Utbildning

Att arbeta i offentlig förvaltning – regler och praxis

Plats

Göteborg

Startdatum

22 mars 2023

En fyradagarsutbildning för dig som som arbetar i offentlig verksamhet och vill få ökade eller uppdaterade kunskaper i offentlig rätt. Kursen ger dig god kännedom om bland annat offentlighet och sektetess, kommunallagen, förvaltningslagen och mötesteknik.

Innehåll

Dag 1: 22 mars 2023 – Offentlighet och sekretess

Efter denna dag ska du vara väl bekant med främst tryckfrihetsförordningens andra kapitel "Allmänna handlingars offentlighet" och dess koppling till offentlighets- och sekretesslagen och rättpraxis inom området. Vi belyser de senaste förändringarna i lagstiftningen. Dagen kommer att innehålla regelgenomgång men också ett stort antal praktiska övningsexempel:

 • vad är en handling
 • vilka handlingar är allmänna
 • vad är en minnesanteckning
 • när är en handling inkommen
 • när är en handling upprättad
 • vad innebär det att registrera en allmän handling
 • vilka allmänna handlingar är sekretessbelagda och vad innebär en sekretessmarkering
 • vilka regler gäller för allmänhetens rätt att ta del av sekretessbelagda allmänna handlingar och att överklaga sekretessbeslut
 • vilka allmänna handlingar är offentliga
 • vilka regler gäller för allmänhetens rätt att ta del av offentliga allmänna handlingar

Dag 2: 18 april 2023 – Kommunallagen

Efter denna dag ska du vara väl bekant med kommunallagens regler om:

 • kommunal organisation: fullmäktige, styrelse, nämnder, bolag etc.
 • kommunala befogenheter: allmänna befogenheter, särskilda befogenheter etc.
 • de förtroendevalda: rösträtt, valbarhet, valbarhetens upphörande, ekonomiska förmåner etc.
 • fullmäktige: uppgifter, initiativ, beredning, beslut etc.
 • ekonomi: budgetens innehåll, budgetprocessen, revision etc.
 • laglighetsprövning: av vem, vad kan prövas, vilka instanser, när

Dag 3: 3 maj 2023 – Förvaltningslagen

Efter denna dag ska du vara väl bekant med förvaltningslagens regler om:

 • myndigheters serviceskyldighet
 • jäv
 • remiss
 • tolkning och översättning
 • ombud eller biträde
 • beredning av ärenden
 • muntlig handläggning
 • partsinsyn
 • kommunikation
 • omröstning
 • motivering av beslut
 • underrättelse om beslut
 • omprövning av beslut
 • förvaltningsbesvär

Dag 4: 1 juni 2023– Mötesteknik

Efter denna dag ska du vara väl bekant med kommunallagens och förvaltningslagens regler om sammanträdesteknik och praxis vid genomförande av möten. Under dagen blir det också praktiska tillämpningar i mötesteknik. Bland annat kommer följande begrepp att belysas:

 • A. Planering av möten: kallelser, föredragningslista, praktiska förberedelser av mötesrummet
 • B. Sammanträdet: föredragning, överläggning, olika typer av yrkanden, olika beslutsformer: acklamation, öppen och sluten omröstning, olika typer av majoriteter etc.
 • C. Registrering av beslut: protokoll, minnesanteckningar, reservation, särskilt yttrande, justering etc.
 • D. Expediering – uppföljning

Utbildare

Jan Turvall, senior universitetslärare vid Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.

Kontakt

För frågor om kursen:

För frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

6 mars 2023

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För samtliga fyra dagar är priset 11 375 kr exkl moms för medlemskommunerna i GR. För övriga är avgiften 13 125 kr exkl moms.

Avgiften faktureras i efterhand. I mån av plats går det även att anmäla sig till enstaka dagar. Avgiften är då 3 200 kr exkl moms per dag för medlemskommuner i GR och 3 700 kr exkl moms för övriga.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Dag 1: Onsdag 22 mars 2023
Dag 2: Tisdag 18 april 2023
Dag 3: Onsdag 3 maj 2023
Dag 4: Torsdag 1 juni 2023

Alla dagar genomförs kl. 9–16 på GR Konferens, Anders Personsgatan 8 i Göteborg.

Målgrupp

Alla som som arbetar i offentlig verksamhet och kommunala bolag och som vill få ökade eller uppdaterade kunskaper i offentlig rätt.

Uppdaterad