Utbildning

Lär dig använda Hållbarhetsverktyget

Bebyggelse och grönska, illustration.

Plats

Online

Startdatum

14 mars 2024

Hur stor klimatpåverkan kommer människors resor till och från ett nybyggt område att generera – och hur kan vi planera mer klimatsmart? Lär dig använda Hållbarhetsverktyget som hjälper dig med beräkningarna.

Hållbarhetsverktyget är ett GIS-baserat verktyg som bland annat kan användas vid planering av nya bostäder och verksamheter. Verktyget räknar ut mängden persontransporter till och från ett område samt det koldioxidutsläpp och energianvändning som resorna ger upphov till.

Hållbarhetsverktyget fungerar idag i 53 kommuner i västra Sverige, hela Västra Götalands län samt Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad. Det är endast inom dessa geografiska områden som det är möjligt att göra beräkningar på egna case. Du är såklart välkommen att delta även om du är verksam på något annat håll i landet och vill veta mer om verktyget.

Kommunernas klimatlöften

Om kommunen antagit klimatlöfte 12 inom Klimat 2030, kan Hållbarhetsverktyget vara ett bra verktyg i ert arbete.

Klimatlöfte 12: Vi säkrar att planering och byggande bidrar till ett
transporteffektivt samhälle

Vi säkrar att planering och byggande bidrar till ett transporteffektivt samhälle. Det innebär att kommunens översiktsplan samt alla program- och detaljplaner under perioden ska bidra till att andelen hållbara resor i kommunen ökar mätt som andel gång, cykel och kollektivtrafik av totalt antal utförda resor. Detta görs genom att beräkna planernas klimatpåverkan och jämföra alternativ, exempelvis med Hållbarhetsverktyget eller liknande.

Kommunernas klimatlöften 2024-2026

Om utbildningen

Testa på att göra egna beräkningar, ställ frågor och diskutera funktioner, resultat och användningsområden tillsammans med branschkollegor.

Innehåll

09:00 Introduktion till Hållbarhetsverktyget.

09:20 Exempel på användningsområden.

10:00 Grupparbete: testa verktyget. Paus löpande under övning.

11:00 Samling i helgrupp: frågor och reflektioner.

11:15 Diskussion och utvärdering.

11:25 Avslut.

Gör beräkningar på ett eget case

För att kunna göra en beräkning behöver du ta med dig följande information till testtillfället:

  • Områdets geografiska utbredning
  • Antal bostäder per bostadstyp (flerbostad, radhus, småhus)
  • BTA för verksamheter i området (handel, offentlig service, kontor och skola)
  • Planerat inflyttningsår
  • Om möjligt: ungefärlig täthet i vägnätet i området.
  • Om möjligt: kommer utbyggnad av turtät kollektivtrafik ske i området?

Mer om Hållbarhetsverktyget

Syftet med verktyget är att förbättra kommunernas möjlighet att, med hjälp av bättre underlag, följa regionala överenskommelser och politiska klimatmål.

Läs mer om Hållbarhetsverktyget.

Kontakt

Anmälan

Sista anmälningsdag

12 mars 2024

Avgift

Utbildningen är kostnadsfri.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Torsdag 14 mars 2024 kl. 9.00-11.30

Målgrupp

Planarkitekter, samhällsplanerare, trafikplanerare

Finansiär och samarbetspartners

Hållbarhetsverktyget har tagits fram tillsammans med IVL Svenska miljöinstitutet. Utvecklingen finansierades av Energimyndigheten.

Uppdaterad