Rapport

Vad kan vi lära av projekt Nya Grannar?

Projektet skulle genom kompetensutveckling och samverkan stärka kommunernas mottagande, bemötande och omsorg om ensamkommande barn och ungdomar. Vid projektstart hade Sverige året dessförinnan tagit emot lika många ensamkommande barn och unga under ett år som under de föregående 15 åren sammanlagt.

Dokument för nedladdning

Slutrapport Nya Grannar Pdf, 1 MB.
Den fullständiga slutrapporten

Vad kan vi lära av projekt Nya GRannar? Pdf, 2 MB.
En sammanfattning av slutrapporten från projektet

Fler än 1700 personer i de deltagande kommunerna fick kompetensutveckling inom ramen för Nya Grannar.

De personalkategorier som berördes var socialsekreterare, familjehemssekreterare, boendepersonal på HVB (Hem för vård och boende) och stödboende, kultur-och fritidspersonal, elevhälsan samt pedagogisk personal.

Kompetensutvecklingen skedde genom workshoppar och föreläsningar. En del av dessa har efter projekttiden kommit att ingå i Göteborgsregionens ordinarie utbildningsutbud.

Vid sidan av detta hade varje kommun en lokal pilotverkstad där man testade och utvecklade rutiner för samverkan mellan skola, socialtjänst och boenden i arbetet med nyanlända barn och unga. Det konkreta arbetet i pilotverkstäderna såg olika ut eftersom kommunerna hade möjlighet att välja egna områden att utveckla.

Enligt den utvärdering som gjordes av projektet har det haft en stor påverkan på framför allt individuell nivå, hos deltagarna i utbildningarna, men också organisatorisk. Lokala projektgrupper har i flera kommuner lyckats dra nytta av utbildningarna och det lokala engagemanget.

Kontakt

Patrick Gruczkun

Utbildningsledare och projektledare

031-335 51 82

Björn Wallermark

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 64

I korthet

Publiceringsår

2019

Framtagen inom projekt

Nya Grannar

GR:s roll

Projektägare

Samarbetspartners

Medlemskommunerna Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn medverkade i projektet.

Finansiärer

Huvudfinansiär: Europeiska socialfonden (ESF)

Övriga: Medverkande kommuner

Logotyp Europeiska socialfonden

Uppdaterad