Konferens

Mötesplats Hälsofrämjande och förebyggande

Plats

Göteborg

Startdatum

18 november 2022

Välkommen till en dag med temat Hälsofrämjande och förebyggande verksamheter för äldre – dåtid, nutid och framtid. Mötesplatsen är ett tillfälle för dig som arbetar i hälsofrämjande- och förebyggandeverksamheter för äldre att träffas, dela goda exempel och få inspiration och ny kunskap.

Fokus på det proaktiva och hälsofrämjande perspektivet har ökat de senaste åren. Detta beror bland annat på de stora demografiska förändringarna, med en snabbt ökande andel äldre som innebär att det blir än mer angeläget att förebygga äldres ohälsa och därmed minska eller fördröja behov av vård och omsorg. Omställningen till nära vård och förslaget på en ny socialtjänstlag har ett stort fokus på det förebyggande arbetet och vikten av att det görs i samverkan med olika aktörer i samhället.

Nytt forum för kunskap och erfarenhetsutbyte

GR:s nätverk för hälsofrämjande- och förebyggandeverksamheter har tagit initiativet till denna mötesplats eftersom det finns behov av ett forum att mötas i och eftersom det efterfrågas mer och ny kunskap kopplat till verksamheterna. Vi hoppas att du på mötesplatsen ska få inspiration, ny kunskap och möjlighet att berätta om din verksamhet – men framför allt att få möta och knyta kontakt med kollegor från GR-kommunerna!

Låt oss ta del av varandras informationsmaterial – ta med exempel från er verksamhet!

Det kommer finnas ett bord där ni kan placera medtaget material med exempel från era verksamheter på hur ni kommunicerar kring hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre.

Program

8.30 Registrering och frukostbuffé samt möjlighet att besöka utställningarna

Amelia Adamo

Amelia Adamo

9.00 Välkommen!

Kristina Blidner, enhetschef verksamheten hälsofrämjande och förebyggande Göteborgs stad.
Anna Haglund, planeringsledare äldreverksamhet på Göteborgsregionen.

Dagens moderator är Amelia Adamo.
Amelia Adamo är journalist, debattör, och chefredaktör för tidningen M, samt ledamot i Ensamhetskommissionen.

Ingmar Skoog

Ingmar Skoog

9.15 Dagens äldre i relation till gårdagens och framtidens äldre

Äldre har samma intressen genom livet och är mer olika varandra än någon annan åldersgrupp. Är 70 det nya 50?
Ingmar Skoog, professor, äldreforskare och föreståndare för AgeCap berättar om den äldre förr, nu och i framtiden.

Amelia Adamo tar upp ensamhetkommissionens arbete och reflekterar över ålderism och vad som lockar dagens äldre utifrån sina erfarenheter som publicist och debattör.

10.15 Kaffe/te och frukt samt utställning

10.35 Hur mår och lever äldre i Västra Götalandsregionen?

Om dagens förutsättningar och utmaningar för gruppen 65+ i Västra Götalandsregionen. Hur uppskattar de sin hälsa, nöjdhet och trygghet? Hur är deras livsstil? Vilka risk- och friskfaktorer finns hos äldre idag? Vad kan man utläsa utifrån statistik och siffror på kommunnivå?
Allan Dale, strateg på avdelningen data och analys, Västra Götalandsregionen.

10.55 Att utveckla hälsofrämjande och förebyggande insatser utifrån behov och kunskap för att uppnå önskad nytta

Karina Tilling

Karina Tilling

Hur kan kunskapsbaserade insatser utvecklas för att främja hälsa och livskvalitet för äldre personer i kommunen? Hur kan hälsofrämjande och förebyggande (HoF) nå ut tidigt, jämlikt och till fler äldre personer, utifrån behov? Karina Tilling, Ek. Dr och forskare vid FoU i väst Göteborgsregionen presenterar resultaten av sin studie i HoF, som har initierats av GR:s chefsnätverk och HoF-nätverk. Utifrån analys av befintliga utmaningar i HoF presenteras förslag på hur nya, kunskapsbaserade, arbetssätt och organisatoriska förutsättningar kan utvecklas för att frigöra den stora potentialen i verksamheterna.
Karina Tilling, forskare ekonomi FoU i Väst Göteborgsregionen, aktuell med en studie om utvecklingsmöjligheter i HoF.

11.35 Lunch

13.00 Valbara seminarier 1 (se alternativen nedan)

14.00 Valbara seminarier 2 (se alternativen nedan)

14.50 Paus med fika och utställning

Christina Ceder

Christina Ceder

15.15 Världens första tonåringar går i pension!

Vilka är morgondagens äldre och vilka trender och fenomen påverkar deras syn på service, delaktighet, kommunikation och inflytande? Hur kan vetskapen om att framtidens äldre inte ser ut som gårdagens äldre bidra till att vi skapar ”rätt” hälsofrämjande och förebyggande verksamhet? Christina Ceder presenterar en framtidspaning utifrån en rapport som är framtagen av Göteborgs stad tillsammans med Kairos Future.

Christina Ceder jobbar som omvärldsanalytiker på Göteborgs stad med uppdrag att stödja stadens förvaltningar och bolag i omvärldsanalys. Att arbeta med systematisk omvärldsanalys hjälper oss att fatta beslut utifrån människors behov nu och i framtiden. Det handlar om att vi måste förstå hur behovet kommer att se ut inte bara nu utan om 2, 5 eller 10 år så att vi kan planera för detta och kanske förbereda oss för det oväntade.

15.45–16.00 Avslutning

Valbara seminarier

1A.

Proaktiva förebyggande besök hos personer med kognitiv svikt
I Ale har de utvecklat samarbetet mellan demensteamet och hälsofrämjande- och förebyggandeverksamheten. Syftet är att i tidigt skede kunna nå och ge stöd och förebyggande insatser till personer med kognitiv svikt och deras anhöriga.
Frida Svensdotter-Ahlström, enhetschef hälsofrämjande och förebyggande samt Amanda Franzén, enhetschef för demensteamet, Ale kommun

Samtalsgrupper för personer i ett tidigt skede av demenssjukdom
Malin Birath och Karin Johansson berättar om sina erfarenheter av en samtalsgrupp för personer i ett tidigt skede av demenssjukdom. Samtalsgruppen anordnas av hälsofrämjande- och förebyggandeenheten i samverkan med demensteam, vårdcentraler och minnesmottagning. De berättar om resan från projekt till en integrerad del i den ordinarie verksamheten.
Karin Johansson, enhetschef Dagverksamhet, och Malin Birath, demenssjuksköterska/anhörigkonsulent, från Hälsofrämjande- och förebyggande, Stadsområde Hisingen, Göteborgs Stad.

1B
Män, prat och pyttipanna Göteborg
Samhörighet med andra, ansvar och att ha en roll i ett sammanhang är betydande för vårt välmående, vår funktion och vår identitet. Hur vi mår hänger mycket intimt ihop med vad vi gör och hur vi lever. Vad händer då när livet förändras drastiskt? Man kanske går i pension, förlorar sin livskamrat eller blir sjuk. Män är nationellt sett en särskild riskgrupp när det kommer till flera områden. Exempel som kan nämnas är att bland ensamboende män som är 55 år och äldre är 26 procent socialt isolerade. Hur kan vi jobba med att få äldre män till våra verksamheter?
Christian Falk kommer att prata om framgångsrika aktiviteter och hur vi nått dit. Hur kan vi tänka, kommunicera och planera?
Christian Falk, äldresamordnare i stadsdelsområde Sydväst, Göteborgs Stad

”Vi pratar om livet” – samtalsgrupp för män över 70
Att få prata om hur man har det, hur det varit och hur det kan bli är viktigt, inte minst när man kommit upp i ålder. Att gemensamt och fritt få dela sina erfarenheter med andra påverkar välmåendet positivt. På Mötesplatserna på Hisingen finns en nystartad samtalsgrupp för män över 70 år. Äldesamordnare Pablo Rautenberg och deltagaren Bill Rydell berättar om hur denna grupp kom till. Gruppen startade tillsammans med (H)järnkoll och deras samtalsledare och de träffades i åtta träffar. Sedan dess har gruppen utvecklats till en herrgrupp i mötesplatsernas egen regi.
Pablo Rautenberg, äldresamordnare, Äldre samt vård och omsorgsförvaltningen, Göteborgs Stad
Bill Rydell, deltagare och gruppledare i samtalsgruppen

1C
En självgående promenadgrupp – att nå nya grupper i Hälsofrämjande och förebyggande (HoF)
Pandemin slog till och allt förändrades, speciellt för alla 70+. Man blev uppmanad att inte träffa barn, barnbarn och vänner eller umgås inomhus. Det innebar en stor tomhet och ensamhet för många äldre, och nya förutsättningar för HoF.
Äldrekonsulenten Carina Byhlin Andreasson i nordöstra Göteborg startade i mars 2020 en social promenadgrupp. Gruppen har hållit i gång varje torsdag sen dess, i ur och skur. I dag är det en i princip självgående grupp som är socialt viktig för flera i gruppen, speciellt de ofrivilligt ensamma som HoF ofta har svårt att nå. Carina delger sina reflektioner om vad som har gjort gruppen så stark och populär. Hon tipsar också om hur man från verksamhetshåll kan främja inkludering och delaktighet.
Carina Byhlin Andreasson, äldrekonsulent, Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, Hälsofrämjande- och förebyggandeenheten Nordost, Göteborgs Stad

Livsberättargrupp – ett lyckopiller?
I dag är psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet bland äldre ett samhällsproblem. Pandemin med påtvingad isolering blev ytterligare en stor utmaning för många äldre. Den kan ha lett till att allt fler mår psykiskt dåligt. Mot bakgrund av detta har Ulla Petersson, universitetslektor och forskare vid Linnéuniversitet, utvecklat en samtalsmodell för livsberättargrupper. Syftet med modellen är att bryta ensamhet, öka livskvaliteten och därmed förebygga psykisk ohälsa. Hennes forskning visar att livsberättargrupper ger stärkt livsmod och bättre psykisk hälsa.

Elisabeth Madsen och Hilda Esping arbetar som äldrekonsulenter i sydvästra Göteborg. Efter avslutad ledarutbildning i denna samtalsmodell i Sensus regi, använder de nu modellen i sitt arbete med seniorer.

Välkommen till ett föredrag då de berättar om samtalsmodellen, dess innehåll och struktur samt deltagarnas upplevelser. Lyssna även till deras personliga erfarenheter av livsberättargrupp som samtalsmodell.

Elisabeth Madsen och Hilda Esping, äldrekonsulenter i sydvästra Göteborg

2A
Nya arbetssätt för att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre
I Partille provar man nya sätt att samverka med civilsamhället genom sociala lotsar. Förutom i kommunens egen verksamhet, som exempelvis hemtjänsten, har de även samverkat med Svenska kyrkan och Röda Korset.
Emma Johnsson, Hälsofrämjande- och förebyggandeverksamheten i Partille kommun

Tillsammans hjälper vi äldre ur ensamheten – samarbete mellan kommun och civilsamhälle
Vi berörs alla av det mänskliga lidandet som ofrivillig ensamhet skapar hos många äldre. Men hur gör vi för att hjälpa dem? Detta seminarium visar hur kommun och civilsamhälle kan samverka för att hjälpa ensamboende äldre med god, långsiktig effekt. Carina Byhlin Andreasson, Göteborgs Stad, och Therese Gyll, från den ideella föreningen Äldrekontakt, berättar om sitt samarbete, dess effekter på de äldre, erfarenheter och andra lärdomar. Vi avslutar med en gemensam diskussion och frågestund.
Carina Byhlin Andreasson, äldrekonsulent Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, Hälsofrämjande- och förebyggandeenheten Nordost, Göteborgs Stad
Therese Gyll, verksamhetsansvar på Äldrekontakt som är en ideell förening som har 14 års erfarenhet av att hjälpa äldre in i nya sammanhang

2B
Ensamhet hos äldre
Inom förvaltningen för Vård & omsorg i Kungsbacka kommun arbetar de på olika sätt med att förebygga psykisk ohälsa och bryta ensamhet och isolering hos äldre. Förebyggandeenheten utgörs av stöd- och omsorgskonsulent, anhörigstöd samt en uppsökande verksamhet. Allt arbete sker i samverkan med interna aktörer i kommunen, regionen samt frivilligcenter Go Kungsbacka, för att nå ut till de kommuninvånare som behöver stöd. Den uppsökande verksamheten arbetar utifrån ett salutogent tankesätt för att genom stödsamtal, hembesök och ledsagning stötta befintliga omsorgstagare till att på egen hand bryta sin upplevda ensamhet och ta sig ut i samhället. Under 2021 etablerade de ett rådgivande direktnummer in i verksamheten som riktar sig till personer som inte redan har några insatser från Vård & omsorg. Dit kan äldre personer vända sig om de känner sig ensamma och vill ha råd, stöd eller hjälp att bryta sin ensamhet. Verksamheten är behjälplig med att hitta olika aktiviteter och sociala sammanhang för att bryta ensamhet och förebygga ohälsa.
Ann-Charlotte Berntsson, aktiveringspedagog, och Camilla Holmberg, aktiveringssamordnare, på Förebyggandeenheten, Kungsbacka kommun

Hjärnträning med Life Kinetik – en friskfaktor för välmående och funktion
Forskning visar att det aldrig är för sent att träna hjärnan. Rekommendationen är mångsidig träning, både fysisk och kognitiv, gärna i grupp tillsammans med andra. Amelie Olausson från Life Kinetik Sverige presenterar hur rörelsebaserad hjärnträning kan vara ett bra träningsalternativ för äldre. Hon ger en kort presentation av träningsmetoden samt en inblick i hur Göteborgs stad utbildar personal för att erbjuda hjärnträning på mötesplatser. Ni åhörare får också prova på att utmana hjärnan genom korta övningsexempel.
Amelie Olausson, mastertränare och utbildare, Life Kinetik Sverige, tillsammans med representant från Göteborgs stads HoF-verksamhet

2C
Teknikstöd i hemmet – en pusselbit till digital delaktighet
När politikerna pekade ut riktningen att minska det digitala utanförskapet och förbättra arbetet för ökad digital komptens och delaktighet hos seniora Göteborgare, så greppades stafettpinnen av Göteborgs Stad Nordost. En av aktiviteterna som pekades ut av seniorer själva var tjänsten ”Teknikstöd i hemmet” som togs fram och testas.
Kristin Hagström, projektledare Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, samt Jerry Andersson och Josef Jansson Chihab från Fixartjänst, berättar om bakgrunden och erfarenheter efter ett knappt år

Deltagarstyrda aktivitetsgrupper – går det?
Vilka fördelar innebär det både för den enskilde och verksamheten med deltagarstyrda grupper? Deltagarstyrt betyder inte avsaknad av personal.
Att motivera till deltagarstyrda grupper ger bredare utbud där deltagarna och medarbetare medverkar på lika villkor, i hela processen, från idé till färdig aktivitet. En viktig del i arbetssättet är att stödja seniorernas egna initiativ och engagemang.
Johanna Bratthammar äldrekonsulent och Anna Petersson äldresamordnare/trygghetsvärd från Mötesplatserna på Hisingen berättar om sitt arbetssätt

Utställare

AllAgeHub

Projekt AllAgeHub kommer att vara på plats och delge erfarenheter från tester av välfärdsteknik i GR:s medlemskommuner samt berätta om arbetet med att matcha användares/verksamheters behov med näringslivets lösningar. Deltar gör representanter från Kungälvs kommun och det kommer finnas ett studiecirkelmaterial finns att ta del av. De berättar även om MiniExpo som är en mindre mässa där besökare från allmänheten har möjlighet att få information, ha dialog samt bli inspirerade av välfärdsteknik. Läs mer på allagehub.se Länk till annan webbplats.

Äldrekontakt

Äldrekontakt är en ideell förening med över 14 års erfarenhet av att framgångsrikt hjälpa äldre ur ensamhet. Varje månad får ensamma äldre hjälp att träffa varandra och umgås över generationsgränserna, och tack vare skjuts och ledsagning till träffen och hem igen, kan även de allra äldsta i samhället delta. 8 av 10 av de äldre deltagarna uppger att de känner sig mindre ensamma sedan de börjat delta verksamheten. Läs mer på www.aldrekontakt.se Länk till annan webbplats.

Projekt SEE

Stenungsunds kommun har ett projekt med syftet att minska ofrivillig ensamhet bland äldre. De har dels startat upp en mötesplats för besökare, dels en samtalsbänk som är bemannad i kommunens kulturhus under vissa tider. De genomför också hembesök med volontärer som hjälper till. Kommunen samarbetar med andra aktörer, som pensionärsföreningar och Svenska kyrkan, för att nå ut till målgruppen. I höst kommer de bland annat starta livsberättargrupper i samarbete med Svenska kyrkan.

Kontakt

Karin Westberg

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 88

Anna Haglund

Planeringsledare och projektledare

031-335 51 76

Anmälan

Sista anmälningsdag

31 oktober 2022

Avgift

Ingen avgift för GR:s medlemskommuner men utebliven plats debiteras med 500 kronor.

I mån av plats erbjuder vi plats till övriga kommuner, till avgiften 1 000 kronor. Besked kommer efter sista anmälningsdagen.

Mer information

Tid och plats

18 november 2022 på Scandic Crown vid Polhemsplatsen 3 i Göteborg.

Målgrupp

Mötesplatsen riktar sig till dig som arbetar i hälsofrämjande- och förebyggandeverksamheter i GR-kommunerna – till exempel med träffpunkter, mötesplatser, fixartjänster, volontärsamordning, anhörigstöd eller uppsökande hembesök för i huvudsak personer 65+ i ordinärt boende – samt till folkhälsostrateger och folkhälsosamordnare som är knutna till någon av GR-kommunerna enligt folkhälsoavtalet VGR-kommun.

Uppdaterad