Metod och verktyg

Stöd för bedömning av jäv och samverkan runt jävsärenden inom GR

Det händer att en enhet inom socialtjänsten inte kan eller bör handlägga ett ärende. Ibland handlar det om jäv, ibland om integritetsfrågor. En lösning kan vara att ta hjälp av en annan kommun och då finns det särskilda regler att förhålla sig till. Dessa regler har vi samlat i en vägledning.

Syftet med vägledningen är att tydliggöra på vilket sätt kommuner kan samarbeta runt jävsärenden.

Vägledningen består av:

  • Regler om jäv i kommunallagen
  • Alternativ för handläggning av ärende vid konstaterad jävsituation
  • Processbeskrivning vid handläggning av ärenden i annan kommun
  • Avtalsmall att utgå från vid mellankommunal samverkan.

Jävsreglerna är tillämpliga i alla ärenden oavsett om det gäller ett ärende enligt socialtjänstlagen (SoL) eller enligt annan lagstiftning, exempelvis lagen om stöd och service (LSS). Regleringen avser all handläggning oavsett om det är fråga om ärenden som innebär myndighetsutövning mot enskild eller inte. Den som är jävig får alltså inte delta i eller närvara i handläggningen av ett ärende och får inte heller fatta beslut i ärendet.

Olika sätt att hantera jävsärenden

Ärenden där jäv förekommer kan hanteras på olika sätt: ​

  • Fortsätta handläggningen i den egna nämnden, till exempel i annan verksamhet​
  • Timanställa en handläggare från en annan kommun, som därmed kopplas till den egna nämnden​
  • Använda en konsult, som därmed kopplas till den egna nämnden​
  • Kommunal avtalssamverkan

Kommunal avtalssamverkan är reglerad genom kommunallagen. Vägledningen innehåller en processbeskrivning som kan användas när ärenden behöver handläggas av en annan kommun.

Kontakt

Har du frågor? Vill du ha en Powerpoint med en närmare presentation av vägledningen? Välkommen att höra av dig!

Åsa Fritzson

Projektledare och regional utvecklingsledare

031-335 52 35

I korthet

Publiceringsår

2023

GR:s roll

Vägledningen har upprättats på uppdrag av IFO-chefsnätverket inom Göteborgsregionen och arbetats fram i en arbetsgrupp bestående av 1:e socialsekreterare och enhetschefer från ett flertal av medlemskommunerna. Vägledningen används av 12 av 13 medlemskommuner, Göteborgs Stad har en egen rutin.

 

Uppdaterad