Konferens

Mötesplats IFO 2022

Plats

Göteborg

Startdatum

10 november 2022

Mötesplats IFO är en arena för anställda inom individ- och familjeomsorgen i Göteborgsregionens 13 medlemskommuner. Dagen innehåller seminarier och workshoppar och syftar till att vi ska dela med oss till varandra av kunskap och erfarenheter, inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv samt stärka yrkesrollen.

Program

08.00 Registrering med fika startar
09.00 Välkommen till Mötesplats IFO 2022!
09.10 Sant, falskt eller mittemellan”. Emma Frans, författare, vetenskapsskribent och doktor i medicinsk epidemiologi.
10.10 Paus
10.40 Seminariepass 1
11.40 Lunch
12.40 Seminariepass 2
13.40 Paus med vatten och frukt
14.00 Seminariepass 3
15.00 Paus med fika
15.30 Sånger om sorg, utanförskap, tro, hopp och kärlek. Joel Alme, musiker, i samtal med Peter Molin, socialarbetare.
16.20 Tack för i år! Välkommen att mingla efteråt. Tid för eftersnack och reflektion.

Årets två storföreläsare

Emma Frans

Emma Frans: ”Sant, falskt eller mittemellan”

I föreläsningen "Sant, falskt eller mittemellan" redogör Emma Frans för de vetenskapliga svaren på stora och små frågor, på ett underhållande men ändå pedagogiskt och korrekt sätt. Genom olika exempel får åhöraren en lektion i vetenskapligt tänkande och hur trovärdiga och tillförlitliga olika forskningsmetoder verkligen är, samtidigt som en hel del myter bekräftas eller avfärdas.

Emma Frans är författare, vetenskapsskribent och doktor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska Institutet. Hon brukar kallas för en av de roligaste svenskarna på Twitter.

Joel Alme

Fotograf: Johan Bergmark

Joel Alme: Sånger om sorg, utanförskap, tro, hopp och kärlek

Musikern Joel Alme samtalar med socialarbetaren Peter Molin och illustrerar det med att spela några av sina låtar live.

För andra gången får vi möjlighet att möte Joel Alme på Mötesplats IFO. Senast Joel medverkade var 2016 och det räknas som ett av det mest uppskattade inslagen i vår tjugoåriga historia. Joel växte upp med sin mor, styvfar och syster i Majorna i Göteborg och flyttade senare till Brännö. Det var en uppväxtmiljö med mycket missbruk och sociala problem runt omkring vilket har präglat hans livssyn och låtskapande.

2015 släppte Joel skivan Flyktligan, som är ett originellt, fint och bra exempel på det sociala arbetets grund i ett barnperspektiv där han behandlar sin uppväxt och bakgrund. 2019 släpptes sedan skivan "Bort, bort, bort" som är en fortsättning på historierna som präglat hans liv. På Mötesplats IFO 2022 samtalar Joel med den erfarna socialarbetaren Peter Molin om bakgrunden till, och framväxten av låtarna, samt framför några av dem live.

Valbara seminarier

1. Föräldrar i nytt land
Föräldrar i nytt land är ett projekt som bekostas av Länsstyrelsen och består av föräldracirklar för nyanlända föräldrar i Lilla Edets kommun. Materialet som används i föräldracirklarna grundar sig i Sonia Sherefays program ”Barnen i våra hjärtan”. I cirklarna medverkar en kulturcoach och flera externa aktörer som exempelvis trafiksäkerhetsföreningen NTF, tandvården, barnmorska, socialtjänsten och studie- och yrkesvägledare. Cirklarna tar upp olika delar som är bra kunskap för föräldrar som är nya i Sverige – perspektivet är ”från graviditet till myndig”. Föräldrarna är delaktiga genom samtal där vi jämför med deras ursprungskultur och land för att skapa ett sammanhang och utveckling mot ny kunskap. Exempel på ämnen som tas upp i föräldracirklarna är att vara förälder i ett nytt land, demokrati i samhället och demokrati hemma, förskola och skola, föräldrastöd, Lagar, regler och möjligheter, sjukvård och trafiksäkerhet.

Förutom föräldracirklarna får även en grupp föräldrar öva svenska under sin föräldraledighet, genom ett samarbete med öppna förskolan på familjecentralen och studieförbundet ABF. De har även tidigare genomfört en sportskola genom ett samarbete mellan olika föreningar i kommunen och SISU Idrottsutbildarna.

Kontaktperson: Maria Nordberg, Sektor Socialtjänst, Lilla Edets kommun

2. Tjänstedesign i teori och praktik
Tjänstedesign är en metod för att utveckla verksamheten där användaren och dennes behov sätts i fokus. Seminariet ska inspirera till att våga testa nya sätt och visa på vinsterna av att ha med användarna i processen när verksamheter ska förändras och förbättras. Elin Ljungqvist från Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen i Göteborgs Stad kommer att ge en teoretisk bakgrund till metoden och verksamheter inom Socialförvaltningen Sydväst och från Mölndals stad kommer att ge praktiska exempel. I Socialförvaltningen Sydväst har medarbetare från två verksamheter utbildats i metoden och även genomfört två projekt kopplat till personer i hemlöshet. Under seminariet kommer de presentera erfarenheter och resultat av dessa.

Mölndals stad kommer berätta om de brukarintervjuer som genomfördes med anledning av att socialförvaltningen tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen började överväga nya boendeformer för målgruppen personer 50+ med ett långvarigt alkoholberoende. Brukarnas synpunkter och idéer presenteras tillsammans med personalens erfarenheter, reflektioner och tankar kring brukarmedverkan.

Kontaktperson: Maria Sundstedt och Jenny Martinsson, Socialförvaltningen Sydväst, Göteborgs Stad samt Johan Staf, Boende och stöd, Mölndals stad

3. Handens kompetens – en metod för att synliggöra, förstå och utveckla informell och formell kompetens hos nyanlända personer
Lilla Edets kommun berättar om en metod som kartlägger kompetenser hos nyanlända. Det är en liten del av arbetsmarknadsetableringen men väldigt avgörande för slutresultatet. Metoden "Handens kompetens" hjälper personen att själv förstå och berätta om sina kompetenser i nytt sammanhang och ger stöd till hur hen kan utveckla dessa mot en plats i arbetslivet. Individens förståelse av begreppet kompetens och att allt man redan har i sin hand går att utveckla ger hopp om att det är möjligt att hitta ett arbete i framtiden. Metoden är användbar även för andra målgrupper med och utan arbete som ett steg inför till exempel vidareutbildning/kompetensutveckling eller yrkesval. Seminariet hålls i form av en workshop.

Kontaktperson: Mai Lundell, integrationssamordnare/projektledare, Sektor Socialtjänst, Lilla Edets kommun

4. Barnahus Göteborg – när fungerar samverkan mellan myndigheter och vad kan vi uppnå när vi gör vår yttersta för brottsutsatta barn?
I denna presentation får vi en beskrivning av Barnahus och den samverkan mellan myndigheter som sker kring barn som misstänks vara utsatta för brott. Samverkan mellan olika myndigheter gällande brottsutsatta barn kan låta som en självklarhet, men är i praktiken inte alltid självklar. Myndighetsövergripande samverkan är ett ständigt pågående arbete som innehåller både utmaningar och framgångsfaktorer. Under seminariet får vi lyssna till båda delarna och också om hur socialtjänsten vid behov kan ta stöd av Barnahuset i ärenden som rör olika typer av våld mot barn. De kommer också beskriva de barn som passerar Barnahus: Vilka är barnen, vilka brott är de utsatta för och hur mår de, men framför allt, vad kan vi göra för att de ska må bättre? Ett av Barnahus mål är att skapa förutsättningar för samverkan så att ett barns situation är bättre efter det att barnet har passerat Barnahus jämfört med hur situationen var innan. Om vi professionella lyckas samverka och samordna olika typer av insatser går det att åstadkomma mycket för ett utsatt barn.

Kontaktperson: Marie Dahlström, socionom, Socialförvaltningen Centrum, Göteborgs Stad

1. Vamos – individuella (irr)vägar mot arbete
Projektet Vamos vänder sig till personer som står långt från arbetsmarknaden, främst på grund av beroendeproblematik men det kan även vara andra sociala eller hälsomässiga skäl som gör att de behöver mer stöd än vad de flesta andra insatser erbjuder. Det har varit stor efterfrågan på platser inom Vamos eftersom det tidigare har saknats insatser för målgruppen. Projektets erfarenheter visar att om man vågar så går det att arbeta jobbfokuserat med den här målgruppen. Några av ledorden för arbetet är individuellt, flexibelt och uthålligt. Arbetssättet baseras huvudsakligen på IPS men man har även tagit lärdom av resultaten från den danska BIP-forskningen. Under seminariet presenteras resultat och erfarenheter från projektet, samt de framgångsfaktorer och utmaningar som de har identifierat.

Vamos är ett ESF-finansierat projekt som drivs av Göteborgs Stad – socialförvaltningarna Sydväst och Hisingen – samt Göteborgs stadsmission. Projektet pågår med deltagare under perioden maj 2021–november 2022.

Kontaktperson: Pia Björking Petersson, Socialförvaltningen Sydväst, Göteborgs Stad

2. Samlat stöd för privatekonomi i Göteborgs Stad
Vem kan ge mig råd om min ekonomi? Kan en budget -och skuldrådgivare bevilja mig skuldsanering? Kan konsumentvägledarna reklamera mobiltelefonen som jag köpte på Blocket? Kan jag få god man endast för att ordna upp mina skulder?

Många personer har frågor och funderingar som gäller deras privatekonomi. Det är inte alltid självklart vart man ska vända sig eller vad man kan få hjälp med. Göteborgs stad har valt att samla konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning samt överförmyndaren i en förvaltning, och de samverkar för att finna hållbara lösningar för brukarna. Den göteborgare som av olika anledningar behöver stöd i sin privatekonomi lotsas rätt. Under seminariet berättar de om i vilka situationer man kan få stöd, vad de kan hjälpa till med och hur de arbetar förebyggande.

Kom och lyssna på oss och dela med er av era erfarenheter av arbetet med stöd och råd med kommuninvånarnas privatekonomi!

Kontaktperson: Linda Hultqvist, Demokrati och Medborgarservice, Hållbar Konsumtion och Privatekonomi, Göteborgs Stad samt Överförmyndarenheten i Göteborgs Stad.

3. Barns delaktighet utifrån hela utredningsprocessen
Hur har vi gjort för att bli en socialtjänst som pratar med barn, inte bara om barn? Följ med på Mölndals stads resa och se vilka verktyg som de hittat för att hålla barn informerade och involverade genom hela processen på barn och unga i Mölndal, via mottag och utredning till insatser och uppföljning.

Kontaktperson: Louise Idestål, Mölndals stad

4. Riktlinjer för politiska ambitionsnivåer
I februari 2020 antog nämnden för Individ & familjeomsorg i Kungsbacka kommun en åtgärdsplan för budget i balans. Enligt åtgärdsplanen ska nämnden ha en budget i balans senast vid utgången av 2022 samt minska sitt kostnadsläge. Det framkom att det i verksamhetsområdet Myndighet stöd och behandling saknades styrdokument som tydliggjorde styrning inom flera områden, bland annat politiska ambitionsnivåer. Hösten 2021 inleddes arbetet med att ta fram underlag till ambitionsnivåer som politiken kan besluta om och sedan juni 2022 finns det nu en politiskt beslutad riktlinje för ambitionsnivåer inom verksamhetsområdet Myndighet stöd och behandling. Under hösten 2022 ska den implementeras inom verksamhetsområdet.

Detta seminarium handlar om hur Kungsbacka kommun har arbetat fram dessa riktlinjer i samverkan mellan nämnd, enheterna inom verksamhetsområdet, jurist, socialt ansvarig samordnare och fackliga representanter. Riktlinjerna ger bland annat tjänstemännen stöd i handläggningsprocessen genom att beskriva vilka kriterier som generellt gäller för att en person ska beviljas en viss insats – så kallad norm. Men människor är unika så utöver riktlinjen för ambitionsnivå ska alltid en individuell prövning göras i varje enskilt fall. Tanken är att det ger bättre förutsättningar för de anställda att styra sina beslut och påverka vilken volym av insatser som beviljas, när det finns tydliga politiska riktlinjer om vad kommunens ambition är i normalfallet när det gäller “skälig levnadsnivå” eller “goda levnadsvillkor”.

Kontaktperson: Ann Törnqvist, Kungsbacka kommun

5. Arbetsliv och hälsa
ESF-projektet Arbetsliv och Hälsa är ett metodutvecklingsprojekt som drivs av Arbetsmarknadsenheten och Arbetslivsenheten i Socialförvaltningen Nordost, Göteborgs stad. Syftet med projektet har varit att utveckla enheternas arbetsrehabiliterande insatser och stärka förutsättningarna för långtidsarbetslösa att närma sig eller nå självförsörjning. Projektets metoder har sin grund i den danska forskningen BIP, och bygger framgången på det individuellt anpassade arbetssättet utifrån ett helhetsperspektiv och med ett tydligt jobbfokus.

Kontaktperson: Sanela Eminovic, Socialförvaltningen Nordost, Göteborgs Stad


1. Umgängesenheten i Göteborg
Umgängesenheten är en drygt ett år gammal verksamhet som är en del av Göteborgs stads socialförvaltningar. Verksamheten vänder sig till placerade barn och deras föräldrar, där de på uppdrag av de fyra socialförvaltningarna tar emot uppdrag som gäller stöd vid umgänge under placeringen. Under seminariet kommer de att berätta om umgängesenheten, hur de startade upp verksamheten och deras tankar om arbetet, samt hur de kan hjälpa till att skapa en god stund för barn och föräldrar som inte har vardagen tillsammans.

Marie Gilbert, Victoria Olin, Hans Andersson, Morgan Simonsson och Filippa Benjegård.
Kontaktperson: Marie Gilbert, Socialförvaltningen Sydväst, Göteborgs Stad

2. Hur bygger vi kunskap tillsammans?
Det finns idag en förväntan på att socialtjänsten ska bli alltmer kunskapsstyrd. Men vad innebär egentligen det, och hur ska det gå till rent konkret? Under seminariet reder vi tillsammans i den här typen av begrepp – som även inkluderar förväntningar om en socialtjänst som grundar sig på bästa tillgängliga kunskap utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet – samtidigt som vi visar exempel på hur verksamhet och FoU-enhet tillsammans kan stärka kunskapsbasen i socialtjänsten.

Jenny Rehnman är numera chef på FoU i Väst på GR, men har under lång tid jobbat med dessa frågor på Socialstyrelsen. Anna Melke är verksam som forskare på FoU i Väst och vid socialt arbete vid Göteborgs universitet. Hon var ansvarig för den nyligen avslutade FoU-satsningen Förälder på avstånd som kombinerade verksamhetsutveckling i sju kommuner med kunskapsutveckling i form av systematisk uppföljning och forskning.

Catarina Liljestrand är enhetschef vid öppenvården i Mölndal och har erfarenhet från flera FoU-samarbeten. Hon är även verksam som utbildare i Yrkesresan. Olivia Broström är metodhandledare inom familjehemsvården och hon samordnade Mölndals arbete i Förälder på avstånd. Det resulterade i nya arbetssätt, men också reflektioner kring vilken kunskap som ligger till grund för dem.

Kontaktpersoner: Jenny Rehnman och Anna Melke, FoU i Väst, Olivia Broström och Catarina Liljestrand, socialtjänsten i Mölndals stad

3. Myndighetssamverkan Landvetter flygplats kring hedersrelaterat våld
Sedan 2018 finns en myndighetssamverkan gällande hedersrelaterat våld kopplat till Landvetter flygplats. Syftet med samverkan är att förbättra de olika myndigheternas samarbete i ärenden där barn och vuxna riskerar att föras ut ur landet (mot sin vilja) för till exempel könsstympning eller tvångsgifte, samt att förebygga att det överhuvudtaget sker. Arbetet har utvecklats vidare genom Insats Focus, vilket är en informationsinsats på flygplatsen för att höja allmänhetens medvetenhet om hedersrelaterade brott mot barn och unga. En pilotomgång genomfördes inför jullovet 2021 och inför årets sommarlov genomfördes insatsen vid två tillfällen.

Joana Ciurana, gruppchef Operativa enheten, Gränspolisen
Jessica Johansson, enhetschef Enhet för barn och unga, Härryda kommun
Kontaktperson: Katarina Idegård, utvecklingsledare och samordnare hedersrelaterat våld, Göteborgs Stad

4. Ett projekt som riktar sig till personer som är i behov av språkstöd, hälsofrämjande insatser samt kompetenshöjande insatser mot jobb
Projektet Språk & hälsa är ett samverkansprojekt mellan Socialtjänsten Hisingen och Arbetsmarknad & vuxenutbildningsförvaltningen. Projektet är på heltid för deltagarna och är en modell för personer som inte gör progression inom sfi och för personer som gjort avbrott från sfi. Syftet är att stärka deras möjligheter till självförsörjning. Detta ska ske genom språket där språkstödet är grunden och andra insatser kopplas på utifrån behov som har identifierats genom en grundlig kartläggning av individens möjligheter, förutsättningar och motivation. Det görs en livsstilsanalys och kartläggning av deltagarens hälsa i nuläge för att sedan skapa en handlingsplan för nyläge. Hälsodelen löper över 30 veckor indelat i fyra perioder där varje period ska inledas med att formulera mål och delmål tillsammans med deltagaren. Målet med insatsen är att deltagarna ska komma närmare egenförsörjning och efter insatsen ska individerna vara så nära arbetsmarknaden som möjligt.

Kontaktperson: Alexander DeCerein, Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad

5. UngÖst
UngÖst är en verksamhet för unga i åldern 10 till 25 år som bor i nordöstra Göteborg. Målet med UngÖst är att stödja och motivera unga till att få ett bättre och mer självständigt liv. UngÖst samarbetar med olika verksamheter för att tillsammans med ungdomen hitta rätt stöd som kan hålla på sikt. Arbetssättet bygger på att skräddarsy insatser och ge ett individuellt stöd till ungdomen. Under seminariet får vi veta mer om verksamheten utifrån följande teman:

  • Från behov via socialfondsansökan till implementerad verksamhet
  • Hur arbetar och samverkar UngÖst i praktiken?
  • Följeforskning, resultat och presentation av metodbok

Kontaktperson: Danne Larsson, Socialförvaltningen Nordost, Göteborgs Stad

Röster från två IFO-chefer om Mötesplats IFO

Jörgen Larzon och Iréne Jansson

Jörgen Larzon och Iréne Jansson

"Detta har varit en dag som jag som medarbetare verkligen har sett fram emot under åren! Dels att få höra hur andra jobbar med olika frågor i våra grannkommuner, kunna få ”härmas”, få inspiration och dels att få möjligheten att träffa gamla kollegor och kompisar. Brukar också vara intressanta storföreläsare som kan vända upp och ned på perspektivet. Jag är stolt över att vi kan ha denna återkommande dag – tror det är ganska unikt när jag jämför med andra regioner."
Iréne Jansson, verksamhetschef, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Mölndals stad

"Vi lever i en tid när det ställs större krav på socialtjänsten än någonsin tidigare. Låt oss därför mötas för en dag av inspiration och lärande, låta oss imponeras av engagerade kollegor i hela Göteborgsregionen, känna hopp för framtiden och att det är möjligt att nå förändring. Mötesplats IFO fyller 20 och vi ser fram emot att träffa er här!"
Jörgen Larzon, avdelningschef VoF, Socialförvaltningen Sydväst i Göteborgs Stad

Vill du veta mer?

Kontakta någon av oss:

Kontakt

Anmälan

Mötesplats IFO är ett arrangemang där platserna är förbetalda. Vem som ska gå utses av IFO-chef i respektive kommun eller stadsdel.

Mer information

Tid och plats

Torsdag 10 november 2022 i Göteborg.

Målgrupp

Medarbetare och chefer inom individ- och familjeomsorgen i GR:s medlemskommuner.

Uppdaterad