Konferens

Fokus Ekonomiskt bistånd

Plats

Göteborg

Startdatum

10 april 2024

Välkommen till en konferens med ekonomiskt bistånd i fokus! Dagen syftar till att ge dig som är chef eller medarbetare inom området kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Inom ekonomiskt bistånd behöver vi ofta hantera komplexa situationer och göra svåra bedömningar. Det ställer stora krav på kompetens och kunskaper och att se hela människan.

Den här dagen arrangeras på uppdrag av GR:s IFO-chefsnätverk, för att ge dig som arbetar inom området ny kunskap och möjlighet att utbyta erfarenheter med andra som arbetar inom verksamheten.

Program

08.30 Registrering och morgonfika

Moderatorer för dagen är Jessica Svanström, socialchef i Partille kommun, och Mia Wennberg, enhetschef i Göteborgs stad.

Digitaliseringen inom socialt arbete i allmänhet och inom ekonomiskt bistånd i synnerhet har varit omdiskuterat sedan 2017 då Trelleborg introducerade sin robot. Under de senaste två åren har en rad forskningsartiklar publicerats inom området. Men vilka är resultaten egentligen och vilken betydelse har de för det praktiska sociala arbetet?

Lupita Svensson, forskare från Socialhögskolan, Lunds universitet har bedrivit praktiknära forskning om utmaningar, hot, möjligheter och utvecklingspotential när det gäller digitaliseringen av socialtjänsten med fokus ekonomiskt bistånd. Hon ger under det här passet en bild av kunskapsläget, med både tillbakablickar och framtidsspaning, inte minst från alldeles ny forskning med brukarperspektiv.

Lupita Svensson är lektor vid Socialhögskolan vid Lunds universitet och är verksam som både forskare och lärare. Hon har bedrivit praktiknära forskning om digitaliseringen av socialtjänsten sedan 2014.

10.00 Paus

Att möta personer med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom handlar mycket om att förhålla sig till att personen man möter på grund av sin sjukdom är svår att möta. Föreläsningen kommer att bidra med ett antal "spaningar" från brukarled och ur våra rika samlade erfarenheter, i form av betänkande att fundera på och ta ställning till när man möter målgruppen.

Beatrice Ikonen är utbildningsledare på Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) och själv brukare.

Karin Sandström berättar om hur man i Timrå kommun arbetar med att tillvarata brukarnas erfarenheter inom ekonomiskt bistånd, och om att kunna arbeta med ekonomiskt bistånd på ett individcentrerat, snarare än verksamhetscentrerat, arbetssätt. Föreläsningen tar avstamp i den förändring som gjordes i Timrå kommun när enheten för ekonomiskt bistånd blev enheten för hållbar försörjning.

Karin Sandström är socionom och har lång erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd, både i Göteborgsområdet och i Västernorrland. Hon är just nu tillförordnad enhetschef vid Enheten för Hållbar försörjning i Timrå kommun.

11.45 Lunch

Under 2022 var nästan 300 000 personer mottagare av ekonomiskt bistånd i Sverige, och av dessa var 102 000 barn. I en familj där föräldrarna har ekonomiskt bistånd påverkas inte bara de vuxna i hushållet utan även barn och unga. Barn och unga kan påverkas på olika sätt och konsekvenserna kan se olika ut på kort och lång sikt. I vardagen kan det till exempel innebära att barn inte kan delta i fritidsaktiviteter. Forskning visar att barn som lever i ekonomisk utsatthet på sikt kan få försämrade livsvillkor som kan leda till svagare skolprestationer, social utsatthet och ohälsa som kvarstår i vuxen ålder.

Föreläsningen kommer belysa vikten av att handläggare inom ekonomiskt bistånd uppmärksammar de barn som finns i hushållet samt beaktar barnets bästa. Presentationen utgår från det kunskapsstödjande materialet som publicerats på Kunskapsguiden.se Länk till annan webbplats. och som syftar till att stärka socialtjänstens kunskap och förmåga att uppmärksamma barn som växer upp i hushåll där föräldrar är i behov av ekonomiskt bistånd till sin försörjning.

Hillevi Andersson och Sofia Lidén, utredare på Socialstyrelsen. De arbetar som utredare och sakkunniga, framför allt inom frågor som rör ekonomiskt bistånd men även socialtjänst riktad till vuxna i stort.

Arlinda Osmanaj och Alice Saleh från Malmö stad kommer berätta om hur socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd och boende, arbetar med frågor kring barnrätt. De kommer gå igenom stödmaterial och ge praktiska exempel, samt berätta om de utmaningar som de möter i arbetet med barnrätten i en verksamhet som i första hand vänder sig till de vuxna.

Arlinda Osmanaj och Alice Saleh har jobbat som socionomer i 3-4 år i Malmö stad och arbetar just nu som socialsekreterare på enheten för ekonomiskt bistånd. Arlinda och Alice är också barnrättsombud och är utbildade barnrättsstrateger via SKR. I denna roll är de med och formar/utvecklar barnrättsarbetet inom deras verksamhetsfält.

14.00 Paus

Cornelia Björk berättar om GR-kommunernas analys av utvecklingsbehov inom ekonomiskt bistånd och planer för framtida utvecklingsarbete. Karin Sandström berättar om Timrås försörjningsstödsenhets resa från icke-vetande till en kunskapsbaserad organisation. Cornelia och Karin ger också några konkreta medskick och tips på vägen.

Cornelia Björk arbetar som analytiker på Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst. Cornelia har skrivit flera rapporter om utvecklingsarbete inom ekonomiskt bistånd.

Karin Sandström är socionom och har lång erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd, både i Göteborgsområdet och i Västernorrland. Hon är just nu tillförordnad enhetschef vid Enheten för Hållbar försörjning i Timrå kommun.

En interaktiv föreläsning utifrån devisen att du ser inte världen som den är – du ser den som du är. Du bjuds in till att reflektera över vad som format ditt sätt att se på världen, får en möjlighet att tänka till kring vad som sker när olika världsbilder möts samt strategier för att hantera sådan möten. Det blir en blandning mellan fakta och storytelling samt mellan allvar och humor.

Patrick Gruczkun är utbildningsledare på Göteborgsregionen och mångårig föreläsare om kultur, inkludering och samarbete

16.00–cirka 16.10 Tack för idag!

Kontakt

Anmälan

Avgift och anmälan

Fokus ekonomiskt bistånd är ett arrangemang där platserna är förbetalda. Vem som ska gå utses av chef i respektive kommun.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

10 april 2024, kl. 9–16.10. Registrering och morgonfika från kl. 8.30.

Radisson BLU Scandinavia, Södra Hamngatan 59 (vid Drottningtorget) i Göteborg.

Målgrupp

Chefer och medarbetare inom Ekonomiskt bistånd.

Uppdaterad