och gräsmarksarter. Materialet kan användas för att identifiera brister och svaga samband.

Materialet har levererats i form av denna rapport samt som GIS-lager/kartlager. Läs mer: Lär känna GR:s karttjänst.

I korthet

Författare

Henrik Wahlman, Emma Håkansson & Dennis Jonason, EnviroPlanning AB.

Framtagen/publiceringsår

2022

Framtagen inom projekt

Grön infrastruktur i Göteborgsregionen.

GR:s roll

Projektledare.

Finansiär

Naturvårdsverket


Uppdaterad