Rapport

Social hållbarhet ur ett samhällsplaneringsperspektiv

Kunskapsöversikten om social hållbarhet ur ett stadsplaneringsperspektiv har tagits fram som ett resultat av ett Mistra Urban Futues-projekt. Syftet med kunskapsöversikten är att skapa en större förståelse för vad social hållbarhet kan innebära i relation till samhällsplanering.

Projektet samlade ett stort antal aktörer från forskning och praktik, från lokal och regional nivå samt från både små och stora kommuner. Ambitionen med rapporten är att hjälpa forskare att få en bättre förståelse för praktiska utmaningar och behov kring social hållbarhet. Dessutom att praktiker får en bredare teoretisk referensram som de kan använda som grund för sitt arbete.

I rapporten dras slutsatsen att social hållbarhet i samhällsplanering har olika innebörd i olika sammanhang. Ett antal synsätt på social hållbarhet presenteras samt hur samhällsplanering kan bidra till (och hindra) social hållbarhet på olika sätt. Det betonas att social hållbarhet inte är ett statiskt tillstånd som kan uppnås en gång för alla, utan snarare en pågående process där samhällsplanering kan spela en viktig roll.

Rapporten ger också ett antal intressanta exempel på hur aktörer inom ramen för svensk samhällsplanering kan ta sig an frågor om social hållbarhet. Slutligen lyfts ett antal identifierade kunskapsluckor fram, som vägledning för fortsatt utvecklingsarbete och forskningssatsningar.

Kontakt

I korthet

Författare

Lisa Ström, Göteborgsregionen

Sanna Isemo, Mistra Urban Futures

Stefan Molnar, RISE (Research Institutes of Sweden, Chalmers Tekniska Högskola

Publiceringsår

2017

Uppdaterad