Konferens

Mötesplats Primärvård

Plats

Göteborg

Startdatum

24 oktober 2023

Välkommen till Mötesplats Primärvård – en dag med kunskap, möten och inspiration för dig som arbetar i eller leder kommunal eller regional primärvård!

Den här mötesplatsen är för dig som arbetar i eller leder kommunal eller regional primärvård, eller på annat sätt är involverad i omställningen till nära vård. Den arrangeras av Göteborgsregionen (GR) i samarbete med delregional vårdsamverkan.

Primärvård syftar på de grundläggande hälso- och sjukvårdstjänster som tillhandahålls av kommun eller region – ofta i samverkan dem emellan. Primärvården fokuserar på att erbjuda första linjens vård till invånarna i ett geografiskt område och fungerar som en viktig ingångspunkt i hälso- och sjukvårdssystemet. I omställningen till nära vård ses primärvården som navet i hälso- och sjukvården.

Det blir en dag för regional och kommunal primärvård att mötas, sprida goda exempel och ta del av varandras erfarenheter. Du får möjlighet att inspirera, få inspiration och öka din kunskap om vad som är på gång inom Göteborgsregionen när det gäller omställningen till nära vård på primärvårdsnivå.

Program

08.15 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning

Dagens moderator Marie Svensson samtalar med avdelningschef Lena Holmlund och planeringsledare Maria Ljung från Göteborgsregionen (GR).

09.15 Primärvården som nav – utmaningar och möjligheter

Lisbeth Löpare Johansson, som är samordnare på Sveriges kommuner och regioner (SKR) för omställningen till nära vård, kommer prata om nuläge i omställningen till nära vård och viktiga steg framåt.
Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR, kommer prata om nödvändigheten att arbeta förebyggande och vilka effekter vi har kunnat se av förebyggande arbete.

10.15 Kaffe och frukt

10.45 Reflektionssamtal med politiker och chefer från kommun och region

Vilka mål och visioner finns för primärvården i Västra Götaland? Vi får lyssna till dialoger med politiker och tjänstepersoner.

11.30 Lunch

12.30 Seminariepass 1 (välj ett av de tre alternativen nedan)

13.30 Paus

13.40 Seminariepass 2 (välj ett av de tre alternativen nedan)

14.40 Kaffe

15.00 Organisatoriska mellanrum – både utmaningar och möjligheter

Mats Tyrstrup, docent och forskningsledare vid Stiftelsen Leading Healthcare, har myntat begreppet "organisatoriska mellanrum" inom ramen för hans forskning om samordning av komplexa verksamheter. Hans teorier belyser både utmaningar och möjligheter i samarbeten över i första hand de organisatoriska gränserna, men också professionsgränser och sektoriella gränser. Han belyser i föreläsningen utvecklingen av nära vård och primärvårdens roll i ett sådant sammanhang.

15.50–16.00 Avslutning

Valbara seminarier

Under det här passet kan du välja mellan tre parallella seminarier: A, B eller C. Du kan bara välja ett av dem. De flesta seminarier innehåller flera exempel.

Seminarium A:

Hälsofrämjande aktiviteter är grundläggande och att få vård på rätt nivå vid behov

Hälsofrämjande aktiviteter är grundläggande för alla människor men för den som lever sitt liv mer eller mindre beroende av personal i sin vardag finns många hinder som leder till bristande fysisk aktivitet. Att få vård på rätt nivå vid behov är ett annat område som forskningen visar behöver bli bättre. Det gäller människor med vissa funktionsnedsättningar mer än andra – både för den som är beroende av personal i sin vardag och för den som klarar sitt liv utan den kommunala insatsen. Eva Flygare Wallén kommer presentera resultat från några av sina registerstudier, resultat från några hälsofrämjande projekt och inte minst från hennes erfarenhet av vad som kan medföra hinder för en jämlik vård och hälsa.
Eva Flygare Wallén, forskar på hälsa hos, för och med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Forskare på sektor funktionshinder i Östersund och anknuten som forskare till Karolinska institutet

Seminarium B:

Mini-Maria i Ale

Sedan 2022 har Ale kommun och Regionhälsan ett avtal som innebär ett delat huvudmannaskap och att verksamheten genomsyras av det tvärprofessionella arbetet. Finessen med Mini-Maria-konceptet är, förutom det tvärprofessionella förhållningssättet, att det är enkelt för kommuninvånarna att söka hjälp, råd och stöd. Mini-Maria profilerar sig som en lågtröskelverksamhet och det är en parameter som är viktig i omställningen för framtidens socialtjänst och vård.
Linda Hoffberg, enhetschef; Linda Wenzel, sjuksköterska och Alexander Brekke, behandlare, Mini-Maria

Socialmedicinsk mottagning i Lerum-Alingsås

Socialmedicinsk mottagning är en samlokaliserad mottagning mellan Lerums kommun, Alingsås kommun och regionen. Det övergripande syftet med den integrerade mottagningen är att erbjuda en snabb väg in i missbruks- och beroendevården, där kontakter mellan olika verksamheter ska vara välfungerande och anpassade efter den enskildes behov. Mottagningen är en öppenvårdsmottagning som ska vara lättillgänglig för patienten att själv söka till och för andra aktörer att hänvisa till.
Anna Nordgren, socialmedicinsk mottagning

Seminarium C:

Palliativ vård – så här gör Lerum

Tillsammans med primärvården arbetar de med allmän palliativ vård. Nyligen har ett stödjande dokument tagits fram i samverkan med primärvårdens läkare, sjuksköterskor och MAS i hemsjukvården, för palliativ vård. De arbetar med palliativ planering och O-HLR-samtal. Primärvårdsläkare på plats gör stor skillnad.
Karin Blomberg, Jessica Pettersson, Malou Jakobsson och Jimmie Everhult, sjuksköterskor i förbättringsgruppen palliativ vård

Samverkan på riktigt

I maj 2022 fick personalen inom särskilt boende i uppdrag att jobba fram ett gemensamt arbetssätt för samverkar kring och med patienten på särskilt boende i Lerums kommun. Mötesformen kallas för ”teamsamverkan”. Med teamet menas omvårdnadspersonal, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och hyresgästen, samt andra personer utifrån behov, till exempel läkare eller anhörig. De samarbetar med fyra vårdcentraler enligt den gemensamma rutinen ”läkarmedverkan på SÄBO”.
Helené Stenberg, enhetschef särskilt boende/korttidsboende, och Marie Lundell, enhetschef HSV sjuksköterskor

Under det här passet kan du välja mellan tre parallella seminarier: D, E eller F. Du kan bara välja ett av dem. De flesta seminarier innehåller flera exempel.

Seminarium D:

Uppföljning av den mobila närvården

Mobil närvård ges i hemmet och utgår alltid från individens behov. Syftet är att skapa ökad upplevelse av trygghet och nöjdhet, bättre utnyttjande av gemensamma resurser samt att minska undvikbar slutenvård. Modellen förutsätter ett väl fungerande samarbete och gemensam ledning mellan kommunal och regional primärvård samt sjukhus. Våren 2023 gjordes den senaste uppföljningen för att undersöka om arbetssättet med mobil närvård leder till att målgruppen får behandling på rätt vårdnivå och därmed att tillgängliga resurser används på bästa sätt. Den omfattade de patienter inom den kommunala primärvården som besökte akutmottagningen eller blev inskrivna i slutenvården.
Johanna Junkvist Lindau, delregional samordnare

Förebyggande team

I Töreboda pågår ett samarbete mellan Töreboda kommun, Närhälsans vårdcentral och rehabmottagning. Tillsammans är de ett team med biståndshandläggare, arbetsterapeut och sjuksköterska med bred kunskap om hela människan. Teamet vänder sig till kommuninvånare som inte har hemtjänst eller regelbunden kontakt med hälso- och sjukvården. Syftet med teamets arbete är att möta den enskilde i ett så tidigt skede som möjligt för att förebygga ohälsa och främja självständighet.
Ulrika Berglund, enhetschef Utredningsenheten Töreboda kommun samt deltagare i teamet

Seminarium E:

Tjörnmodellen – Socialmedicin och MiniMia på Tjörn

Socialmedicinska mottagningen och MiniMia på Tjörn har under tio år arbetat med integrerad beroendevård för unga och vuxna enligt ”Tjörnmodellen”. Mottagningarna drivs tillsammans av Närhälsan Tjörn och Socialförvaltningen och är bemannad med gruppledare, socionomer, sjuksköterska och läkare.
Tjörnmodellen bygger på samverkan mellan de aktörer i samhället som möter individer med beroendeproblematik. Beroendevård är komplext och behöver anpassas efter varje enskilt fall för att nå varaktiga resultat. I modellen är samverkan grunden för att individen ska ges möjlighet till förståelse och behandling för hela sin livssituation.
Jeanette Karlsson, gruppledare Socialmedicin och MiniMia, Tjörn

Samverkansteam barn och unga – en arbetsmodell i SIMBA-området

Simba-modellen strävar efter att ge barn och unga, med psykisk ohälsa och dess vårdnadshavare tidiga och samordnade insatser samt optimal hantering på rätt nivå. SIMBA-området har sedan 2016 utvecklat och etablerat en teambaserad modell, ”Samverkansteam barn och unga”, som bygger på samverkan mellan skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården inom första linjen.
Emily Jacoby Kask, samordnare Simba

Seminarium F:

Föräldrahälsa i Skepplanda

Föräldrahälsa i Skepplanda är ett treårigt samarbetsprojekt mellan Ale kommun, Skepplanda Läkarhus & Rehab samt grundskolorna Garnvindeskolan och Alboskolan. Syftet med projektet är att öka skolbarnens möjligheter att klara grundskolan. Medlet för att göra det är att uppmärksamma och förbättra hälsan hos deras föräldrar, eftersom mycket forskning tyder på att just förälderns hälsa har en central betydelse för hur deras barn klarar skolan samt själva mår psykiskt. En del av projektet finansieras av regionutvecklingsnämnden genom socialainvesteringsmedel.
Monika Blom, rektor på Garnvindeskolan & Alboskolan samt Gustav Tandrup Starke, projektledare och psykolog, Skepplanda Läkarhus & Rehab

Samverkan mellan primärvård och kommun kring föräldrastöd

Under våren 2023 startade två anställda en gemensam föräldrastödsgrupp. Både socialförvaltningen och verksamheten Ungas psykiska hälsa rekryterade föräldrar till gruppen. De utgick från ett gemensamt, etablerat föräldrastödsmaterial, COPE, men valde också att vinkla vissa tillfällen så att det blev mer sjukvårdsperspektiv eller socialförvaltningsperspektiv.
Monika Jansson, kurator på UPH, Ungas psykiska hälsa på Medpro Clinic Noltorps vårdcentral, och Marie Kristiansson, familjestödjare på socialförvaltningen Alingsås

Kontakt

Frågor om konferensen:

Karin Westberg

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 88

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

10 oktober 2023

Avgift

Ingen avgift. Finansieras med statliga med från Nära vård.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

24 oktober 2023, kl 9–16.

Elite Park Avenue, Kungsportsavenyen 36 i Göteborg.

Målgrupp

Personal som arbetar med nära vård inom regional och kommunal primärvård, chefer på olika nivåer, MAS, MAR, legitimerad personal, biståndshandläggare, verksamhetsutvecklare med flera i Göteborgsregionens medlemskommuner.

Samarbetspartners med kontaktpersoner

Uppdaterad