Seminarium

Leda för digitalisering

Plats

Göteborg och online

Startdatum

12 oktober 2022

Hösten 2022 och våren 2023 bjuder AllAgeHub och Temagrupp digitalisering in till seminarieserien "Att leda digital utveckling i kommunal verksamhet ", för att ge inspiration och möjlighet till fördjupade samtal om digitaliseringens och välfärdsteknikens möjligheter och utmaningar. Den här gången är temat Leda för digitalisering.

Kommunens resa för att klara välfärdens utmaningar genom digitalisering startade för flera år sedan och man är en bra bit på vägen. Välfärdsteknik, det vill säga verktyg som nyckelfria lås, digital signering med flera, används av många kommuner. Nya utmaningar och svårigheter har identifierats, och GR bjuder nu in till en seminarieserie för att visa hur andra kommuner har gjort och för att vi tillsammans ska kunna reflektera och ta del av varandras erfarenheter.

Om seminarieserien

Vi kallar seminarieserien "Att leda digital utveckling i kommunal verksamhet". Varje tillfälle tar avstamp i en utmaning som framkommit i en nyligen genomförd utredning om kommunernas behov och förutsättningar. Ansvarig utredare Cornelia Björk, analytiker på Göteborgsregionen FoU i Väst, inleder med en presentation av vad utredningen har visat. Därefter kommer gästföreläsare delge sina erfarenheter. Varje tillfälle avslutas med en workshop för erfarenhetsutbyte och fördjupade samtal.

Program för seminarium 1:

Leda för digitalisering, 12 oktober 2022

Baseras styrningen på kunskap?

Utredningen visar att kommunernas förutsättningar att driva ett effektivt utvecklingsarbete ibland upplevs svåra och att brist på en effektiv styrning uppfattas vara en av förklaringarna. I denna inledande presentation sätts särskilt fokus på vikten av att styrningen grundas i tillförlitliga beslutsunderlag.
Cornelia Björk, analytiker FoU i Väst, Göteborgsregionen

Det ska vara enkelt att uppnå nytta – men varför är det så svårt?

Sundsvall utsågs 2021 till Sveriges digitaliseringskommun. De satsar på samverkan, öppenhet och återanvändbara tjänster för invånare. I denna föreläsning berättar Emelie Holmlund om Sundsvalls resa från att vara en IT-stab som fastställde riktlinjer, till att teama med verksamheten för att förbättra, utveckla och förändra på riktigt.
Emelie Holmlund, utvecklingsledare i Sundsvall kommun

Verksamhetsutveckling och digital transformation

Växjö beskriver sig som en föregångare inom digitalisering. I denna föreläsning berättar kommundirektör Monica Skagne om hur ledningen måste skapa goda förutsättningar för en digital resa där verksamheterna får ta ansvar att driva förändringen och där IT är ett stöd. Genom samordning, skalfördelning och koncernstyrning skapas även ökad produktivitet, ökad kvalitet och minskade kostnader som gagnar såväl verksamheterna som invånare, företag och besökare. Genom koncernstyrning, processorientering och gemensam kultur finns en bra bas för dessa förutsättningar.
Monica Skagne, kommundirektör i Växjö

Workshop

Efter att vi tagit del av föreläsningarna samlas vi som är på plats på GR för erfarenhetsutbyte kl. 15.00-16.00 och reflekterar tillsammans över föreläsningarnas innehåll.

Fler seminarier hösten 2022 och våren 2023

Inbjudan kommer till varje tillfälle.

Hösten 2022: Hur ska utvecklingsarbete organiseras?

  • Hur får man till samverkan inom kommunen?
  • Vad främjar organisatoriskt lärande?

Våren 2023: Vilken kompetens är nödvändig på de olika nivåerna i kommunen?

  • Kompetens i förändringsledning
  • Juridisk kompetens
  • Upphandlingskompetens

Våren 2023: Vad är viktiga resurser i utvecklingsarbete?

  • Bemanning
  • Infrastruktur

AllAgeHub

Testbädden AllAgeHub syftar till att utveckla en användardriven testbädd som ska stimulera användning av välfärdsteknik som möter användarnas behov.
Satsningens primära målgrupper är äldre, personer med funktionsnedsättning, anhöriga och personal. AllAgeHub erbjuder inspiration och stödjer kommunerna att på ett systematiskt sätt matcha behov med näringslivets välfärdstekniska lösningar, genomföra samt utvärdera tester inför eventuell implementering. Läs mer på www.allagehub.se Länk till annan webbplats.

Temagrupp Digitalisering

Temagrupp Digitalisering är en regional samverkansgrupp utsedd av socialchefsnätverket på GR. Gruppen startades 2021 och har tre fokusområden för att skapa framdrift i frågor kopplade till verksamhetsutveckling genom digitalisering inom socialtjänstens alla områden:

  1. Breddinförande av teknik och e-tjänster. Målet är att ta fram en processbeskrivning för hur kommunen kan breddinföra teknik och/eller e-tjänster i syfte att öka effektivitet och kvalitet.
  2. Stödja digitala möten kring individsamverkan. Målet är att ta fram en processbeskrivning med praktisk vägledning till kommunens personal för hur digitala möten kring individsamverkan ska genomföras med god kvalitet är avslutat.
  3. Kompetensutveckling för ledning. Målet är att starta en utbildning till ledning inom vård och omsorg för att höja kompetensen i förändringsledning kopplat till digitalisering, samt erbjuda seminarier för fortsatt stöd i digitaliseringsprocessen.

FoU i Väst

FoU i Väst är Göteborgsregionens enhet för forskning och utveckling. Vi stöttar verksamheter i att utveckla arbetssätt som bygger på kunskap. Vi kan bland annat genomföra kartläggningar, utvärderingar och analyser. Vi erbjuder också vetenskapligt stöd i olika projekt, till exempel följeforskning. Läs mer om FoU i Väst

Kontakt

För frågor om seminariet:

Karin Westberg

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 88

För frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

För att delta på plats: 28 september
För att delta online: 7 oktober

Avgift

Ingen avgift.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Onsdag den 12 oktober kl. 13.00–16.00.

Göteborgsregionen, Anders Personsgatan 8 i Göteborg. Du kan även delta digitalt via Microsoft Teams och lyssna på föreläsningarna kl. 13.00–15.00. Workshoppen sänds inte online.

Antalet platser på GR är begränsat. Vi förbehåller oss rätten att fördela platserna.

Målgrupp

Anställda i kommunen som har ledande och strategiska funktioner inom socialtjänst, vård och omsorg.

Uppdaterad