Artikel

Trygghet och personlig utvecklingsplan för chefer i Lilla Edet

Lilla Edets kommun lägger stor vikt vid gott ledarskap och en hälsofrämjande arbetsmiljö. En stor del i detta är satsningen på utbildningen Utvecklande ledarskap (UL) som alla chefer i kommunen ska gå.
– Det jag får höra av cheferna är att de får med sig mycket kunskap, energi och inspiration. De får också stöd att arbeta vidare med sitt ledarskap när de är tillbaka i vardagen, säger Birgitta Göttinger, personalstrateg i Lilla Edets kommun.

GR-projektet Hälsogreppet var starten för en satsning där chefer i Lilla Edets kommun utbildas i Utvecklande ledarskap (UL). Hälsogreppet pågick 1 april 2017–31 januari 2020 och hade syftet att stärka individers ställning på arbetsmarknaden genom att förebygga och förhindra sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa. Ett av delmålen i projektet var att öka chefers kunskap om ledarskapets betydelse för hälsan.

När projektet avslutades valde Lilla Edets kommun att fortsätta att utbilda chefer i UL. Alla chefer som har arbetat ett år i kommunen går utbildningen.
– Tanken med att alla chefer ska gå är att de ska få en gemensam plattform, känna ökad trygghet i sin roll och att förbättra gemenskapen och skapa vi-anda chefer emellan. Precis som i Hälsogreppet ser vi att ett tryggt och gott ledarskap är en av de viktigaste arbetsmiljöfaktorerna på en arbetsplats, och Lilla Edets kommun anser att det hälsofrämjande perspektivet ska vara det ledande perspektivet i våra verksamheter, säger Birgitta.

Självskattning av ledarbeteende

Kursen i UL arrangeras av GR och sker under fyra heldagar. Kursens syfte är att ge verktyg till reflektion, analys och utveckling av deltagarnas ledarhandlingar. Innan kursstart görs en så kallad 360-­gradersinventering av ledarbeteenden genom att du som deltagare får göra en självskattning som även kompletteras med kollegors skattning av ditt ledarbeteende. Detta sammanställs sedan inför den första dagen av utbildningen och ligger till grund för arbetet under kursdagarna. Efteråt fortsätter du att jobba enligt en individuell utvecklingsplan som du arbetar fram under kursen.

Birgitta har fått många positiva reaktioner från cheferna som gått utbildningen.
– Som exempel uttryckte en av cheferna att utbildningen är bra eftersom man ges möjlighet att få till sig såväl teoretisk kunskap som att arbeta praktiskt med sitt ledarskap, men också att vi får ta fram en personlig utvecklingsplan att arbeta vidare med när kursen är slut. Det är inte att jag bara går en utbildning och sen lägger den på hyllan. Genom underlaget som tas fram inför utbildningen får man till sig sina styrkor och svagheter som man sedan kan jobba med.

Uppskattade handledare

Kursen får gott betyg i utvärderingarna och några exempel på kommentarer är att utbildningen ger ökad medvetenhet och självkännedom, kunskaper om ledarskap, möjlighet att upprätta personliga handlingsplaner och erfarenhetsutbyte chefer emellan. Och handledarna är mycket uppskattade, poängterar Birgitta. De har lång och gedigen erfarenhet och kunskap och känner också många av våra chefer och vår verksamhet.

Men det finns givetvis utmaningar också med att delta i UL-utbildningen.
– Några reaktioner som vi får är att det är intensivt och krävande. Det kan så klart vara tufft att få återkoppling på sig själv som ledare. Men jag märker att de har med sig kunskaperna och att tankarna går till vad man pratat om och fått till sig från utbildningen: Om vi exempelvis pratar om något personalärende, då händer det att de refererar till sin handlingsplan och hur de kan tänka och resonera utifrån den i den aktuella frågan, säger hon.

Fördjupningsdagar efter utbildningen

För att ge ytterligare förutsättningar för cheferna att fortsätta utvecklas anordnar kommunen fördjupningsdagar med samma handledare från grundutbildningen.
– Tidigare har vi haft en fördjupningsdag per år men från och med i år har vi utökat det till två dagar eftersom det är så uppskattat av cheferna och för att vi tycker att det är viktigt. Syftet är att hålla UL-andan vid liv och att cheferna ska fortsätta med sin utvecklingsplan och återvända till den även efter kursen.

Att satsa på utbildning av chefer är en del i tanken om att gott ledarskap är en av de viktigaste arbetsmiljöfaktorerna.
– Poängen är att om man mår bra och trivs på sin arbetsplats och med sin chef, och gruppdynamiken är positiv, så påverkar det verksamhetens utveckling positivt. Den som trivs bra på jobbet presterar bra.
– Det är ett tufft jobb att vara chef; de har mycket att hantera. Utbildningen gör att cheferna kan fokusera på sig själva och ledarskap i några heldagar och det är man inte van vid som chef, säger Birgitta.

Utbildningen är en väl etablerad utbildning och hålls av certifierade utbildare. Den är känd och beprövad.
– Enligt min erfarenhet är UL och UGL en utbildning som chefer efterfrågar inom såväl kommunal verksamhet som i näringslivet, säger Birgitta.

Aktuellt med friskfaktorer och hälsofrämjande arbete

Att fokusera på friskfaktorer, hälsofrämjande arbetsplatser och kopplingen mellan ledarskap och arbetsmiljö är högaktuellt, bland annat genom ”Avsiktsförklaring för friska arbetsplatser” som Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram tillsammans med arbetsmarknadens parter.
– Det betonas att vi måste satsa långsiktigt för att det ska ge frukt när det gäller konsekvenserna på arbetsmiljö och välfärd. Vi har hög sjukfrånvaro och behöver jobba med det, liksom med kompetensförsörjningen i stort. Jag är övertygad om att UL-satsningen och utvecklingen för cheferna är en väldigt viktig faktor, säger Birgitta.

Om kursen Utvecklande ledarskap (UL)

Utvecklande Ledarskap (UL) är Försvarshögskolans ledarskapsmodell sedan 2003, och den tillämpas sedan 2004 även inom statliga och kommunala sektorer samt inom det privata näringslivet.

Utvecklande Ledarskap utgår från den amerikanska ledarskapsteorin Transformational leadership (Bass, 1998). Modellen kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund. En utvecklande ledare utmärks även av inspiration och motivation i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet, samt av personlig omtanke som handlar om att ge stöd men också konfrontera i gott syfte, både för individen och för organisationen.

Utvecklande Ledarskap är anpassad till svenska förutsättningar och har även kompletterats med en modell som visar hur ledarens faktiska beteende beror på samverkan mellan ledar- och omgivningskaraktäristik. Ju bättre grundläggande förutsättningar den enskilde ledaren har, desto större potential finns för utveckling.

Kontakt

Uppdaterad