Konferens

Mötesplats HR

Plats

Göteborg

Startdatum

15 mars 2023

Välkommen till Mötesplats HR – en arena för medarbetare inom HR i Göteborgsregionens 13 medlemskommuner. Kom och lyssna, lär och dela med dig!

Dagen innehåller föreläsningar och seminarier och syftar till att vi ska dela kunskap och erfarenheter med varandra, stimulera till nytänkande och handlingskraft, nätverka och få inspiration i yrkesrollen. Du får bland annat lyssna till Christina Stielli och Per Thilander, och kan välja mellan olika seminarier på temat medarbetarskap. Dagen avslutas med en spännande paneldiskussion om HR:s framtida roll – missa inte det!

Medarbetarskap är temat för årets mötesplats

För att hänga med när arbetslivet, kompetenskraven och våra arbetssätt förändras behöver kommunerna ett medarbetarskap med stor självständighet och stort ansvarstagande.

Under dagen utforskar vi och delar med oss av hur HR kan arbeta för att skapa förutsättningar för ett aktivt och utvecklande medarbetarskap. Vi vill synliggöra de möjligheter och utmaningar som finns och dela med oss av olika insatser som görs för att utveckla verksamheterna i rätt riktning. Det kan till exempel handla om arbete för att utveckla tillitsfullt ledarskap, främjande av god organisatorisk och social arbetsmiljö, digitala verktyg eller hur vi attraherar, rekryterar och utvecklar våra medarbetare.

Mötesplats HR är ett tillfälle för dig som är medarbetare eller chef inom HR att träffas för att dela erfarenheter, nätverka och ta del av föreläsningar och seminarier.

Dagens program

08.15 Registrering och samling med kaffe och smörgås

09.00 Välkommen till Mötesplats HR!

09.10 Medarbetarskap och konsten att lyckas tillsammans, Christina Stielli

10.10 Paus

10.30 Seminariepass 1 (se de valbara alternativen längre ner)

11.30 Lunch

12.30 Seminariepass 2 (se de valbara alternativen längre ner)

13.30 Paus

13.50 Chef, medarbetare och HR i en digitaliserad framtid – ett triangeldrama i tre akter, Per Thilander

14.40 Paus med fika

15.10 Panelsamtal - Framtidens medarbetare och HR:s roll

16.00 Avslutning. Välkommen att mingla efteråt. Tid för eftersnack och reflektion.

Gemensamma föreläsningar och panelsamtal

Medarbetarskap och konsten att lyckas tillsammans

Att vi är varandras arbetsmiljö är ett välkänt uttryck men frågan är om vi faktiskt vet i vilken utsträckning. Vad är det som gör att vi attraherar bra medarbetare, får dem att stanna kvar och inte minst, får verksamheten och individerna att blomstra hållbart? Vad har lönen med saken att göra? Fruktkorgarna? Attityderna? Välkommen till en stund med konkreta verktyg tagna från ständigt pågående forskning om hur vi människor kan trivas med andra, med våra uppdrag – och oss själva – på en arbetsplats.

Föreläsare: Christina Stielli utvecklar organisationer inom medarbetarskapets ofta grumliga definition. Hon delar med sig av egna erfarenheter och utmanar åhörarna på ett konkret sätt när hon går igenom grunderna inom ett framgångsrikt medarbetarskap där alla strävar mot samma mål och tar ett gemensamt ansvar för arbetsplatsens mål och vision. Christina har en bakgrund inom beteendevetenskap, pedagogik och ledarskap.

Christina Stielli

Chef, medarbetare och HR i en digitaliserad framtid – ett triangeldrama i tre akter

Att digitaliseringen kommer påverka framtidens arbetsliv vet vi redan, och pandemin har visat att det går att förändra hur vi arbetar. Men vilka konsekvenser får framtidens digitalisering på alla större organisationers tre huvudaktörer i HR-arbetet – chefer, medarbetare och HR – när gäller deras arbetsinnehåll och kompetenser? Vilka möjligheter och utmaningar finns hos varje aktör i ett framtidsperspektiv och hur påverkas samspelet dem emellan? Man kan därför se detta som ett triangeldrama där alla aktörerna är beroende av varandra samtidigt som den digitaliserade framtiden kommer skapa nya utmaningar och möjligheter för var och en. Upplösningen på detta triangeldrama är mycket oväntat!

Föreläsare: Per Thilander är universitetslektor vid sektionen för Management och Organisation, Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet och forskare inom bland annat HR-organisering, samspelet mellan HR och linjechefer, digitalisering och HRM, ledarskap samt organisationsförändring. Per är också anställd som HR-lektor och senior rådgivare inom Västra Götalandsregionen där har arbetar med olika HR-utvecklingsprojekt.

Christina Stielli

Panelsamtal: Framtidens medarbetare och HR:s roll

Hur kan HR bidra till utveckling av våra framtida medarbetare? Kommer HR:s roll att förändras framöver? Ska HR gå från att vara ett chefsstöd till att även jobba mer med medarbetarna? Vad behöver vi rusta HR med för att klara av framtida uppgifter? Välkommen att ta del av ett spännande samtal på stora scenen, där även du som deltagare har möjlighet att bidra med frågor till panelen.

Deltagare:
Stefan Tengblad, professor HRM, Centrum för global HRM, Göteborgs universitet

Karl Lundgren, biträdande stadsdirektör, Mölndals stad
Lilian Hansson, avdelningschef Vård och omsorg, Tjörns kommun
Jerker Gussmo, personalchef, Alingsås kommun
Elisabeth Andreasson, sektorchef utbildning, Stenungsunds kommun

Valbara seminarier

1A. Digital medarbetare – vad innebär det? Utmaningar och lärdomar samt exempel på insatser för att öka den digital kompetens
Mölndals stad har gjort en serie aktiviteter för att öka den digitala kompetensen hos chefer och medarbetare och få bättre styrning på digitaliseringsarbetet. Det är viktigt att vi på HR är aktiva i detta och hänger på, och vad ska man egentligen tänka på när man får en robot som kollega eller medarbetare?
Julia Eisele, chef för vikarieenheten och Sofia Herrström, verksamhetsutvecklare Kompetensförsörjning

1B. Utbildningssatsning i ”Att leda i förändring” i Göteborgs Stad
I en kommun som Göteborg står förändringsarbetet aldrig still. Men hur kan organisationen hantera de ständiga förändringarna och samtidigt bibehålla en god arbetsmiljö för de tusentals berörda medarbetarna? Göteborgs Stad har utvecklat ett koncept med bland annat en uppskattad utbildning i förändringsledning med tillhörande verktygslåda för kommunens alla ledare. Målet med denna satsning är att stärka verksamheten, oss själva och andra i förändring och utveckling. Här får vi höra om hur utbildningar och metodstöd bidrar till mer lyckosamma förändringar.
Elisabet Palmér, planeringsledare arbetsmiljö och hälsa och Pia Wittning, förändringledare, Göteborgs Stad

1C. Ny SAM-process med stort fokus på trivsel, engagemang och stärkt medarbetarskap
Alingsås kommuns arbetsmiljöarbete har under de senaste åren förändrats radikalt i många perspektiv. Lyssna till hur ett nytt samverkansavtal, behov av nya former att följa upp arbetsmiljön på, en digital målbild och några andra parametrar ledde till ett förändrat arbetssätt. Under seminariet kommer vi även att titta på hur vi arbetar med medarbetarskap som ett verktyg.
Maria Wallmyr, HR-strateg och Robin Falk, HR-partner, Alingsås kommun

1D. KLOT – ett kommungemensamt mentorskapsprogram
Tjörns kommun har ett mentorskapsprogram för chefer gemensamt med tre andra kommuner. Målet med programmet är att man får en mentor/adept i en annan kommun och i en annan verksamhet än den man själv är verksam i. Syfte är att skapa förutsättningar för ett kontinuerligt lärande och individanpassad kompetensutveckling samt bidra till verksamhetsutveckling i den egna organisationen. Vidare är syftet att öka attraktiviteten i chefsrollen genom att erbjuda ledarutveckling och nätverkande även utanför den egna organisationen.
På seminariet berättar vi om processen kring programmet, från uppstart, kommunikation, första träffen till avslutat program och utvärdering.
Belinda Gunnarsson och Anna Kling, HR-generalister, Tjörns kommun

1E. Branschråd för att ta sig an kompetensförsörjningsutmaningen och göra välfärdsjobben mer attraktiva
Branschråd är en modell för att angripa kompetensförsörjningsfrågan på ett strukturerat, kommungemensamt och innovativt sätt. Arbetet påbörjades inom förskolan och därefter har branschråd grundskola och äldreomsorg bildats. Det övergripande syftet med branschråden är att bidra till en långsiktig och strategisk kompetensförsörjning i Göteborgsregionens kommuner och göra branschen mer attraktiv. Det ska uppnås genom att branschråden:

  • samlar olika aktörer och perspektiv
  • arbetar fram konkreta förslag och metoder
  • fungerar som kontaktyta mot och samarbetspart till nationella aktörer
  • fungerar som arena för påverkansarbete.

På seminariet får du inblick i branschrådens arbetssätt. Vi delar med oss av nycklar för framgångsrikt samverkansarbete och diskuterar utmaningar som vi står inför gemensamt.
Sofia Larsson, enhetschef, Sara Nordenhielm, enhetschef och Anna Haglund, planeringsledare, Göteborgsregionen

2A. Att få med medarbetarna på tillitsresan – så gjorde vi
Tillitsbaserad ledning och styrning – det har vi pratat mycket om i offentlig sektor under senare år, ofta med stort fokus på chefer och ledare. När social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Mölndals stad drog i gång ett arbete med organisationskulturen 2021 utgjorde det tillitsbaserade förhållningssättet en given utgångspunkt. I tillitsidéernas anda ville vi involvera medarbetarna redan från början. Hur har social- och arbetsmarknadsförvaltningen gjort för att få med medarbetarna på tillitsresan och för att jobba med organisationskulturen på ett sätt som får effekt på riktigt? Det får du en inblick i under detta föredrag!
Louise Svensson, HR-konsult och Lina Wingqvist, kommunikatör, Mölndals stad

2B. Förstärkt rehabilitering – ett utvecklingsarbete mellan flera aktörer
Höga sjuktal och ökning av antal sjukfall avseende diagnoser med psykisk ohälsa i Alingsås kommun blev startskottet för ett utökat samarbete med flera aktörer där Försäkringskassan, företagshälsovård och sjukvård ingår. Vi kommer att berätta om vårt arbete med rehabilitering och titta extra på hur vi arbetar med den förstärkta rehabiliteringen och de effekter vi ser att det har givit.
Maria Wallmyr, HR-strateg och Hillevi Hultgren Vicsai, HR-partner, Alingsås kommun

2C. Göteborgs Stads arbete med employer branding, från strategi till handling
Göteborgs Stad var en av de första kommunerna i Sverige att börja arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke. I detta seminarium får du ta del av hur Göteborgs Stad arbetar med sitt arbetsgivarvarumärke både på en övergripande nivå, och hur vi stöttar och ger verktyg till HR, kommunikation och chefer på förvaltningar och bolag i deras arbete med employer branding.
Eva Svensson & Hanna Wedin, utvecklingsledare employer branding, Göteborgs Stad

2D. Hur har Kungsbacka kommun fått till en process om Utvecklande medarbetarskap för 6 700 medarbetare?
Kungsbacka kommun utbildar 6 700 medarbetare för att kunna möta framtiden med ett utvecklande medarbetarskap. Våra medarbetares arbetsuppgifter är betydligt mer komplexa idag än för tio år sedan. Inga traditionella arbetsbeskrivningar eller chefer kommer att besvara alla frågor som medarbetarna ställs inför och det krävs ett ökat ansvarstagande av medarbetarna.
Medarbetarskap är beforskat i Sverige av bland annat professor Stefan Tengblad vid Göteborgs universitet och Försvarshögskolan. Forskningen visar att arbetsplatser som präglas av ett utvecklande medarbetarskap har bättre arbetsmiljö och upplevelsen av autonomi ökar. Utvecklande medarbetarskap handlar om att medarbetarna tar ansvar för sina relationer utifrån tre dimensioner: gentemot arbetsuppgifterna, kollegorna och arbetsgivaren.
Jesper Edlind, HR-chef, och Caroline Johansson, specialist HR, Kungsbacka kommun

Kontakt

Björn Wallermark

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 64

Anmälan

Sista anmälningsdag

3 februari 2023

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

1 700 kr exklusive moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Onsdag 15 mars 2023 kl. 09.00–16.30.

Radisson Blu Scandinavia, Södra Hamngatan 59, Göteborg.

Målgrupp

Medarbetare och chefer inom HR i Göteborgsregionens medlemskommuner.

I mån av plats erbjuder vi även platser till övriga kommuner. Besked om plats bekräftas senast i samband med sista anmälningsdagen.

Uppdaterad