Rapport

Regionala bilder av segregation – ett kunskapsstöd

Med stöd av Delegationen mot segregation, Delmos, har Göteborgsregionen (GR) haft möjlighet att ta fram ett kunskapsunderlag som visar hur segregationen ser ut i Göteborgsregionen och har utvecklats över tid. Indikatorerna som har använts har tagits fram av Delmos och statistik är beställd från SCOB. Materialet har analyserats och visualiserats med hjälp av verktyget Power BI.

Syftet med rapporten är att visa på likheter och skillnader som finns mellan olika geografiska områden. Fokus ligger på kommunöverskridande mönster/stråk. Inom ramen för projektet Rebas har indikatorer studerats i RegSO-områden, vilket är en lägre geografisk nivå, än tidigare arbete om segregation som genomförts på GR då indikatorer har studerats på kommunnivå.

Kunskapsunderlaget har gett ökad förståelse för nuläget av segregationen inom GR och vidare fördjupning har därefter genomförts inom ramen för REBAS - etapp 2.

I korthet

Författare

Lisa Ström
Maja Wadstein
Per Kristersson

Framtagen/publiceringsår

2021

Framtagen inom projekt

Rebas – Etapp 1

GR:s roll

Projektägare

Finansiär

DELMOS – Delegationen mot segregation

Logotyp DELMOS

Uppdaterad