Utbildning

DigiVård – webbutbildningar för legitimerad personal i kommunal hälso- och sjukvård

En kvinna sitter vid ett skrivbord och tittar in i en laptop

Plats

Online

Startdatum

Valfritt

Utbildningsportalen DigiVård innehåller webbutbildningar för legitimerad personal i kommunal hälso- och sjukvård. Samtliga utbildningar är kostnadsfria och du kan ta del av dem när som helst.

Du hittar följande webbutbildningar på DigiVård Länk till annan webbplats.:

Sårbehandling

Sårbehandling

Målet med utbildningen är att ge ökad kunskap om hur du på ett korrekt sätt bedömer och behandlar patienter/vårdtagare med olika sårdiagnoser/svårläkta sår.

Sårsmart

Sårdiagnostik och sårbehandling.

Demens

Demens ABC

Utbildningen bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Syftet med Demens ABC är att inspirera dig till att arbeta mer personcentrerat.

Nollvision

Målet med utbildningen är att ge vårdpersonal och anhöriga kunskap och verktyg för att kunna förebygga och hantera svåra situationer, sådana situationer då tvångs- och begränsningsåtgärder ofta uppfattas vara de enda möjliga lösningarna.

Dokumentation

ICF och KVÅ inom kommunal hälso- och sjukvård

Utbildningen är framtagen för att underlätta arbetet och skapa bättre vård genom att personalen använder sig av strukturerad information och systematiskt kvalitetsarbete.

Förskrivning och delegering

Hjälpmedelsförskrivning

Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kompetens om hjälpmedelsförskrivning för alla förskrivare och skapa förutsättning för en jämlik och behovsanpassad förskrivning. I utbildningen får du kunskap om förskrivningsprocessen och vad som stödjer och reglerar den samt hur patientens delaktighet påverkar nyttan med hjälpmedlet.

WebSam

WebSesam hanterar beställning av hjälpmedel och tjänster från Hjälpmedelscentralen i Västra Götaland. Utbildningen innehåller allmän information kring WebSesams funktioner.

Delegering för legitimerad personal

En grundutbildning i delegering för dig som arbetar som sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast i kommunal hälso- och sjukvård. Utbildningen ger grundläggande kunskap i att delegera en hälso- och sjukvårdsåtgärd.

Hygien

Basala hygienrutiner i vård och omsorg

Utbildningen vänder sig till personal inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och i bostad med särskild service enligt SoL. Den syftar till att beskriva vikten av basala hygienrutiner och att öka följsamheten till dessa.

Hygienkörkortet

Hygienkörkortet finns för all personal inom kommunal vård och omsorg som arbetar omvårdnadsnära och omfattas av föreskriften (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg.

Hälsofrämjande och förebyggande

Att förebygga trycksår, undernäring och fall i slutenvården

Genom att snabbt identifiera patienter med ökad risk för trycksår, undernäring och fall samt därefter sätta in förebyggande åtgärder, kan uppkomsten vårdskador på sjukhuset minskas.

Kommunal hälso- och sjukvård

Att jobba inom kommunal hälso- och sjukvård

Den här utbildningen kom till för att beskriva hur kommunal hälso- och sjukvård fungerar och även benämns som kommunal hemsjukvård. Den riktar sig främst till nyanställda, nyutbildade och kanske studenter som behöver en introduktion till det sammanhang vi jobbar i – i kommunal hälso- och sjukvård.

Palliation

Lindring bortom boten

En utbildning i god palliativ vård som vänder sig till all personal inom vård och omsorg och även andra intresserade.

Samverkan

SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuell bedömning, Rekommendation)

SBAR är en väl beprövad kommunikationsmodell för att säkerställa god informationsöverföring. SBAR kan användas av alla och i nästan alla typer av informationsöverföringar. Genom att all personal får kunskap om SBAR ökar chansen att kommunikationen blir tydlig, relevant och direkt.

Om DigiVård

I omställningen till Nära vård som syftar till att hälso- och sjukvården ska komma närmare patienten får kommunen ett större ansvar för kommuninvånarna. GR fick i denna omställning i uppdrag att bygga upp en webbportal med digitala utbildningar som vänder sig till legitimerad personal i kommunen.

Ambitionen har varit att inte behöva uppfinna hjulet utan samla ihop befintliga, adekvata utbildningar som andra huvudmän har tagit fram och vid behov utveckla nya.

Kontakt

Delta i utbildningen

Datum

Du kan ta del av utbildningarna när som helst.

Avgift

Ingen avgift

Målgrupp

Legitimerad personal i kommunal hälso- och sjukvård.

Uppdaterad