Utbildning

Indirekt ledarskap

Plats

Göteborg

Startdatum

3 september 2024

Indirekt ledarskap (IL) är Försvarshögskolans koncept för ledare som befinner sig på en högre organisatorisk nivå, det vill säga chefer som leder genom andra chefer. Kursen ger förståelse för det indirekta ledarskapets betydelse samt verktyg för hur man som indirekt ledare påverkar organisationen och hur man bygger tillit genom alla nivåer.

Ledarskapets former och utmaningar skiljer sig åt beroende på vilken organisationsnivå man befinner sig på. Det indirekta ledarskapet skiljer sig på flera sätt från det direkta ledarskapet. Förutom det rent fysiska avståndet till medarbetarna, handlar det även om att kunna hantera olika parallella tidsskalor som snabba beslut och strategiskt långsiktigt beslutsfattande. Man behöver även balansera direktiv uppifrån såväl som krav och förväntningar nedifrån.

Upplägg och innehåll

Kursen ger förståelse för det indirekta ledarskapets betydelse samt verktyg för hur man som indirekt ledare påverkar organisationen och når ut med visioner och mål på ett sätt som skapar engagemang hos mellanchefer och medarbetare. Utifrån denna förståelse och genom erfarenhetsutbyte, analys och reflektion ges du som deltagare möjlighet och verktyg att ta fram din egen personliga handlingsplan för att utveckla ditt indirekta ledarskap.

Målet med kursen är att du som deltagare med hjälp av modellen för indirekt ledarskap ska kunna analysera, reflektera och bli medveten om ledarskapets påverkan på medarbetare och organisation i syfte att nå högre måluppfyllelse i organisationen.

Förutsättningar för att nå kursens mål är att:

 • du mellan grundkurs och fördjupningsdag ska samtala med minst en av dina länkar/chefer och bilda dig en uppfattning om upplevelsen av det indirekta ledarskapet i organisationen.
 • du mellan grundkurs och fördjupningsdag i förväg fyller i ett bedömningsformulär (ILL – Indirekt Ledare Ledarbedömning, Försvarshögskolan) genom självskattning. Detta formulär sänds till ytterligare 6–10 personer för skattning av ditt indirekta ledarskap. Formulären sammanställs inför fördjupningsdagarna och ligger till grund för det fortsatta arbetet.

Mål

Indirekt ledarskap ger förståelse för det strategiska och indirekta ledarskapets betydelse för att skapa resultat i din organisation, kunskap om hur du leder genom att vara förebild samt hur du styr med hjälp av en tydlig värdegrund. Vi kommer också att behandla vilka beteenden som klassas som destruktiva och som får kontraproduktiva effekter, hur du märker om de finns i organisationen samt hur du kan arbeta med att minimera dessa.

Du får genom kursen:

 • Ökad förmåga att analysera, reflektera kring och medvetet utveckla din strategiska ledarförmåga
 • Förståelse för modellen Indirekt Ledarskap och hur de olika delarna skapar effekter i din organisation
 • Ett nätverk av ledare på samma organisatoriska nivå
 • Kunskap om hur du leder på olika organisatoriska nivåer
 • Förståelse för hur olika ledarstrategier påverkar organisationens prestationsförmåga
 • En strategisk utvecklingsplan i syfte att utveckla ditt ledarskap.

Efter genomgången kurs ska du som deltagare:

 • Känna till och förstå modellen Indirekt ledarskap
 • Känna till och förstå modellen Indirekt ledarskap
 • Ha utarbetat en personlig plan för utveckling av sitt indirekta ledarskap
 • Ha erhållit verktyg för att kunna vidareutveckla sitt eget indirekta ledarskap.

Utbildare

Heléne Raa, processledare på Göteborgsregionen, har en bakgrund inom utbildningsområdet med 13 år som rektor från förskola upp till årskurs 9. Helénes utbildningsbakgrund är som UL-handledare, IL-handledare, certifierad PCC Coach (ICF) och beteendevetare med organisationspsykologi som huvudämne. Hon har arbetat med ledningsgruppsutveckling på alla organisatoriska nivåer och coachat och handlett chefer såväl på individ-, grupp- som organisationsnivå, sektorsövergripande i kommun och i privat sektor samt inom Framtidens ledare på GR.

Malin Larsson, processledare på Göteborgsregionen, har en bakgrund som KBT-inriktad beteendevetare med lång och bred erfarenhet av utvecklingsinsatser på ledningsgrupps-, arbetsgrupps- och individnivå som UL-handledare och IL-handledare. Malin är genuint intresserad av människor och människors utveckling och brinner för att skapa delaktighet genom att kommunicera tydligt och transparent i linje med gruppens behov och målsättning. Med fokus på ledarskap och samverkan arbetar hon idag med Framtidens ledare på GR med utvecklingsprocesser på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Kontakt

Frågor om kursen:

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

30 juni 2024

Begränsat antal deltagare. Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Bokningsvillkor

Kursen kan endast beställas och betalas av juridiska personer, inte av enskild firma eller fysiska personer. Anledningen är att enligt förordningen för uppdragsutbildningar får uppdragsutbildningar endast säljas till juridiska personer.

Avgift

20 500 kr exkl. moms. I avgiften, som faktureras i efterhand, ingår enkäter, databearbetning samt förtäring. Gemensamma middagar kvällarna 3 september 2023 och 7 november ingår.
Önskas övernattning tillkommer internatkostnad, vilken betalas direkt till kursanläggningen.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Grundkurs 3–4 september 2024, och fördjupningsdagar 7–8 november 2024.

Lokal i Göteborg med möjlighet till boende i anslutning meddelas senare.

Samtliga kurstillfällen är dagkonferens. Middag dag 1 och 3 är obligatorisk och sker i direkt anslutning till kursdagens slut.

Målgrupp

Kursen riktar sig till chefer och ledare på högre organisatoriska nivåer i såväl statlig som kommunal verksamhet. Önskvärt är du har egen erfarenhet som indirekt ledare, det vill säga ha minst två organisatoriska nivåer under dig. Även nyckelpersoner i stabsbefattning, till exempel HR- eller ekonomichefer, kan delta.

Innehållet kan skräddarsys så att det blir anpassat för en ledningsgrupp.

Uppdaterad