Utbildning

Ledarskapsutbildningar inom Äldreomsorgslyftet

Plats

Göteborg och online

Startdatum

12 september 2023

Den här ledarskapsutbildningen för första linjens chefer i äldreomsorgen är en satsning inom Äldreomsorgslyftet. Utbildningen består av flera delar och du kan välja att gå hela programmet eller delar av det. Nästa del, som är del 4, startar den 12 september och handlar om förbättringskunskap, verksamhetsutveckling och digitalisering.

Utbildningen arrangeras som en del i Socialstyrelsens satsning Äldreomsorgslyftet, och samordnas av GR för er medlemskommuner. Även övriga kommuner i Västra Götalandsregionen kan delta. Syftet är att kommunalt finansierad vård och omsorg ska kunna ge ledarskapsutbildningar för första linjens chefer inom äldreomsorgen, och att det ska vara ett liknande innehåll som den nationella ledarskapsutbildning som Socialstyrelsen genomförde 2013-2015.

Upplägg

Utbildningen ges i blandad fysisk och digital form. Det blir en fysisk dag per tema och den sker i Göteborg. Individuella uppgifter ingår i alla teman. Nedan kan du läsa om de huvudområden som ingår. Varje del ger 7,5 högskolepoäng. Vid kallelsen till respektive del skickar vi en mer utförlig beskrivning av innehåll och medverkande.

Utbildningens fem olika delar

Varje del motsvarar 7,5 högskolepoäng.

Inom detta tema studerar och bearbetar vi teorier om ledarskap relaterat till äldreomsorgens organisation och ur ett medarbetarperspektiv. Vi diskuterar ledarstilar och reflekterar utifrån normer, attityder, värderingar och ett jämställdhetsperspektiv.

Start 13 september 2022: Vi belyser och bearbetar begrepp och teorier inom etik i relation till äldreomsorgen. Vi studerar och reflekterar över innehållet i äldreomsorgens nationella värdegrund utifrån ett ledningsoch hållbarhetsperspektiv. Även kommunikationens betydelse diskuteras.

Start 10 januari 2023: Vi studerar, ur ett ledningsperspektiv, den lagstiftning (med betoning på sociallagen/social juridik) och de styrdokument som reglerar äldreomsorgens verksamheter. Vi studerar ledningssystem och kvalitetsregister utifrån äldreomsorgens verksamheter. Även digitaliseringens möjligheter och utmaningar inom äldreomsorgens verksamheter studeras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Preliminärt startdatum 12 september 2023: I del 4 behandlar vi förbättringskunskap och verksamhetsutveckling utifrån ett ledarskapsperspektiv. Vi studerar och konkretiserar metoder och modeller för förbättringsarbete. Digitaliseringens möjligheter och utmaningar behandlas i relation till verksamhetsutveckling och utifrån ett hållbarhetsperspektiv

I del fem behandlas äldre och åldrande ut ett samhälleligt perspektiv. Vi tar upp:

  • Historiska och aktuella livsvillkor för äldre med särskilt fokus på sociala sammanhang, familjeförhållanden, boendesituation, sociala relationer, hälsa samt livsåskådningsfrågor i livets slutskede.
  • Samhällets insatser för äldre, de metoder som använts i det sociala arbetet samt aktuell forskning inom området tas upp.
  • Betydelsen av maktdimensionerna klass, etnicitet och kön/genus för det sociala arbetet med äldre.
  • Hur våld i nära relationer kan förstås och hanteras i det sociala arbetet med äldre.
  • Professionellt förhållningssätt, organisatoriska, juridiska och normativa aspekter på det sociala arbetet med äldre samt yrkesrollen i ett myndighetsutövande perspektiv.

Kontakt

För frågor om kursen:

Karin Westberg

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 88

För frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är en månad före respektive temas start.

Antalet deltagare är begränsat. Vid stort intresse förbehåller vi oss rätten att fördela platserna mellan kommunerna. Fördelningen sker efter sista anmälningsdag, och därefter lämnar vi definitivt besked.

Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag. Vid återbud debiteras full kursavgift.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 8 600 kr exkl moms per tema. I avgiften ingår lokal och förtäring för den fysiska dagen. För övriga kommuner är avgiften 9 800 kr exkl moms, i mån av plats.

Kursavgiften faktureras vid kursstarten för respektive tema. Kostnader för resor till och ifrån de fysiska tillfällena samt litteratur bekostas av respektive deltagares organisation.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

November 2021–våren 2024.
Preliminära datum för kvarvarande delar:
Tema 4: 12 september 2023
Tema 5: Vårterminen 2024

Målgrupp

Första linjens chefer inom äldreomsorgen i kommunerna.

Uppdaterad