Utbildning

Kvalificerad processledning – fortsättningskurs

Plats

Varberg och Stockholm

Startdatum

13 mars 2023

Utbildningen vänder sig till dig som tidigare har gått påbyggnadsutbildningen för yrkesverksamma trafik- och samhällsplanerare i ledarskap och integrerad trafik- och bebyggelseplanering.

KTH har sedan 2011 bedrivit en påbyggnadsutbildning för yrkesverksamma trafik- och samhällsplanerare i ledarskap och integrerad trafik- och bebyggelseplanering. Sedan 2013 genomförs kursen i samarbete med GR.

Denna fortsättningskurs syftar till att fördjupa kunskaperna och förståelsen för hur processledning kan genomföras i enskilda processer, och hur processledning kan tillämpas inom den egna organisationen i relation till olika samverkansparter. Utmaningar kan till exempel handla om att hantera intressekonflikter gällande skilda organisations- och myndighetskulturer, men kan också handla om olika aspekter på hållbarhets- och klimatkrav samt krav på effektivitet i planeringsprocesserna.

Kursen avser att

  • aktualisera grundkursens teori-, metod- och omvärldskunskaper,
  • fördjupa kursdeltagarnas personliga förståelse av att leda komplexa projekt utifrån erfarenheter av egen tillämpning.

Mer om utbildningen

Kursen genomförs under fem dagar. De två första och de två sista sker på internat och den mellanliggande är en heldag där deltagarna träffas i lärgrupper för att bearbeta en uppgift.

Upplägget bygger på att gemensamt och i grupper bearbeta erfarenheter och exempel som kursdeltagarna har fört med sig till kurstillfället. Deltagarna ska därför en vecka innan kursstart skicka in en kort beskrivning av en egen specifik erfarenhet, ett dilemma eller processexempel som är som angeläget att få diskutera under kursen.

Det inledande internatet, 13-14 mars, ägnas åt överblickar av omvärldsförutsättningar, aktualisering av teorier och metoder samt presentation och diskussion av deltagarnas bidrag.

Under mellandagen, 21 mars, kommer deltagarna i lärgrupper att ytterligare bearbeta dessa bidrag. Varje lärgrupp ska vid nästkommande internat summera och presentera sina iakttagelser.

Det avslutande internatet, 29-30 mars, ägnas åt gemensamma genomgångar och diskussioner utifrån gruppernas redovisningar. Till det kommer utblickar mot de utmaningar som samhällsplaneringen ställs inför, eftersom klimatkris ökar kraven på reell omställning samtidigt som ett hårdnande samhällsklimat gör att vägval och beslut ska hanteras under osäkerhet.

Utbildningen varvar teori och omvärldsanalyser med konkret utforskande av deltagarnas egen praktik. Det sker genom föreläsningar, seminariediskussioner, planeringsspel och lärgruppssamtal.

DAG 1: 13 mars i Varberg
09.00 Samling, kaffe
09.30 Incheckning och presentationer av deltagarna
10.30 Intro samhällsuppdrag, gruppuppdrag, omvärldsförutsättningar. Kursens centrala begrepp, modeller, teorier och verktyg.
12.00 Lunch
13.00 Presentation av deltagarnas fall. Kommentarer av kursledningen.
17.00 Gruppering av fall för fördjupning
18.30 Middag
20.00 Planering av gemensam arbetsdag 21 mars

DAG 2: 14 mars i Varberg
08.30 Incheckning
09.00 Den nya planeringsverkligheten – reflektion, tillbaka- och framåtblick
10.00 Omställningskapacitet – reflektioner från planering för hållbara transportsystem
11.00 Förhandlingars möjligheter – erfarenheter från olika fall
12.00 Lunch
13.30 Erfarenheter av tillämpning av olika processverktyg i olika planerings-situationer
14.30 Utmaningar och problem i ljuset av en förändrad omvärldsbild
16.00-16.30 Avrundning och avslutning

DAG 3: 21 mars – olika orter
Lärgruppsmöten om valda fall

DAG 4: 29 mars i Stockholm
08.30 Incheckning
09.00 Genomgång av fallen
12.00 Lunch
13.30 fortsatt genomgång av fallen
15.30 Utblick 1 – vad händer i omvärlden med bäring på planeringsvillkoren i Sverige
16.30 Utblick 2 – transformativ omställning

18.00 Middag
19.30 Fria samtal

DAG 5: 30 mars i Stockholm
08.30 Incheckning
08.45 Dialogisk process kring gemensamt lärande
10.30 Panelsamtal – hur kan kommunerna hantera den nya planeringssituationen?
12.00 Summering
12.30 Avslutande lunch

Om du önskar gå kursen med akademiska poäng (3 hp) behöver du göra en anmälan och registrering via KTH. Examinationen görs i form av en skriftlig inlämningsuppgift (uppsats/kursessä). Meddela Karolina Isaksson via mejl till karolina.isaksson@abe.kth.se om du vill gå kursen med akademiska poäng, så får du en särskild anmälningsblankett även för det.

Adj. prof. Karolina Isaksson från KTH, senior forskare och konsult Carl-Johan Engström samt Ann Malmsten från INDEA.

Kontakt

För frågor om kursen:

Frågor om kursinnehåll kan ställas till Karolina, karolina.isaksson@abe.kth.se, Carl-Johan, carljohan.engstrom@gmail.com

För frågor om anmälan och praktiskt upplägg:

Inloggning

Anmälan

Sista anmälningsdag

8 februari 2023

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

Kursavgiften är 19 400 kronor exkl. moms och faktureras i efterhand. I avgiften ingår kost och logi men inte eventuella resor.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

13–14 mars samt 29–30 mars 2023.

Boka även in 21 mars för lärgruppsmöten.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som genomgått utbildningen vid någon av de tidigare kurstillfällena.

Finansiär och samarbetspartners

KTH Arkitektur och samhällsbyggnad.

Uppdaterad