Rapport

Regionala bilder av segregation – handlingsutrymme

Segregation handlar om en rumslig uppdelning av människor utifrån en bestämd kategorisering. Med detta menas att människor med olika demografiska, socioekonomiska och etniska tillhörigheter tenderar att leva och verka åtskilda.

Detta innebär en koncentration av människor med liknande bakgrund i bostadsområden, i skolor och på arbetsmarknaden, det vill säga ett åtskiljande av olika grupper av människor. Segregation är ett relationellt fenomen som etablerar eller reproducerar skillnader mellan olika grupper i samhället på olika sätt.

Rapportens syfte har varit att lyfta aktörers mandat och handlingsutrymme att stävja segregation och socialt utanförskap. Genom den kunskapsinsamling som projektet har tillskansats från intervjuer med sakkunniga personer i ämnet, statistik från de interaktiva rapporterna som har tagits fram av Rebas, från två fokusgruppstillfällen med tjänstepersoner från Göteborgsregionen (GR) samt slutseminariet för Rebasl har rapporten tagit sin form. Kunskapssammanställningen om handlingsutrymme är också ett komplement till två kunskapsfördjupningar inom barnfattigdom och skolsegregation.

Rebas, Regionala bilder av segregation (maj 2021-april 2022) var ett projekt finansierat av Delmos, Delegationen mot segregation, där Göteborgsregionen (GR) var projektägare. I projektet ingick bl a att verka kunskapshöjande och tvärsektoriellt i syfte att både undersöka och beskriva det regionala handlingsutrymmet för att motverka segregation. Detta skedde genom att ta fram regionala bilder med tillhörande analyser över segregationen i GR.

I korthet

Författare

Lena Wigren
Amir Fikic
Kajsa León-Lilja
Åsa Nilsson

Framtagen/publiceringsår

2022

Framtagen inom projekt

Rebas – Etapp 2

GR:s roll

Projektägare

Finansiär

DELMOS – Delegationen mot segregation

Logotyp DELMOS

Uppdaterad