Rapport

Värdeskapande stadsutveckling

Värdering av stadskvaliteter för bostäder, kontor och handel i Göteborgsregionen är i fokus för denna rapport.

För att kunna fatta beslut som skapar attraktiv och hållbar
stadsbyggnad behövs också verktyg för att utvärdera hur dessa beslut bidrar till värden för stadsutvecklingen.

Går det att med kunskap om den rådande marknadens betalningsvilja guida Göteborgs, Mölndals och för den delen hela Göteborgsregionens utvecklingsplaner för att uppnå mer nytta?

Gemensamt lärande

När rapporten togs fram pågick flera stora och små stadsutvecklingsprojekt i systemviktiga lägen samtidigt med en mängd förtätningsprojekt på flera platser i den redan byggda staden.

Rapporten bygger på ett gemensamt lärande för ett antal parter inom samhällsbyggnadssektorn kring hur platsernas potential nyttjas fullt ut och att vi siktar mot rätt ambitionsnivåer och säkrar potentiella nyttor vid utvecklandet av staden.

En särskild inriktning i arbetet var att stärka kunskapen kring den ekonomiska dimensionen av hållbar stadsutveckling för Göteborg, Mölndal och ett urval av Göteborgsregionens stationssamhällen.

Kunskapsunderlag

Rapporten ”Värdeskapande stadsutveckling” innehåller information (empiriskt mätbar) som tidigare saknades och bekräftar eller motsäger delvis tidigare uppfattningar om hur olika värden är kopplade till
olika stadskvaliteter.

Den är framförallt ett kunskapsunderlag i planeringen och ett underlag som kan fördjupas och användas i flera.

I korthet

Framtagen/publiceringsår

2016

GR:s roll

Göteborgsregionen (GR) har deltagit i styrgruppen för rapporten tillsammans med representanter för Göteborgs stad

Samarbetspartner/s

Spacescape, Evidens, Göteborgs stad, Mölndals stad, Göteborgs universitet, Sveriges Byggindustrier, Framtiden, Fastighetsägarna, Älvstranden utveckling

Uppdaterad