Rapport

Utvärdering av samhällsorientering för nyanlända i Göteborgsregionen

Vad fungerar bra och vad kan bli bättre? Det här är den tredje utvärderingen av den numera kommungemensamma samhällsorientering som ges på modersmålet till nyanlända vid Enheten för samhällsorientering (ESO) i Göteborgs Stad.

Kommunerna ansvarar för planering och genomförande av samhällsorientering för nyanlända. Syftet är att underlätta etablering i arbets- och samhällslivet genom att ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande.

Utvärderingen visar att deltagarna till största delen är mycket nöjda med samhällsorienteringen och de upplever sig ha nytta av den. Samhällsinformatörerna som arbetar vid ESO ser en tydlig utveckling med stabilare organisation, bättre arbetsmaterial och satsning på kompetensutveckling.

Utvecklingsområden

I utvärderingsrapporten identifieras ett antal utvecklingsområden. Några exempel:

  • Det finns ett behov av tydlighet gentemot deltagarna angående kurslitteraturen och uppföljning av tidigare deltagare som ett led i att bedöma nyttan av samhällsinformationen.
  • I relation till samhällsinformatörerna behövs fortsatt metodutveckling och handledning.
  • Samarbetet mellan kommunen och arbetsförmedlingen är under uppbyggnad och fungerar ännu inte optimalt.
  • Det finns också ett behov av att utveckla samverkan med arbetsförmedlingen, sfi och kranskommunerna.

Kontakt

I korthet

Författare

Eva Sennemark och Anette Moberg

Framtagen

Februari 2014

Uppdaterad